Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Projekt gimnazjalny w pytaniach i odpowiedziach

FAQCzy realizacja projektu edukacyjnego jest obowiązkowa dla wszystkich klas gimnazjalnych? Każdy uczeń gimnazjum musi uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym. Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązek ten dotyczy już wszystkich klas gimnazjalnych, ponieważ wszystkie realizują nową podstawę programową. Termin realizacji projektu, zgodnie z treścią rozporządzenia (szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną), jest ustalany w szkole. Przesuwanie udziału w projekcie do III klasy wydaje się jednak mniej korzystne, ponieważ uczniowie, ze względu na przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, będą mieli mniej czasu na realizację projektu.
 
Czy obowiązek realizacji projektów dotyczy także uczniów upośledzonych w stopniu lekkim?
Decyzję o zwolnieniu danego ucznia z udziału w projekcie podejmuje dyrektor szkoły. Rozporządzenie nie zwalnia z tego obowiązku żadnej grupy uczniów. Warto podkreślić, że zdaniem specjalistów metoda projektów może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z uczniami upośledzonymi w stopniu lekkim. Należy jednak pamiętać, że temat projektu, role i zadania uczniów muszą być odpowiednio dostosowane do ich możliwości.
 
Czy uczeń może realizować więcej niż jeden projekt edukacyjny? Jeśli tak, to czy każdy z nich będzie uwzględniony na świadectwie ukończenia gimnazjum?
Uczeń może realizować więcej projektów, lecz na świadectwie ukończenia gimnazjum zostanie wpisany tylko jeden – ten, który sam wskaże.
 
Co stanie się w sytuacji, gdy uczeń nie zrealizuje projektu?
Uczeń nie uzyska wpisu o realizacji projektu na świadectwie i otrzyma stosowną ocenę zachowania.
 
Czy udział ucznia w projekcie może zakończyć się oceną z jednego lub kilku przedmiotów?
Zapis rozporządzenia wskazujący na wpływ udziału w projekcie na ocenę zachowania ucznia nie wyklucza uzyskania oceny z jednego lub kilku przedmiotów. Decyzja dotycząca tej kwestii podejmowana jest na poziomie szkoły. Należy jednak pamiętać, że w metodzie projektu ocena wyrażona stopniem nie jest najważniejsza. Uczeń powinien otrzymać od nauczyciela przede wszystkim informację zwrotną na temat swojej pracy na poszczególnych etapach projektu.
 
Czy przedsięwzięcia realizowane w szkołach ramach projektów unijnych mogą być uznane za projekty gimnazjalne?
Jeżeli uczniowie w ramach projektu unijnego będą realizować zespołowe, planowe działanie mające na celu rozwiązanie jakiegoś problemu pod opieką nauczyciela i z zachowaniem kolejnych etapów, innymi słowy – jeśli projekt spełnia wymagania rozporządzenia, nie ma przeszkód, aby udział w nim wpisać na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 
Jak liczny powinien być zespół projektowy?
Rozporządzenie nie narzuca, ilu uczniów powinno tworzyć poszczególne zespoły projektowe. Wiadomo jednak, że najbardziej efektywnie pracują zespoły małe, liczące od 3 do 5 osób.
 
W jaki sposób powinno się dobierać członków zespołów projektowych?
Zespół projektowy powinien być zróżnicowany pod względem płci, potencjału intelektualnego, uzdolnień itp. Nie zaleca się doboru losowego, niedopuszczalny jest też podział na uczniów lepszych i słabszych. Przyznanie uczniom całkowitej swobody w zakresie doboru nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może doprowadzić do sytuacji, w której niektóre osoby nie zostaną wybrane do żadnego z zespołów i będą czuły się odrzucone. Poza tym udział w projekcie jest doskonałą okazją do uświadomienia uczniom, że w życiu nie będą współpracować tylko z tymi osobami, z którymi by chcieli. Bardzo cenna w tworzeniu zespołów może okazać się pomoc wychowawcy.
Czy uczniowie z różnych klas mogą pracować w jednym zespole projektowym?
W treści rozporządzenia nie ma przeciwwskazań, aby w skład zespołów projektowych wchodzili uczniowie z różnych klas. Decyzje dotyczące tego typu rozwiązań organizacyjnych podejmowane są na poziomie szkoły.
 
Jak długo powinna trwać realizacja projektu gimnazjalnego?
Czas realizacji projektu zależy od jego tematu i specyfiki – może to być do kilku tygodni do kilku miesięcy.
 
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone