Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Co utrudnia realizację projektu?

Istnieje kilka czynników, które mogą utrudniać wykonywanie zadań w ramach projektu. Warto zapoznać się z takimi sytuacjami, aby je wyeliminować lub ograniczyć ich wpływ na przebieg działań projektowych.

Brak zainteresowania ze strony uczniów i słaby związek zadań z praktyką życiową
Projekt powinien być przede wszystkim interesujący dla uczestniczących w nim osób. Warto, aby uczniowie mogli współdecydować o tematyce zadań projektowych. Zwiększa to ich zaangażowanie w podejmowane działania. Nieudane projekty to przedsięwzięcia, których tematyka jest dla uczniów nieciekawa. Odbierają ją wtedy jako narzuconą. O niepowodzeniu danego projektu może decydować także niewyraźna więź lub brak związku między podejmowanymi zagadnieniami a realnym życiem.

Brak entuzjazmu uczniów
Najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy chęć uczestniczenia w projekcie zgłaszają uczniowie zainteresowani danym zagadnieniem. Zdarza się jednak, że nauczyciel musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w przygotowywanych działaniach, gdyż w pracę trzeba również zaangażować uczniów mniej aktywnych. Jeżeli nauczyciel sam wybiera wszystkie osoby, które wezmą udział w przedsięwzięciu, może natrafić na opór. Gdy dodatkowo nie orientuje się wystarczająco dobrze, jakie zainteresowania i uzdolnienia mają uczniowie, zdarza się, że do wykonania zadania wyznaczone zostają nieodpowiednie osoby. Należy też trafnie rozpoznać, którzy uczniowie podchodzą do powierzanych obowiązków z rzeczywistym zapałem.

Brak wsparcia ze strony dyrekcji lub rady pedagogicznej
Projekt wymaga współdziałania z wieloma osobami, gdyż realizującemu go nauczycielowi trudno jest samodzielnie kierować wszystkimi elementami przedsięwzięcia. Działania projektowe udaje się zakończyć sukcesem, jeżeli przeprowadzane są w środowisku ludzi życzliwych, pomocnych i gotowych do aktywnej współpracy. Ważne jest w związku z tym wsparcie, którego nauczycielowi i uczniom biorącym udział w projekcie udzielają dyrekcja, rada pedagogiczna i rodzice.

Zbyt trudne zadania oraz niejasne instrukcje
Zadania o zbyt wysokim stopniu trudności, których wykonanie zabiera dużo czasu, szybko zniechęcają uczniów. Młodzi ludzie muszą wiedzieć dokładnie, co i w jaki sposób mają zrobić. Powinni otrzymywać proste, przejrzyste instrukcje oraz dowiedzieć się, jakie czynniki decydują o uznaniu danego zadania za dobrze wykonane. Najlepiej jest przekazywać instrukcje na piśmie i cierpliwie odpowiadać na pojawiające się pytania oraz przypominać, jakie czynności, w jaki sposób, a także kiedy należy wykonać.

Brak uznania i zachęty ze strony nauczyciela
Uczniowie realizujący projekt muszą być nagradzani. Należy pamiętać, że nagrodą są nie tylko stopnie, lecz także słowa pochwały czy wyrazy uznania. Młodzi ludzie, pod których adresem są kierowane wyłącznie negatywne uwagi, szybko zniechęcają się do działania.

Nieumiejętne zarządzanie projektem
Efektywna organizacja pracy uczniów wymaga od nauczyciela pełniącego funkcję lidera wielu umiejętności. Jeżeli jest on osobą nieuporządkowaną, niepotrafiącą ogarnąć wszystkich elementów przedsięwzięcia lub – przeciwnie – dąży do ścisłej kontroli nad podejmowanymi działaniami, to uczniowie mogą zniechęcić się do pracy. Wiele więc zależy od indywidualnych umiejętności budowania dobrych relacji z młodymi ludźmi. Życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość wobec błędów, docenianie włożonego wysiłku z pewnością przynoszą więcej pozytywnych skutków niż np. wyrażanie dezaprobaty.

Nieznajomość procesów zachodzących w grupie
Większość zadań projektowych uczniowie realizują w zespołach. Często spotykają się też w większej grupie. Praca zespołowa dzieli się na kolejne etapy i przebiega od momentu utworzenia grupy do chwili wykonania zadania i rozwiązania zespołu. Warto zatem poznać mechanizmy psychologiczne rządzące grupami zadaniowymi oraz narzędzia, które ułatwiają liderowi grupy efektywne kierowanie pracą całego zespołu.

Źle opracowany harmonogram
Już na etapie planowania dobrze jest sprawdzić, np. poprzez konsultacje z innymi, czy przyjęta wizja jest możliwa do zrealizowania. W fazie tej wyznaczamy ramy czasowe – określamy początek i koniec działań, a także szacujemy, ile czasu zajmie wykonanie danego zadania. Należy jednak założyć, że nie wszystkie elementy planu można zrealizować w wyznaczonym terminie. Tworząc projekt szkolny, trzeba wziąć od uwagę, że jest on pracą dodatkową. Na konieczne modyfikacje planu nie należy reagować emocjonalnie. Kiedy nie udaje się wykonać tego, co zaplanowaliśmy, kiedy musimy coś przesunąć w czasie, spokojnie należy rozpocząć działania przewidziane w wariancie zastępczym. Najgorszym rozwiązaniem jest realizowanie źle opracowanego harmonogramu oraz podejmowanie decyzji pod wpływem emocji.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone