Regulamin głosowania internetowego w ramach konkursu „Projekt z klasą” – VIII edycja

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki głosowania internetowego prac konkursowych nadesłanych w ramach VIII Edycji Konkursu „Projekt z klasą” (zwanego dalej Konkursem).
 • Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031950 (zwanym dalej Organizatorem).
 • Osoba biorąca udział w głosowaniu internetowym (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania.
 • Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w § 3.

§ 2
Warunki głosowania

 • Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2017r. i trwa do 14 grudnia 2017r. do północy (23:59).
 • W głosowaniu biorą udział tylko te projekty, których Opiekunowie wyrazili taką chęć w formularzu zgłaszającym projekt.
 • Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich prac konkursowych zgłoszonych do głosowania internetowego w VIII edycji Konkursu, dziesięciu prac konkursowych – po pięć z każdej kategorii wiekowej, które uzyskają największą liczbę głosów.
 • Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie konkursu www.projektzklasa.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.
 • Każda z dziesięciu wybranych w głosowaniu internetowym prac konkursowych otrzyma zgodnie z regulaminem konkursu „Projekt z klasą” VIII edycja nagrodę – grant pieniężny w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych).

§ 3
Zasady głosowania

 • W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu:
  1. wejdzie na stronę konkursu - www.projektzklasa.pl,
  2. kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej,
  3. wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz prawidłowo wpisze wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
  4. aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczestnika,
  5. zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
 • Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail i wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego oraz aktywację linku wysłanego na podany adres e-mail.
 • Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia w którym został oddany głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
 • Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej.
 • Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.
 • Nie jest dozwolone oddawanie głosów w imieniu drugiej osoby.
 • W głosowaniu internetowym mogą brać udział także Opiekunowie grup konkursowych oraz członkowie grup konkursowych, o których mowa w regulaminie konkursu „Projekt z klasą” VIII edycja.
 • Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy.

§ 4
Weryfikacja głosowania

 • Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu.
 • Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała według adresów e-mail podanych w formularzu głosowania przypadających na dany numer IP. W sytuacjach budzących największe wątpliwości weryfikacja będzie prowadzona również telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu głosowania. W przypadku niemożliwości weryfikacji poprawności głosu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 głos zostanie anulowany.
 • Głosy, co do których Komisja Konkursowa lub Administrator strony internetowej Konkursu stwierdzą podejrzenie, że zostały oddane na daną pracę konkursową w sposób nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont e-mail lub formularzy osób głosujących, w celu oddania więcej niż jednego głosu dziennie, będą anulowane.
 • W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową nagminnego stosowaniu niedozwolonych zabiegów technicznych w celu dodania „fałszywych” głosów w sposób niezgodny z Regulaminem głosowania, praca konkursowa zostanie zablokowana i wykluczona z Konkursu.
 • Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdej pracy konkursowej zgłoszonej do głosowania zamieszczonej w Galerii Projektów Konkursowych.

§ 5
Wyniki głosowania

 • Ostateczny wynik głosowania internetowego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Konkursową po zakończeniu głosowania.
 • Grant Uczestników głosowania zdobywa 10 (dziesięć) pierwszych prac konkursowych (5 pierwszych z poziomu szkół podstawowych i 5 pierwszych z poziomu szkół ponadpodstawowych), które po weryfikacji poprawności głosowania i przeliczeniu oddanych głosów, uzyskają największą liczbę głosów Uczestników.
 • Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 16 stycznia 2018r. na stronie Konkursu www.projektzklasa.pl

§ 6
Reklamacje

 • Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród Uczestników mogą być zgłaszane wyłącznie przez Opiekuna grupy konkursowej.
 • Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane,
  2. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
 • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.
 • Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin konkursu „Projekt z klasą” – VIII edycja zamieszczony na oficjalnej stronie konkursu www.projektzklasa.pl
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2017r. i jest dostępny na stronie Konkursu www.projektzklasa.pl

Warszawa, dnia 16 października 2017r.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone