Liczba głosów: 0

Projekt nr 00082
„ŚWIERKOWA AMBASADA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA”

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Celem Projektu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologiczno-prozdrowotnej wśród mieszkańców Dębca  i Świerczewa -dzialnic miasta Poznania oraz propagowanie aktywnej edukacji,  aktywizacja i integracja środowiska lokalnego w kwestii podniesienia świadomości ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dodatkowo projekt ma uświadomić szanse wynikające z integracji „małej ojczyzny” – seniorów i emerytów z młodym pokoleniem tj. uczniami,  kadetami Zespołu Szkół Mechanicznych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.  Formami działania będą wspólne warsztaty z zaangażowaniem instytucji wspierających. Uczestnikami projektu oraz jego beneficjentami  będą kadeci klas strażackich Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu oraz społeczność lokalna Dębca i Świerczewa.. Drugą część projektu stanowić będzie szereg działań edukacyjnych dla mieszkańców Dębca i Świerczewa prowadzonych przez kadetów klas strażackich, z wykorzystaniem zakupionych manekinów i breloczków. Celem prowadzonych działań będzie podniesienie wiedzy i umiejętności wśród uczestników projektu na temat ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Działania te przeprowadzone zostaną również w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych, a ich celem będzie wzrost świadomości uczniów na temat ratownictwa przedmedycznego.

Elementy unikatowe projektu

Unikatowość projektu –to forma, wyraz i zakres – skierowany do wszystkich grup społecznych, stawiający na równość szans. To określenie potrzeb lokalnego środowiska, wskazanie na źródła wiedzy o tych potrzebach tj:

1. Brak wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej;
2. Mieszkańcami Dębca i Świerczewa są w dużej mierze osoby w podeszłym wieku. Jest to zatem grupa objęta ryzykiem częstego konieczności udzielania pomocy przedmedycznej;
3. Integracja środowiskowa, zmniejszenie tzw. znieczulicy społecznej poprzez wzbudzenie empatii oraz nabycie umiejętności ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka;

4. Możliwość  udziału w życiu społecznym każdej osoby bez względu na  jej wiek, płeć, stan zdrowia, kondycję fizyczną.

5. Znalezienie miejsca i sposobu na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wymianę zdrowotno-ekologicznych doświadczeń, aktywne spożytkowanie wolnego czasu.


Źródła wiedzy:

 1. Sondaż środowiska lokalnego,
 2. Wywiad  przeprowadzony z przedstawicielami służb mundurowych, pracujących  na terenie Dębca i Świerczewa (Policja Państwowa, Państwowa Straż Pożarna ,Ochotnicza Straż Pożarna, , Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej, Rada Osiedla Dębiec i Świerczewo).
 3. Przygotowanie i zorganizowanie akcji informacyjno-promocyjnej wśród beneficjentów wraz z konkursami dotyczącymi ekologicznego zabezpieczenia miejsca kolizji-zdarzenia  i wypadków (spotkania informacyjne, ulotki, plakaty, informacja  w gazetkach parafialnych  i prasie lokalnej i internetowej, informacja na FB i stronie szkoły). 
 4. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
  1. Organizacja cyklu zajęć szkoleniowych i warsztatowych przygotowujących kadetów do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców Dębca i Świerczewa oraz uczniów klas gimnazjalnych, której celem będzie  wzrost wiedzy i świadomości uczniów prowadzącego do profesjonalnego udzielania pomocy przedmedycznej.
  2. Organizacja i przeprowadzenie cyklu zajęć  szkoleniowych i warsztatowych dla mieszkańców Dębca i Świerczewa w celu ukształtowania postawy, polegającej na chęci niesienia pomocy osobie potrzebującej oraz nabycia umiejętności związanych z ratownictwem przedmedycznym. Przełamanie barier przed udzieleniem pierwszej pomocy, a następnie wyszkolenie mieszkańców  i przygotowanie ich do niesienia pomocy w warunkach zagrażających życiu  i zdrowiu ludzkiemu.
  3. Organizacja cyklu zajęć warsztatowych  dla uczniów ZSM  i wybranych gimnazjów z zakresu z udzielania pomocy przedmedycznej oraz dbania  o środowisko, szczególnie podczas zdarzeń drogowych  i losowych
  4. Podsumowanie realizacji projektu,  organizacja konferencji na temat ratownictwa przedmedycznego,                z udziałem PSP OSP, Rady Osiedla. Konkurs na temat ratownictwa przedmedycznego, przeprowadzony wśród uczestników konferencji. Zakup nagród dla laureatów konkursu ufundowanych przez Spółdzielnię Uczniowską Vzór. Rozdysponowanie breloczków ratowniczych -specjalistycznego sprzętu gotowego do użycia podczas ćwiczeń, warsztatów i konferencji. Niezbędnego w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
  5. Ogłoszenie informacji na temat ilości przeszkolonych osób, prezentacja sprawozdania z realizacji projektu.

  Druk materiałów informacyjnych dla uczestników.

Cele projektu

1. Przełamanie barier przed udzieleniem pierwszej pomocy wśród uczniów ZSM i wybranych gimnazjów i przygotowanie ich  do niesienia pomocy w warunkach zagrażających życiu  i zdrowiu ludzkiemu.

2. Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego w kwestii podniesienia świadomości ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

3. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów prowadzący do profesjonalnego udzielania pomocy przedmedycznej

4. Chęć podejmowania działań praktycznych przygotowujących do pełnienia służby zawodowej przez kadetów klas strażackich ZSM im. KEN.

5. Ukształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą oraz zacieśnienie współpracy ze służbami mundurowymi.

Elementy unikatowe

Unikatowość projektu –to forma, wyraz i zakres – skierowany do wszystkich grup społecznych, stawiający na równość szans.

1.  Przełamanie barier przed udzieleniem pierwszej pomocy, a następnie przeprowadzenie szkolenia wśród mieszkańców wymienionych osiedli i przygotowanie Ich  do niesienia pomocy w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu.

2.  Aktywizacja społeczności  lokalnej, poprzez prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów środowiska.

3. Zacieśnienie współpracy z wybranymi uprzednio szkołami gimnazjalnymi. Wzajemna współpraca winna skutkować wzrostem świadomości uczniów na temat ratownictwa przedmedycznego i podejmowaniem działań ratujących życie.

4. Promocja i wzrost świadomości na temat działań prozdrowotnych i proekologicznych.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, przy ul. Świerkowej 8. 

 

Wykorzystanie grantu

 

 1. Zakup fantomu  Baby Anne (manekinu do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt oraz technik usuwania ciała obcego z dróg oddechowych- 1.200 zł). Zakup 400 sztuk specjalistycznych breloczków ratowniczych – 800 zł. Pozyskanie tą drogą specjalistycznego sprzętu niezbędnego podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
 2. Wyszkolenie kadetów klas mundurowych do prowadzenia warsztatów dla wszystkich uczniów szkoły. Nabycie przez nich  wiedzy  i umiejętności w kwestii profesjonalnego udzielania pomocy przedmedycznej  i ekologicznego zabezpieczania środowiska podczas kolizji, wypadków i zdarzeń losowych.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Beata Marciniak Marciniak

Szkoła:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Poznań

Adres szkoły:
Świerkowa 8, 61-472
Poznań

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone