Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Kalendarium działań projektowych

Projekt klasowy o tematyce przedmiotowej lub wychowawczej

Pobierz plik Opiekunem projektu jest wychowawca klasy. Uczniowie realizują projekt według jednej z opcji:
1) wszystkie zespoły mają ten sam temat i realizują go niezależnie od siebie, porównując na końcu efekty pracy,
2) każdy zespół ma część projektu do wykonania („podprojekt”) i razem z pozostałymi zespołami tworzą całość,
3) poszczególne zespoły realizują zupełnie niezależne projekty (luźno powiązane ze sobą tematycznie lub nie)


Czas trwania projektu: 4 miesiące (wrzesień–grudzień).

Miesiąc Zadania
Dyrektor Wychowawca
/opiekun projektu
Uczniowie
Wrzesień
 • Podjęcie decyzji o realizacji projektów klasowych, których opiekunami będą wychowawcy (po konsultacji z radą pedagogiczną).
 • Poinformowanie o przepisach regulujących realizację projektu w gimnazjum.
 • Wyznaczenie szkolnego koordynatora projektów (w małej szkole nie jest to konieczne).
 • Poinformowanie rodziców o zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu.
 • Zapoznanie uczniów z metodą projektu (jeśli nie pracowali dotąd w taki sposób) lub przypomnienie istoty metody.
 • Poinformowanie uczniów o ustalonych w szkole zasadach realizacji projektu.
 • Przygotowanie propozycji tematycznych dla uczniów (ogólne hasła) – z podstawy programowej (jeśli to projekt przedmiotowy) lub spoza niej.
 • Dopilnowanie, aby każdy uczeń w klasie znalazł się w jakimś zespole projektowym.
 • Zapoznanie z metodą projektu.
 • Przygotowanie własnych propozycji tematycznych i uzyskanie akceptacji wychowawcy.
 • Wybór zakresu tematycznego spośród puli zagadnień własnych i zaproponowanych przez wychowawcę.
 • Dobieranie się grup projektowych.
Wspólne doprecyzowanie przez uczniów i nauczyciela tematu projektu klasowego (jeśli jest taki sam dla całej klasy) lub tematów projektów zespołowych (jeśli są różne).
Wspólne ustalenie kryteriów oceny projektu (co jest ważne w projekcie, co będzie oceniane).
Zawarcie i podpisanie kontraktu na realizację projektu.
Październik
 • Odbieranie informacji od koordynatora lub bezpośrednio od wychowawców/ opiekunów o przebiegu realizacji projektów.
 • Regularne spotkania z zespołami wg ustalonego cyklu, np. co 2 tygodnie, wsparcie w planowaniu i realizacji zadań przez uczniów (nie mylić z wyręczaniem!).
 • Monitorowanie realizacji projektów w zespołach.
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych (na prośbę uczniów).
 • Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia od innych nauczycieli (na prośbę uczniów).
Realizacja projektu – praca uczniów w zespołach:
 • Ustalenie zasad pracy w zespole.
 • Zaplanowanie pracy w zespole i przydział zadań dla członków zespołu (harmonogram).
 • Realizacja przydzielonych zadań.
 • Komunikowanie się członków zespołu, wzajemne informowanie o postępach w pracy, trudnościach itp. (spotkania, rozmowy bezpośrednie, kontakty za pośrednictwem Internetu – e-mail, Skype, portale społecznościowe itp. lub telefonów komórkowych).
 • Wspólne rozwiązywanie problemów, jakie wynikły przy realizacji projektu ( w razie potrzeby – prośba o wsparcie opiekuna/wychowawcy).
 • Prowadzenie dokumentacji projektu określonej w szkolnym regulaminie realizacji projektów.
Listopad
Grudzień
 • Udział w końcowej prezentacji.
 • Pomoc w zorganizowaniu prezentacji efektów projektu.
 • Udział w końcowej prezentacji.
 • Ustalenie oceny poszczególnych uczniów za udział w projekcie (która ma wpływ na ocenę zachowania) z uwzględnieniem samooceny i oceny społecznej.
 • Poinformowanie rodziców o efektach realizacji projektu.
 • Przygotowania do końcowej prezentacji efektów pracy zespołów (wystawa, przedstawienie, projekcja filmu, prezentacja multimedialna itp.) – miejsce, czas, potrzebny sprzęt, zaproszenie gości itp.
 • Prezentacja efektów realizacji projektu.
 • Samoocena poszczególnych uczniów.
 • Ocena społeczna (grupowa) poszczególnych uczniów przez pozostałych członków zespołu.
Wspólna refleksja na temat realizacji projektu, posumowanie działań, rozmowa na temat sukcesów, trudności i sposobów ich przezwyciężania, współpracy w zespole, nabytych umiejętności, efektów końcowych itp.


Projekt międzyklasowy o charakterze przedmiotowym lub ponadprzedmiotowym

Pobierz plik Opiekunem jest nauczyciel przedmiotu (inny niż wychowawca). Uczniowie realizują projekt według jednej z opcji:
1) jest jeden temat wiodący dla całej szkoły, w którym mieszczą się tematy zespołowych projektów z różnych dziedzin,
2) poszczególne zespoły realizują zupełnie niezależne tematycznie projekty.

Czas trwania projektu: 6 miesięcy (wrzesień – luty).

Miesiąc Zadania
Dyrektor Wychowawcy Opiekunowie projektów Uczniowie
Wrzesień
 • Ustalenie tematu wiodącego dla szkoły lub przyjęcie zasady dowolności tematycznej.
 • Wyznaczenie szkolnego koordynatora projektów.
 • Poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu.
 • Zapoznanie uczniów z metodą projektu (jeśli nie pracowali dotąd w taki sposób) lub przypomnienie istoty metody.
 • Poinformowanie uczniów o ustalonych w szkole zasadach realizacji projektu.
 • Przygotowanie propozycji tematycznych dla projektów uczniowskich (ogólne hasła).
 • Wspólne ustalenie ostatecznej puli zagadnień tematycznych z propozycji zgłoszonych przez uczniów i nauczycieli.
 • Podział tematów między opiekunów projektów – wg specjalności przedmiotowych.
 • Zapoznanie z metodą projektu.
 • Przygotowanie własnych propozycji tematycznych i zgłoszenie ich nauczycielom odpowiednich przedmiotów.
Październik
 • Dopilnowanie, aby każdy uczeń w danej klasie znalazł się w jakimś zespole projektowym, pomoc niezdecydowanym w dobraniu grupy/tematu/opiekuna.
 • Ogłoszenie ostatecznej listy tematów i opiekunów.
 • Zorganizowanie przez każdego opiekuna pierwszego spotkania z zespołem, integracja grupy.
 • Wybór hasła tematycznego.
 • Dobieranie się międzyklasowych grup projektowych do haseł tematycznych.
 • Zgłaszanie zespołów do opiekunów.
Wspólne doprecyzowanie przez uczniów i opiekuna ostatecznego tematu projektu.
Wspólne ustalenie kryteriów oceny projektu (co jest ważne w projekcie, co będzie oceniane).
Zawarcie i podpisanie kontraktu na realizację projektu.
Listopad Odbieranie informacji od koordynatora o przebiegu realizacji projektów.
 • Stały kontakt z opiekunem, współpraca przy rozwiązywaniu problemów.
 • Informowanie rodziców na zebraniach o przebiegu realizacji projektów.
 • Regularne spotkania z zespołami wg ustalonego cyklu, np. co 3–4 tygodnie, wsparcie w planowaniu i realizacji zadań przez uczniów (nie mylić z wyręczaniem!).
 • Monitorowanie realizacji projektów w zespołach.
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych (na prośbę uczniów).
 • Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia od innych nauczycieli (na prośbę uczniów).
 • Stały kontakt z wychowawcą, informowanie o przebiegu realizacji projektów (sukcesy, problemy).
Realizacja projektu – praca uczniów w zespołach:
 • Ustalenie zasad pracy w zespole.
 • Zaplanowanie pracy w zespole i przydział zadań dla członków zespołu (harmonogram).
 • Realizacja przydzielonych zadań.
 • Komunikowanie się członków zespołu, wzajemne informowanie o postępach w pracy, trudnościach itp. (spotkania, rozmowy bezpośrednie, kontakty za pośrednictwem Internetu – e-mail, Skype, portale społecznościowe itp. lub telefonów komórkowych).
 • Wspólne rozwiązywanie problemów, jakie wynikły przy realizacji projektu ( w razie potrzeby – prośba o wsparcie opiekuna lub wychowawcy).
 • Prowadzenie dokumentacji projektu określonej w szkolnym regulaminie realizacji projektów.
Grudzień
Styczeń
Luty Udział w końcowej prezentacji (np. Szkolny Dzień Projektów).
 • Udział w końcowej prezentacji (np. Szkolny Dzień Projektów).
 • Uwzględnienie oceny opiekuna projektu w ocenie zachowania poszczególnych uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o efektach realizacji projektów
 • Pomoc w zorganizowaniu prezentacji efektów projektu.
 • Udział w końcowej prezentacji (np. Szkolny Dzień Projektów).
 • Ustalenie oceny poszczególnych uczniów za udział w projekcie (która ma wpływ na ocenę zachowania) z uwzględnieniem samooceny i oceny społecznej i przekazanie jej wychowawcy.
 • Ustalenie oceny z przedmiotu/przedmiotów za realizację projektu (jeśli szkolny regulamin przewiduje ocenianie przedmiotowe projektu).
 • Przygotowania do końcowej prezentacji efektów pracy zespołów (wystawa, przedstawienie, projekcja filmu, prezentacja multimedialna itp.) – miejsce, czas, potrzebny sprzęt, zaproszenie gości itp.
 • Prezentacja efektów realizacji projektu.
 • Samoocena poszczególnych uczniów.
 • Ocena społeczna (grupowa) poszczególnych uczniów przez pozostałych członków zespołu.
Wspólna refleksja na temat realizacji projektu, posumowanie działań, rozmowa na temat sukcesów, trudności i sposobów ich przezwyciężania, współpracy w zespole, nabytych umiejętności, efektów końcowych itp.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone