Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Aktywnie lepiej

Jeszcze do lat osiemdziesiątych XX wieku najbardziej popularne wśród metod nauczania było
tzw. nauczanie frontalne. Współcześnie jest ono coraz częściej krytykowane i uznawane za mało atrakcyjne. Szybkie tempo zmian cywilizacyjnych pociąga za sobą konieczność rozwijania w uczniach takich cech, jak: komunikatywność, otwartość na świat i ludzi, przedsiębiorczość, przejawianie inicjatywy, kreatywność, a także umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, współpracowania z innymi i rozwiązywania konfliktów. Za pomocą metod aktywnych nie można oczywiście zdobyć tzw. twardej, encyklopedycznej wiedzy, czyli zbioru informacji o pewnych faktach. Jednakże w życiu taka wiedza okazuje się mało przydatna. Bardziej liczy się umiejętność odszukiwania potrzebnych w danym momencie informacji, a następnie wykorzystywania ich w różnych sytuacjach. Właśnie tę zdolność nabywają uczniowie, kiedy biorą udział w projekcie. Ponadto dzięki uczestniczeniu w działaniach tego typu łączą życie szkolne z rzeczywistością zewnętrzną. Zaprezentowane poniżej zestawienie pomaga poznać różnice pomiędzy dwoma typami nauczania i uczenia się oraz uświadomić, co powinni robić nauczyciele, aby zachęcić uczniów do aktywnej współpracy ze sobą.

Frontalne metody nauczania Aktywne metody nauczania
Nauczyciel: Uczniowie: Nauczyciel: Uczniowie:
• zachowuje dyscyplinę,
• ocenia wiedzę uczniów,
• sprawdza wykonanie zadań,
• wyznacza uczniów
do odpowiedzi,
• przydziela wszystkie zadania,
• określa wymagania,
• zadaje pytania,
• decyduje, kiedy uczeń może zabrać głos,
• zadaje prace domowe,
• kontroluje całą klasę,
• ustanawia kryteria
i procedury oceniania,
• określa zasady
i wymagania wobec
zachowania uczniów.
• słuchają nauczyciela,
• notują i przepisują
z tablicy przekazywane
wiadomości,
• kopiują treść
podręcznika
do zeszytów,
• otrzymują wiedzę,
• odpowiadają na pytania nauczyciela,
• wykonują zadane
ćwiczenia,
• pozostają
w gotowości do odpowiedzi.
• dzieli klasę na grupy,
• motywuje do nieprzymuszonej
aktywności,
• tworzy zadania wspólnie z uczniami,
• zachęca uczniów do dzielenia się pomysłami,
• koordynuje ocenianie,
• uczestniczy
w realizacji
zadań jako członek
grupy,
• zachęca uczniów do wyrażania własnej opinii,
• pozwala uczniom
przyjmować
odpowiedzialność,
zarówno grupową,
jak i indywidualną
za wykonanie zadania,
• negocjuje
z uczniami procedury i kryteria
oceniania.
• wybierają zadania,
• wyrażają opinie, poglądy i uczucia swoje oraz grupy,
• dostosowują swoją pracę do wysiłków całej grupy,
• przyjmują odpowiedzialność
za wykonanie zadania,
• są odpowiedzialni za zdobywanie wiedzy,
• samodzielnie zgłaszają się do wykonania zadań,
• inicjują niektóre działania,
• biorą udział
w ustanowieniu
reguł zachowania
i postępowania,
• uczestniczą
w stworzeniu
kryteriów i procedur
oceniania,
• konsultują się ze sobą podczas wspólnego
wykonywania
przydzielonych zadań.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone