Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Cechy dobrego projektu

Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od społecznych umiejętności osób w nim uczestniczących. Działania, które podejmują uczniowie, często różnią się od tradycyjnych zadań zlecanych im podczas lekcji z różnych przedmiotów. Jeżeli w szkole nie istnieje tradycja współpracy pomiędzy nauczycielami, dosyć trudno jest zrealizować projekt, który w sposób naturalny integruje treści z różnych dziedzin. Praca metodą projektu składa się z wielu działań cząstkowych, wymagających posiadania fachowej wiedzy z różnych dyscyplin, zdobywania różnorodnych informacji oraz wykorzystania wielu umiejętności.

Dobry projekt powinien przynieść konkretny rezultat w ściśle określonym czasie. Ma on precyzyjnie sformułowane początek i koniec, i zakłada adekwatne do nich, wymierne rezultaty. Składa się z zaplanowanych, rozłożonych w czasie zadań, angażujących większą część społeczności szkolnej. Jest interdyscyplinarny i wiąże działania, które mają wykonywać uczniowie, z programem dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Kończąc pracę, uczestnicy przedsięwzięcia powinni mieć poczucie satysfakcji, nawet jeśli wynik ich działań nieco odbiega od skutku zamierzonego w początkowej fazie. Projekt można rozumieć jako dążenie do zmiany społecznej oraz skierowaną do młodych ludzi zachętę do podejmowania istotnych i potrzebnych przedsięwzięć.

Działania projektowe wpływają na kilka dziedzin życia.

Wpływ projektu na uczniów
Projekt motywuje uczniów do samodzielnej pracy, zaangażowania, rozwija umiejętność pracy w zespole, wzbogaca wiedzę i uczy jej wykorzystania w praktyce, kształtuje świadomość młodych ludzi, poszerza ich horyzonty, czyni bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, podnosi poziom umiejętności interpersonalnych i językowych, kształtuje postawę obywatelską, wyzwala przedsiębiorczość i inicjatywę, wpływa na zmianę postaw uczniów wobec siebie, partnerów i środowiska. Dzięki realizacji projektu młodzi ludzie zyskują poczucie większej pewności siebie i zdobywają cenne doświadczenia, przydatne podczas dalszej nauki. Stają się również bardziej krytyczni i świadomie myślący.

Wpływ projektu na nauczycieli
Projekt wyzwala zasoby kreatywności nie tylko w uczniach. Także nauczyciel, koordynując pracę młodych ludzi, ma okazję oderwać się od codziennych, rutynowych czynności. Może zaproponować uczniom nietypowe sposoby zaprezentowania rezultatów. Zapraszając różne osoby do współpracy, nawiązuje ciekawe, pozaszkolne znajomości.

Dzięki umiejętnemu koordynowaniu prac wzrasta jego autorytet, a wraz z nim pewność siebie i stopień zadowolenia z pracy. Ponieważ projekt jest przedsięwzięciem niepowtarzalnym, dostarcza nauczycielowi nowej, interesującej wiedzy o świecie. Dla wielu osób jest to szansa na doskonalenie warsztatu pracy, wprowadzenie nowych aktywizujących technik nauczania, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i poszerzenie zakresu słownictwa.

Wpływ projektu na szkołę
Projekt wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły oraz promuje aktywne metody nauczania i uczenia się. Wprowadza korzystne zmiany w sposobie zarządzania szkołą, a także angażuje i integruje całą społeczność szkolną.

Wpływ projektu na współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym
Projekt często angażuje rodziców uczniów, lokalne władze oświatowe i samorządowe. Rozwija współpracę szkoły z mediami, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. Buduje także pozytywny wizerunek szkoły, a jeśli zostaje sprawnie zrealizowany, nadaje szkole prestiż.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone