Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Warunki realizacji projektu gimnazjalnego

Gimnazjum w ………………

1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.

5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.

7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.

8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.

9. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

10. Opiekun projektu ma za zadanie:
a) wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
b) ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
c) udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

11. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
b) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
c) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.

12. Wychowawca ma za zadanie:
a) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
b) współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.

13. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

14. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.

15. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

17. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.
 
Inne przykłady regulaminów:
Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów,
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=992 [dostęp: 1.11.2010] s.80-93.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone