Liczba głosów: 13

Projekt nr 00719
Detektywi historii na tropie. Szkoła moich rodziców i dziadków: edukacja w II Rzeczpospolitej i PRL-u na przykładzie Szkoły Podstawowej w Obrazowie (1919-1989)

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Grupa 11 uczniów klasy VI pod opieką merytoryczną nauczyciela historii przez 10 miesięcy będzie realizować innowacyjne działania w ramach ww. projektu. Efekty pracy będą udostępniane sukcesywnie na fanpage grupy: Detektywi historii na tropie Będzie on miejscem promocji działań, jak również miejscem interakcji  młodzieży  ze środowiskiem lokalnym ( pozyskiwanie materiałów, weryfikacja źródeł, wyrażanie opinii o bieżących efektach pracy grupy).

Zadaniem uczniów będzie realizacja zadań pogrupowanych              w obszary tematyczne:

1. MODUŁ NAUCZYCIEL ( prezentacja sylwetek wybranych pedagogów, metody nauczania, warunki pracy i płacy, anegdoty

z życia szkoły). Organizacja wieczorku wspomnień (grudzień             - styczeń 2018).

2. MODUŁ UCZEŃ ( sposoby spędzania czasu wolnego: przerwy, wycieczki i wyjścia, zainteresowania i pasje, dawne przybory szkolne i podręczniki, strój, kary i nagrody, sposób oceniana). Ogłoszenie konkursu dotyczącego wspomnień. Zbiórka i opis pamiątek, fotografii (luty-marzec 2018).

3. MODUŁ  SZKOŁA ( baza lokalowa, dawne tradycje szkolne                   i uroczystości, ludzie tworzący społeczność szkolną). Organizacja wystawy: „Szkoła moich przodków” (kwiecień 2018)

4. MODUŁ ODDECH HISTORII:  nauka po ustanowieniu obowiązku szkolnego, walka z analfabetyzmem na wsi, nauka w II RP w świetle ówczesnej prasy; PRL: rocznice i pochody, czyny społeczne, kwestia religii w szkole. Warsztaty źródłoznawcze (maj 2018).

5.MODUŁ VIVAT SCHOLA!: opracowanie autorskiego scenariusza widowiska o dawnym życiu w szkole i przedstawienie do z okazji Dnia Edukacji Narodowej  dla społeczności szkolnej, lokalnej, nauczycieli emerytów oraz zaproszonych gości. Nagranie filmu ze spektaklu, przeprowadzenie  ewaluacji projektu w formie jakościowej videosondy oraz ilościowej – za pomocą formularzy google. Opis wydarzenia  w mediach lokalnych. Wydanie publikacji podsumowującej badania (moduły I-IV) (czerwiec                           -październik 2018.

Zastosowane metody pracy: praca ze źródłami archiwalnymi ( zasoby Narodowego Archiwum Cyforwego, Archiwum w Sandomierzu, Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej,  archiwalia domowe rodzin uczniów, byłych nauczycieli, ludzi ze środowiska lokalnego); oral story (nagrywanie, archiwizowanie oraz interpretowanie relacji świadków), wykorzystanie ITC: sondaże, videosondy, fotoreportaże, prezentacje, filmiki, wywiady; metoda filologiczna, statystyczna, geograficzna, porównawcza;                    dedukcyjna, indukcyjna; problemowa; alternatywne metody ewaluacji. 

Cele projektu

 • Zapoznanie uczniów z historią edukacji, kulturą i tradycją regionu w okresie II Rzeczpospolitej i PRL-u; kształtowanie umiejętności analizy krytycznej;
 • Nabycie umiejętności posługiwania się zdygitalizowanymi źródłami archiwalnymi w celu pogłębiania wiedzy o własnej szkole i systemie edukacji;
 • Rozwijanie wartości rodzinnych, postaw patriotycznych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej;
 • Rozwijanie aktywnego i świadomego udziału uczniów w życiu wspólnoty lokalnej;
 • Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń;
 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz ITC (przeprowadzanie wywiadów, nagrywanie materiałów, montaż filmików, oprac. prezentacji, wykorzystanie aplikacji internetowych i mobilnych oraz portali społecznościowych);
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole, poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań;
 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • Wyszukiwanie i porządkowanie informacji o własnej rodzinie, szkole, osobach związanych z oświatą na wsi;
 • Prowadzenie badań, wywiadów i ankiet oraz ich opracowanie;
 • Gromadzenie, przechowywanie pamiątek i porządkowanie informacji;
 • Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu poprzez prezentację dorobku w lokalnych mediach, organizację spotkań i wystaw; nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Gminy, Stowarzyszeniem Akademia Kobiet Twórczych, Biblioteką Publiczną w Obrazowie;
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania ( projekty, sponsorzy).   

Elementy unikatowe

Do tej pory nikt nie opracował historii szkoły-uczniów-nauczycieli        w tym okresie ( w Obrazowie). Walorem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, opracowanie widowiska i publikacji. Szeroka promocja w mediach i środowisku lokalnym

Miejsce i czas realizacji

1 grudnia 2017 r. - 30 października 2018 r., Publiczna Szkoła Podstawowa  w Obrazowie 

Wykorzystanie grantu

Sposób wykorzystania nagrody: Nagroda zostanie przeznaczona na organizację wystawy: „Szkoła moich przodków”.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Joanna Jędrycha

Szkoła:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie, Obrazów

Adres szkoły:
Obrazów 118, 27-641
Obrazów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone