Liczba głosów: 675

Projekt nr 00770
Żydzi. Swoi czy obcy?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie w kwietniu 2018 r. Dnia Kultury Żydowskiej w IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Uczniowie przez cały czas trwania projektu będą zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu znajomości kultury i historii Żydów oraz szukać inspiracji do działań, które będą przez nich prezentowane podczas finalizacji projektu.

Sposoby osiągania celów:

 • projekt,

 • burza mózgów,

 • pogadanka,

 • prelekcja,

 • warsztat,

 • wycieczka dydaktyczna,

 • dyskusja,

 • praca z źródłem.

Sposób realizacji:

spotkanie 1 – Zapoznanie z celami projektu, treściami, metodami, przedstawienie założonych osiągnięć, podział zadań, podział na grupy, przedstawienie wymaganej dokumentacji i sposoby jej prowadzenia (karta projektu, karta oceny projektu).

spotkanie 2 – Poznanie historii Żydów od starożytności do średniowiecza (zajęcia prowadzą opiekunowie). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 3 – Życie codzienne Żydów, kultura żydowska (warsztat w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach i na cmentarzu żydowskim). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 4 – Sytuacja Żydów w I połowie XX w. (warsztat przygotowany przez IPN w Katowicach, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 5 – Żydzi podczas II wojny światowej. Holokaust (zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 6 – Holokaust a moralność (zajęcia i projekcja filmu "Syn Szawła" w kinie Światowid w Katowicach). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 7 - Warsztaty antydyskryminacyjne. Nienawiść kiedyś i dziś (zajęcia w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, zwiedzanie muzeum i synagogi). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 8 – Żydzi po II wojnie światowej (warsztat w Fundacji Brama Cukermana, zwiedzanie Będzina). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 10 – Żydowskie ślady w najbliższej okolicy (zajęcia prowadzą opiekunowie). Konsultacje dotyczące stopnia realizacji wybranych przez uczniów zadań.

spotkanie 11 – Przygotowanie planu Dnia Kultury Żydowskiej, dalszy podział zadań, monitorowanie stopnia realizacji zadań przyjętych przez uczniów we wrześniu lub w trakcie wcześniejszych spotkań.

spotkanie 12 – Dzień Kultury Żydowskiej w IV LO. Uczniowie przedstawiają publicznie swoje projekty.

spotkanie 13 – Podsumowanie projektu jako całości, ocena projektów uczniowskich, ewaluacja.

Przykładowe zadania do realizacji:

prezentacja multimedialna, wypracowanie, reportaż, film, wywiad, wystawa prac (malarskich, fotograficznych), plakat, gazetka okolicznościowa, album fotograficzny, przestawienie artystyczne, prezentacja produktów kulinarnych, organizacja spotkania z zaproszonym gościem, prowadzenie spotkania, makieta, stworzenie profilu na portalu Facebook, strony internetowej, inne – uczniowie mają pełną swobodę w wyborze zadań, które będą chcieli przedstawić podczas Dnia Kultury Żydowskiej.

Opis założonych osiągnięć ucznia.

Uczeń po zakończonym projekcie:

 • wymienia cechy charakterystyczne kultury żydowskiej, zna kluczowe pojęcia,

 • opisuje historię narodu żydowskiego,

 • wskazuje przyczyny niechęci wobec Żydów oraz jej przejawy,

 • charakteryzuje sytuację Żydów w XX w.,

 • potrafi wskazać różnice i podobieństwa między kulturą żydowską a innymi kulturami,

 • opisuje życie codzienne Żydów,

 • przygotował Dzień Kultury Żydowskiej w IV LO,

 • jest zaznajomiony z istotą społeczeństwa wielokulturowego,

 • jest uwrażliwiony na przejawy nienawiści, dyskryminacji, agresji wobec innych narodów, kultur, religii, wartości.

Cele projektu

 1. Cele wychowawcze projektu:

 • uświadomienie uczniom korzyści płynących z poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, dzielenia się zadaniami, wyłaniania lidera,

 • rozwijanie takich cech jak: odpowiedzialność, empatia, szacunek, otwartość na innych, ciekawość, systematyczność, wytrwałość,

 • uświadomienie uczniom tkwiącego w nich potencjału poznawczego i realizatorskiego,

 • wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły,

 • rozwijanie aktywności i kreatywności,

 • promowanie poszanowania dla miejsc pamięci,

 • pobudzanie uczniów do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym,

 • rozwijanie postaw szacunku dla innych kultur, religii, narodów,

 • kształtowanie świadomości wielokulturowej, opartej na zasadach szacunku, tolerancji,

 • uwrażliwienie na przejawy nienawiści, dyskryminacji, agresji wobec innych narodów, kultur, religii, wartości,

 • pobudzenie świadomości regionalnej i poznanie dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy,

 • uczenie wystąpień publicznych, panowania nad tremą.

 1. Cele kształcenia (edukacyjne):

 • poznanie historii Żydów na przestrzeni epok,

 • poznanie przejawów dyskryminacji, agresji, eksterminacji Żydów w historii,

 • zrozumienie i właściwe posługiwanie się pojęciami charakterystycznymi dla kultury żydowskiej: Żyd, Semita, Izrael, Bliski Wschód, diaspora, judaizm, eksterminacja, noc kryształowa, ustawy norymberskie, obóz zagłady, obóz koncentracyjny, Holokaust, synagoga, koszerność, kirkut, menora, macewa, Szoah, getto, Powstanie w Getcie Warszawskim, Żegota, ksenofobia, rasizm, dyskryminacja, nienawiść rasowa,

 • wykorzystanie wiedzy historycznej do analizy wydarzeń i procesów zachodzących we współczesnym świecie,

 • poznanie symboli kultury żydowskiej,

 • poznanie obyczajowości żydowskiej,

 • poznanie cech judaizmu, 

 • poznanie historii Żydów w Chorzowie oraz śladów ich bytności w mieście,

 • poznanie współczesnych przejawów dyskryminacji, nienawiści rasowej, kulturowej, religijnej.

Elementy unikatowe

 • korelacja międzyprzedmiotowa - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, religia,

 • uczniowie przez cały czas trwania projektu będą zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu znajomości kultury i historii Żydów oraz szukać inspiracji do działań, które będą prezentować podczas finalizacji projektu (w trakcie Dnia Kultury Żydowskiej),

 • opiekunowie projektu będą inicjować spotkania, warsztaty, wyjazdy edukacyjne do miejsc, do których uczniowie sami nie docierają (np. cmentarze żydowskie, synagoga, warsztaty z specjalistami w dziedzinie judaistyki lub przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi),

 • współpraca z instytucjami kultury w okolicy (np. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, Brama Cukermana, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach),

 • działanie eukacyjne projektu pomogą uczniom zrozumieć znaczenie wielokulturowości oraz uwrażliwią ich na przejawy dyskryminacji, nienawiści, hejtu w życiu codziennych oraz w internecie.

 

 

 

Miejsce i czas realizacji

 

 • Miejsce realizacji: IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach, Brama Cukermana w Będzinie, Kino Światowid w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.
 • Czas realizacji: wrzesień 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Wykorzystanie grantu

 • Pokrycie kosztów związanych z przejazdami oraz opłatą za przewodnika w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
 • Zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Organizacja Dnia Kultury Żydowskiej (m. in. charakterystyczne potrawy żydowskie, materiały papiernicze).

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Krzysztof Grala

Szkoła:
IV Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej - Curie, Chorzów

Adres szkoły:
Dąbrowskiego 34, 41-500
Chorzów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone