Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00460
Wielokulturowość in +

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wielokulturowość ukazana na przykładzie grupy młodych ludzi, pochodzących z różnych krajów, lecz funkcjonujących w jednej przestrzeni szkolnej. Przestrzeń tę stanowią mury Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego i CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana. Wspomniana grupa obejmie uczniów z krajów równie odległych geograficznie, co kulturowo, takich jak: Włochy, Czarnogóra, Rosja, Wietnam, Syria i Polska.

Na projekt składa się seria licznych, wielopłaszczyznowych i komplementarnych działań, których realizacja pozwala osiągnąć cele, jakie stawia przed sobą grupa projektowa. Liczy ona czworo uczniów pierwszej klasy Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego.

Działanie nr 1

Grupa projektowa podejmie próbę nawiązania kontaktu i współpracy ze stowarzyszeniami i związkami reprezentującymi obywateli wybranych krajów, mieszkających w Polsce, oraz z ambasadami ich państw. Działanie to ukierunkowane będzie na pozyskanie informacji o elementach kultury tych krajów, które można będzie wykorzystać do realizacji projektu. Jednocześnie, może ono stanowić wstęp do dalszych działań, wykraczających poza ramy czasowe projektu, których celem będzie promocja kultur tych krajów w środowisku lokalnym oraz integracja społeczności polskiej i zagranicznej na poziomie lokalnym.

Działanie nr 2

Grupa projektowa stworzy serię krótkich filmów, podejmujących zbliżoną tematykę, czyniąc to jednak z różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

W pierwszym z filmów zaprezentowane zostaną sylwetki kilkorga młodych ludzi – uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych. Wspólnym mianownikiem wypowiedzi przedstawicieli obu grup będą ich zainteresowania.

W drugim filmie podjęta zostanie próba ukazania polskiej mentalności i kultury, widzianych oczami, z jednej strony, Polaków, z drugiej natomiast, oczami mieszkających w Polsce obcokrajowców.

Bohaterami trzeciego filmu staną się tym razem obcokrajowcy, którzy wypowiedzą się na temat wybranych elementów kultury swych krajów, takich jak muzyka, taniec, strój, kuchnia czy język. Ten ostatni element zostanie ukazany także w swej żywej formie, gdyż odbiorcy filmu będą mogli wysłuchać krótkich wypowiedzi w językach ojczystych uczniów cudzoziemskich, zapoznając się z ich brzmieniem. Ponadto, wypowiedzi obcokrajowców na temat swoich krajów zestawione zostaną z wypowiedziami uczniów polskich, którzy podzielą się swą wiedzą o tychże krajach.

Co istotne, konstrukcja nagrań filmowych ma w założeniu stanowić przyczynek do zderzenia wyobrażeń nt. przedstawicieli innych narodów, ale i nas samych – z rzeczywistością. Konfrontacja tzw. portretu własnego oraz obrazu tzw. innego może podnieść naszą świadomość tak różnic międzykulturowych, jak i podobieństw. Działanie takie ma także rzucić światło na stan naszej wiedzy na temat innych krajów.

Dodatkowo, grupa projektowa stworzy krótki film poświęcony gestom, a więc językowi niewerbalnemu, używanemu w wybranych krajach. Udział w filmie wezmą zarówno uczniowie zagraniczni, jak i ich polscy koledzy.

Wszystkie filmy umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej oraz na kanale szkoły w serwisie YouTube. Mogą one dzięki temu dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Działanie nr 3

Kolejnym działaniem projektowym będzie organizacja w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie Dnia Interkulturowego i akademii poświęconej wielokulturowości. Program akademii obejmie pokaz prezentacji multimedialnej nt. elementów kultury wybranych krajów obcych; pokaz powstałych filmów; interaktywny quiz wiedzy o krajach, wiedza na temat których przekazana została w formie multimedialnej i filmowej. Dla zwycięzcy quizu przewidziany został w projekcie upominek.

Działanie nr 4

Projekt zakłada, iż w dzień, w którym zostanie zorganizowana wspomniana akademia, a także w inne dni, dzięki współpracy z firmą prowadzącą szkolną stołówkę, do menu zostaną tymczasowo wprowadzone dania pochodzące z krajów obcych. Dzięki temu społeczność szkolna będzie mogła spróbować potraw stanowiących część zagranicznej tradycji kucharskiej.

Działanie nr 5

Jednym z elementów współtworzących Dzień Interkulturowy będzie audycja prowadzona poprzez szkolny radiowęzeł, w trakcie której społeczność szkolna będzie mogła usłyszeć tzw. ciekawostki związane z wybranymi krajami.

Działanie nr 6

Na stronie internetowej szkoły umieszczony zostanie adresowany do uczniów quiz, którego pytania będą odnosiły się do wszystkich opisanych powyżej działań, których bezpośrednim odbiorcą stanie się szkolna społeczność uczniów. Dla zwycięzcy tego quizu także przewiduje się upominek.

Działanie nr 7

Wychodząc z prowadzoną akcją poza mury szkoły, grupa projektowa, przy wsparciu swoich kolegów z innych krajów, złoży także wizytę w okolicznej szkole podstawowej lub w kilku z nich, zależnie od zgody kierownictwa tych szkół na przeprowadzenie takiej akcji. Wizyty te będą oparte na zabawach związanych ze sportami popularnymi w krajach obcokrajowców, a także na nauce gestów i wybranych słów.

Działanie nr 8

Grupa projektowa napisze artykuł, którego przedmiotem będą osobiste spostrzeżenia uczniów nt. wielokulturowości i cudzoziemców mieszkających w Polsce, a także relacja z Dnia Interkulturowego. Artykuł ten zostanie opublikowany w szkolnym niecodzienniku informacyjno-kulturalnym, zatytułowanym „Sadyba 59”. Grupa projektowa podejmie także próbę opublikowania artykułu w prasie lokalnej lub na wybranym portalu internetowym. Celem takiego działania jest zwiększenie liczby odbiorców artykułu.

Ponadto, członkowie grupy projektowej, przy wsparciu ze strony nauczycieli, napiszą artykuł w języku angielskim, podejmujący ten sam temat, jednak adresowany do społeczności mieszkających w Polsce obcokrajowców, którzy słabiej posługują się językiem polskim. Artykuł ma zostać opublikowany na wybranym portalu internetowym.

Cele projektu

 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie, w tym w grupie wielokulturowej;

 • kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów i współpracy z różnymi osobami i podmiotami, takimi jak stowarzyszenia, ambasady, lokalne gazety czy przedsiębiorstwa;

 • doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystanie w praktyce, w procesie tworzenia nagrań filmowych i montażu filmowego, przy tworzeniu prezentacji multimedialnej, quizów i audycji radiowej;

 • doskonalenie umiejętności pisania, w języku polskim i angielskim, oraz dokonywania korekty tekstu przed jego opublikowaniem;

 • doskonalenie umiejętności organizacyjnych, koordynacji działań i zarządzania projektem edukacyjnym;

 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się przed kamerą;

 • wzbudzenie refleksji związanej z wielokulturowością i świadomości różnic i podobieństw międzykulturowych;

 • przyrost wiedzy społeczności szkolnej i lokalnej nt. innych krajów i kultur;

 • promocja wielokulturowości, postawy otwartości na przedstawicieli różnych kultur, dialogu i integracji międzyludzkiej;

 • integracja społeczności szkolnej;

 • kształtowanie wizerunku Polski jako kraju otwartego na obcokrajowców. 

Elementy unikatowe

Unikatowość projektu tkwi, po pierwsze, w konfrontacji kulturowej osób pochodzących z krajów tak różnych, jak Włochy, Czarnogóra, Rosja, Wietnam, Syria i Polska – osób, w większości, z doświadczeniem migracyjnym, należących jednak do tej samej społeczności szkolnej.

Po drugie, nie bez znaczenia jest młody wiek wspomnianych uczniów, w którym kształtuje się ich osobowość i światopogląd. Wyjątkowość projektu polega bowiem również na tym, iż zmusza on zarówno jego odbiorców, jak i twórców i uczestników do refleksji na temat wielokulturowości oraz różnic i podobieństw kulturowych, skłaniając ich tym samym do refleksji na temat innych i siebie samych. Powszechnie wiadomo natomiast, iż tożsamość jednostki oparta jest na różnicach, jakie dostrzega ona między sobą samą i innymi członkami danej społeczności. Niemniej, projekt jawi się jako wartościowy ze względu na to, że uwaga skierowana jest w nim nie tylko na to, co dzieli, ale i na to, co łączy młodych ludzi wywodzących się z różnych zakątków świata.

Ponadto, w dobie zintensyfikowanych migracji oraz w kontekście wyzwań, jakie stwarza niekiedy współistnienie w określonej przestrzeni osób wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, podejmowany temat można bez wahania uznać za aktualny i, ze społecznego punktu widzenia, ważny.

Dodatkowo, na unikatowość projektu, którego twórcy stawiają przed sobą ambitne cele, składa się jego wielowymiarowość na poziomie działań i form pracy, które należy uznać za wysoce zróżnicowane:

 • nawiązanie kontaktu i współpracy z organizacjami reprezentującymi obcokrajowców w Polsce;

 • zaangażowanie do projektu obcokrajowców i współpraca z nimi przy jego realizacji;

 • stworzenie serii krótkich filmów, prezentacji multimedialnej, dwóch quizów, w tym interaktywnego oraz audycji emitowanej za pośrednictwem szkolnego radiowęzła;

 • zaangażowanie w akcję firmy prowadzącej szkolną stołówkę;

 • organizacja wydarzenia dla całej społeczności szkolnej (Dzień Interkulturowy) oraz zajęć w okolicznej szkole podstawowej (jednej lub kilku);

 • stworzenie dwóch artykułów: jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim, do opublikowania w gazetce szkolnej, w gazecie lokalnej i na portalu internetowym.

Warto zaznaczyć, iż działania te łączą dwa istotne w dobie XXI wieku elementy: po pierwsze, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; po drugie zaś, współpracę z różnorodnymi osobami i podmiotami. Można powiedzieć, że nowoczesna technologia ma w założeniu stanowić narzędzie do realizacji projektu, którego centralnym punktem, na każdym etapie projektowym, jest człowiek.

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół nr 59 w Warszawie, okoliczna szkoła podstawowa (jedna lub więcej). 

Styczeń – czerwiec 2017 r.

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na zakup kamery oraz upominków dla zwycięzców quizu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół nr 59, Warszawa

Adres szkoły:
Sobieskiego 68, 02-930
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone