Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Krok 2. – Wyznaczenie celów

Przed określeniem, jakie mają być rezultaty przedsięwzięcia, należy uzupełnić własną wiedzę na dany temat i zebrać odpowiednią literaturę, tak aby mieć jak najpełniejszą orientację we wszystkich zagadnieniach podejmowanych w ramach projektu. Pomocne jest także zapisanie problemów, które należy poruszyć, zajmując się danym tematem, oraz sformułowanie pytań, na które uczniowie powinni znać odpowiedź po zakończeniu pracy. Po tym etapie można przystąpić do określenia celów. Najpierw należy ustalić cele ogólne, nazywane strategicznymi. Nie są one zadaniami, a jedynie wyznaczają kierunek, w jakim powinni podążać uczestnicy przedsięwzięcia. Stanowią podstawę celów operacyjnych, czyli zamierzonych osiągnięć. Cele operacyjne powinny określać sposób organizacji zajęć i dawać uczniom wyraźne wskazówki – konkretne informacje, co, jak i kiedy mają wykonać. Kreując te cele, warto posłużyć się zasadą S.M.A.R.T. Powinny one być zatem:

• Specyficzne;
• Mierzalne;
• Ambitne, ale osiągalne;
• Realistyczne;
• Terminowe, czyli określone w czasie.

Akronim, który tworzą pierwsze litery wymienionych określeń, w języku angielskim oznacza „bystry, inteligentny, rozgarnięty”. Oznacza to, że cele mają być:

• specyficzne
, tzn. precyzyjnie sformułowane, właściwe dla danego obszaru projektowego, dające większą szansę, że się je osiągnie niż cele ogólne. Aby dobrze określić cel operacyjny, trzeba odpowiedzieć na sześć pytań: Kto? (Kogo chcesz zaangażować?), Co? (Co zamierzasz osiągnąć?), Gdzie? (Gdzie to będzie?), Kiedy? (Jakie będą ramy czasowe?), Jak? (Jakie są wymagania i ograniczenia?), Dlaczego? (Jakie korzyści wynikają z realizacji projektu?);

• mierzalne, tzn. sformułowane tak, aby można określić, w jakim stopniu je osiągamy. Należy zatem stworzyć kryteria oceny postępu prac. Dobrze jest zatem znaleźć wskaźniki, które pokażą, co zostało zrealizowane. Aby określić, czy cel jest mierzalny, należy zadać pytania: Jak wiele?, Ile?, W jakim stopniu?, Skąd będę wiedział, że cel został osiągnięty?. Jednym z wymiernych rezultatów przedsięwzięcia może być zwiększenie kreatywności uczniów. Ocenę stopnia realizacji tego celu umożliwia zapoznanie się z efektami pracy młodych ludzi wykonywanej w ramach projektu, np. z pracami plastycznymi, przedstawieniem, wystawą, zaproponowanymi rozwiązaniami różnych problemów;

• ambitne – udział w przedsięwzięciu, które jest oceniane jako banalne czy nieciekawe, nie przynosi satysfakcji. Cele zatem powinny być ambitne, gdyż większe wyzwanie silniej motywuje. Z drugiej strony, muszą być osiągalne dla osób uczestniczących w danym przedsięwzięciu, czyli nie mogą wykraczać poza ich możliwości – intelektualne, fizyczne, finansowe. Mimo że na początku osiągnięcie określonych rezultatów może wydać się zbyt trudne czy nawet niemożliwe, to jeśli wszystkie działania zostaną precyzyjnie zaplanowane, a ramy czasowe dokładnie określone, przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Lista ambitnych, wartościowych celów pozwoli uczestnikom przedsięwzięcia poczuć się silniejszymi i bardziej wartościowymi. Praca nad zrealizowaniem zamierzeń daje poczucie wpływu na rzeczywistość oraz wzmacnia i rozwija osobowość;

• realistyczne – planując projekt, należy odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest realizacja przyjętych założeń oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby osiągnąć wyznaczony cel.

• terminowe – cały projekt i jego poszczególne etapy powinny mieć wyraźnie określone ramy czasowe. Każdy uczestnik przedsięwzięcia musi wiedzieć, kiedy dokładnie ma rozpocząć i skończyć swoją pracę.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone