Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00047
Radio-Reaktywacja Dwudziestka Trójka

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Projekt oparty jest na dobrowolnym uczestnictwie uczniów w zajęciach, głównie pozalekcyjnych, w formie koła zainteresowań. Jednak uczestnicy prowadzą jego realizację także podczas przerw międzylekcyjnych a z czasem częściowo, także podczas niektórych zajęć lekcyjnych.  Z kolei odbiorczy – czyli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mogą, na zasadzie dobrowolności, dołączyć do projektu w charakterze realizatorów. Projekt ten integruje wszechstronnie umiejętności z zakresu wielu przedmiotów, zachowując charakter wychowawczy

Wśród aspektów projektu występują:

Funkcjonowanie redakcji jako mikroprzedsiębiorstwa (z pominięciem zagadnień bilansowo podatkowych)  i związanych z tym kwestii organizacyjnych – zakres przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

lub

Małej organizacji pozarządowej,  kształtującej zdolności grupowego zarządzania projektem radia szkolnego – zakres przedmiotu  wiedza o społeczeństwie

Obsługa aplikacji i programów komputerowych służących montażowi i przetwarzaniu dźwięku oraz internetowej emisji radiowej - zakres przedmiotów informatyka i aplikacje internetowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój kompetencji komunikacyjnych zakres przedmiotów – psychologia w biznesie i podstawy przedsiębiorczości, oraz reklama w biznesie.

Poszerzanie horyzontów o nowe gatunki muzyczne i uwrażliwienie na słowo mówione w audycji radiowej - zakres przedmiotów wiedza o kulturze i edukacja medialna oraz medioznawstwo.

Rozwój kompetencji komunikacyjnych opartych na przekazie słownym. Poprawa umiejętności przekazywania komunikatów i ich odbioru – zakres wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem j. polskiego.

Kształtowanie praktycznych  umiejętności obsługi i konserwacji elektrycznych urządzeń nagłośnieniowych wspiera naukę fizyki  z zakresu działów elektryczność i akustyka

W zamiarze projektu jest uwzględnienie kwestii organizacji i pracy radia szkolnego jak i przygotowania oferty programowej podczas realizacji lekcji z tych przedmiotów.

Walorem wychowawczym projektu jest integracja społeczności szkolnej w trosce o stworzenie wspólnego dobra jakim jest własne radio. Poszanowanie materialnych wartości składających  się na wyposażenie studia emisyjnego radia. Dbałość o jego estetykę i funkcjonalność.


Uczniowie zyskują:

Praktyczne umiejętności dziennikarskie

Umiejętności w dziedzinie zarządzania i współpracy.

Umiejętności informatyczne.

Umiejętności elektrotechniczne i elektroakustyczne.

Wzmocnienie samooceny.

Doskonalenie umiejętności autoprezentacji, budowania wypowiedzi.

Poszerzenie zasobu słownictwa.

Orientację w zjawiskach społecznych, politycznych i kulturalnych.

Kształtują swoją wytrwałość i odpowiedzialność.

 

Zakładamy w realizacji projektu  strategię  rozszerzających się ”kół na wodzie” czyli stopniowego poszerzania kręgu osób w nim uczestniczących.

 

ANALIZA SWOT

Mocne strony

 Determinacja i zapał uczniów uczestniczących w Radioreaktywacji.

Determinacja kwalifikacje opiekuna.

Różnorodność zainteresowań uczestników.

Doświadczenia zdobyte przez zespół uczniów obsługujących sprzęt.

Współpraca z grupą biznesowa kl. IIIAB.

Słabe strony

 Nieodpowiednie i niekompletne wyposażenie nagłośnieniowe – brak instalacji 100V.

Brak kwalifikacji uczestników projektu.

Brak środków finansowych.

Uciążliwie perfekcjonistyczne nastawienie opiekuna projektu.

Szanse

Uzyskanie wsparcia merytorycznego od lokalnych rozgłośni radiowych, lokalnej prasy i portali informacyjnych.

Zdobycie środków finansowych na rozwój poprzez granty, crowdfounding, budżet partycypacyjny.

Pobudzenie zainteresowania szkołą i jej działalnością - promocja liceum.

Zagrożenia

Brak zainteresowania sponsorów.

Spadek zainteresowania odbiorców.

Zniechęcenie i zmęczenie uczestników projektu.

 Inicjatywa grupy uczniów będących dziś już absolwentami naszej szkoły zaowocowała przed sześciu laty stworzeniem Szkolnego Radiowęzła.  Metodami chałupniczymi wykonano instalację głośnikową obejmującą część parteru szkoły.  Wykorzystano też urządzenia nagłaśniające imprezy szkolne. W minionych latach malało zainteresowanie uczniów  pracą w szkolnym Radiowęźle. Powodem było jego niedoinwestowanie, słaba słyszalność i zawodność sprzętu.  Doprowadziło to  do zaprzestania emisji jakichkolwiek audycji. Przez okrągły rok nie była obsługiwana również strona internetowa Radiowęzła założona na profilu portalu społecznościowego. https://www.facebook.com/RadiowezelTischnerowkiXxiiiLoLodz/?fref=ts

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy projekt reaktywowania dawnego radiowęzła  w oparciu o  grupę uczniów odpowiedzialnych za obsługę i konserwację aparatury nagłaśniającej imprezy szkolne zwanych „inżynierami audio”. Burza mózgów nasunęła nam pomysł poszerzenia składu grupy o uczennice i uczniów zainteresowanych redagowaniem bloków muzycznych oraz gotowych przygotowywać edytowane pliki dźwiękowe. (montaż wywiadu, stworzenie tzw. jingle’a – sygnału).

Mniej śmiali acz kreatywni zajmą się uaktualnianiem strony na portalu społecznościowym.

Stroną promocji projektu zajmie się grupa uczniów klasy IIIAB „biznesowej”, która poznała już zasady marketingu. Oni także opracują wytyczne „rebrandingu”  z dotychczasowej nazwy Radiowęzeł na szlachetniej brzmiące Radio oraz wykonają  projekty logo i materiałów promocyjnych. Ich dotychczasowy dorobek, obok dorobku grupy redakcyjnej, widać i słychać w załączonych plikach.

Ważnym elementem wychowawczym będzie zdobycie i praktyczne stosowanie wiedzy o przepisach prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

W  przygotowanych sygnałach radia  i wywiadzie zamieszczonym na konkursowej stronie projektu wykorzystane zostały fragmenty utworów następujących kompozytorów i autorów :

M. Nyman -  Knowing the ropes 

J. Porcaro, D. Peache wyk. Toto - Africa

K. Young, Ch. Jankel  wyk ork. Q. Jonesa -  I no corrida

 E. van Halen wyk. Van Halen-  Why can’t this be love,

K. Badelt, H. Zimmer-  He’s a Pirate,

P. McCartney, M. Hopkin  wyk.  Mary Hopkin - Goodbye,

R. Riedel, P. Berger wyk. Dżem-  Sen o Wiktorii,

F. Beard, W. Gibbons, D. Hill wyk. ZZ Top – Rough Boy.

Pragniemy   zaznaczyć, iż jako tzw. szkolny radiowęzeł  korzystamy ze zwolnienia (co do zasady) z opłat tantiem autorskich o ile zasięg  audycji nie wykracza poza instytucję szkoły.  Nie zwalnia to jednak od wskazania autorów i kompozytorów wykorzystanych utworów. W celu zadośćuczynienia temu wymogowi uczniowie przygotowujący audycje wdrażani są do publikowania list z zestawem utworów. Tworząc  zamieszczone na stronie konkursowej sygnały  korzystamy z edukacyjnego „prawa cytatu”, powstały one bowiem jako materiał szkoleniowy dla uczniów obsługujących programy edycji dźwięku. Strona zaś na jakiej zostały zamieszczone jest stroną służącą edukacji.

Najtrudniejszym wyzwaniem jest  pozyskanie środków finansowych  na modernizację i zakup nowego wyposażenia uniezależniającego emisję audycji od prób do szkolnych imprez i uroczystości. Atrakcyjność używanego wyposażenia podniesie motywację uczniów do angażowania się w przedsięwzięcie w godzinach pozalekcyjnych.

Modernizacja ta objąć musi również  przekształcenie istniejącego obecnie nagłośnienia  korytarzowego do właściwej instalacji  radiowęzłowej  100V oraz właściwe zagęszczenie głośników zapewniające odpowiednie ciśnienie akustyczne i czytelny odbiór audycji.

Plan obejmuje stopniowe poszerzanie grupy osób zaangażowanych w realizację projektu  jak i kręgu odbiorców. Do redakcji dołączą kolejni stażyści i redaktorzy oraz inżynierowie audio mogący przekazywać swe doświadczenia młodszym rocznikom tak aby w przyszłości zachować ciągłość działania Rozgłośni. Wśród uczniów zaangażowanych znajdzie się miejsce także dla tych którzy tymczasem nie są zainteresowani wypowiedziami audio lecz wykazują chęci i talenty organizacyjne pozwalające zapewnić sprawne funkcjonowanie redakcji w takich sferach jak: plan dyżurów, kierowanie porządkiem narady kolegium redakcyjnego, zapewnienie porządku w pomieszczeniu redakcyjnym, udział w redagowaniu projektu statutu organizacyjnego Radia, redagowanie strony internetowej.

Zaproponujemy realizację podczas zajęć lekcyjnych bloków zagadnień związanych z działalnością szkolnego Radia. Funkcjonowanie redakcji pozwoli na emocjonalne związanie uczniów z realizowanymi tematami i  natychmiastowe praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności. Aktywny udział w projekcie po dokonaniu samooceny i kolektywnej oceny koleżeńskiej stanowić będzie podstawę do wystąpienia o jedną lub więcej  ocen z realizowanych przedmiotów szkolnych.

Obok zajęć warsztatowych z uczestnikami podstawową formą pracy z opiekunem projektu będą kolegia redakcyjne służące ustaleniu najpilniejszych zadań zespołu, sposobów ich realizacji i podziału obowiązków.

Zespół redakcyjny będzie musiał również  przedyskutować i uchwalić statut organizacyjny a następnie stosować jego przepisy.

Ponieważ realizacja projektu podzielona została na etapy a w każdym z nich pojawiają się nieco inne zadania i metody ich realizacji przeto aby uniknąć powtórzeń zapraszam do lektury punktu Miejsce i czas realizacji w którym zostały one przedstawione obszerniej.

Cele projektu

Stworzenie uczniowskiej rozgłośni radiowej w XXIII LO w Łodzi.

Radio Dwudziestka Trójka.

 • Poszerzanie horyzontów estetycznych młodzieży szkolnej w dziedzinie muzyki rozrywkowej i poważnej.
 • Uwrażliwienie na wartość poznawczą i edukacyjną słownego przekazu radiowego.
 • Stworzenie warunków do samodzielnej realizacji uczniowskich ambicji dziennikarskich.
 • Zakup  wyposażenia autonomicznego studia nadawczego dla rozgłośni szkolnej.
 • Integracja i praktyczne wykorzystanie kompetencji kształtowanych w szkole ponadimnazjalnej.
 • Samodzielne tworzenie przez uczniów audycji słownych i muzycznych i ich emisja w szkole.
 • Rozwój kompetencji społecznych uczniów poprzez kolegialne kształtowanie programu i zarządzanie zespołem redakcyjnym oraz pomieszczeniami redakcji.
 • Zapewnienie tworzącemu się zespołowi redakcyjnemu atrakcyjnego wyposażenia technicznego i warunków zachęcających do działania i emocjonalnie wiążących z projektem.

Elementy unikatowe

 • Nie znane nam są przypadki tak kompleksowego szkolnego projektu radiowego. Przekaz radiowy godzien jest popularyzacji wśród młodszego pokolenia, będącego pokoleniem „obrazkowym”. Nasz projekt zmierza do popularyzowania medium jakim jest radio przez współuczestniczenie w jego tworzeniu. Wykorzystuje edukacyjne i wychowawcze walory audycji radiowych.
 • Efekty projektu  będą służyć rozwojowi kolejnym rocznikom uczniów wybierających naszą szkołę i wyróżniać placówkę spośród innych.
 • Projekt integruje uczniów różnych poziomów nauczania i wspiera kształtowanie więzi koleżeńskich między nimi.
 • Projekt wszechstronnie integruje umiejętności z zakresu wielu przedmiotów, zachowując przy tym charakter wychowawczy.
 • Emocjonalnie związuje  – rówieśników z tworzonym przez kolegów programem, powiększając  grupę osób zaangażowanych w projekt o odbiorców, którzy  mogą stać się także realizatorami projektu.

 

Miejsce i czas realizacji

wrzesień 2016 - czerwiec 2017. XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Łódź - wszystkie dzielnice.

Etapy realizacji.

Radio Reaktywacja

I Etap Nowe otwarcie.  

IX 2016

Liczba uczestników 8

Wznowienie emisji na bazie starego wyposażenia do nagłaśniania szkolnych uroczystości, w oparciu o grupę tzw. „Inżynierów audio”- uczniów zajmujących się obsługą i konserwacją przestarzałego zestawu nagłośnienia estradowego i wolontariuszy z klas pierwszych.  

II Etap Konsolidacja.

X-XI 2016

Liczba uczestników  20

Pozyskanie nowych  praktykantów do powstającej redakcji Radia Dwudziestka Trójka. Wstępne ustalenie zasad funkcjonowania redakcji. Nauka obsługi urządzeń. Nauka posługiwania się mikrofonem.  Po akceptacji  edukacyjnych celów redakcji przez zespół – przystąpienie do „Projektu z klasą”. Poszerzenie oferty o nowe nieemitowane  dotąd gatunki muzyczne.  Przygotowanie pierwszych własnych  sygnałów radia. Zaprojektowanie, zakup i wręczenie wyróżniającym się uczestnikom projektu koszulek z logo Radia Dwudziestka Trójka.  Dołączenie do projektu uczniów klasy III – grupa biznesowa – przygotowanie promocji projektu. Pozyskanie sojuszników medialnych.

 III Etap Rozwój zaplecza technicznego i zasobów ludzkich

XII 2016-IV 2017

Liczba uczestników 25

Liczba odbiorców 230

Uchwalenie Statutu Organizacyjnego i zasad pracy kolegium redakcyjnego oraz wdrożenie ich w życie.

Przeprowadzenie castingów dla nowych członków redakcji. Kontynuacja szkoleń w zakresie montażu dźwięku. Wizyty studyjno warsztatowe w rozgłośniach radiowych i studiach nagraniowych.

Zakup i instalacja nowych urządzeń emisyjnych i ich wykorzystanie  do emisji programu.

Przygotowanie pierwszych audycji słownych.

Szkolenia zespołu redakcyjnego z zakresu praw autorskich.

 

IV Etap Stabilizacja

V-VI  2017

Liczb uczestników 15-20

Liczba odbiorców 180

Po odejściu uczniów klas trzecich przejęcie odpowiedzialności za emisję i doskonalenie umiejętności swoich i kolegów przez pierwszo i drugoklasistów.

Wzbogacanie oferty programowej o kolejne programy, krótkie komunikaty słowne retransmisję rozgłośni ogólnopolskich i lokalnych. Wprowadzenie elementów wypowiedzi „na żywo”.

Promocja szkolnego radia wśród kandydatów do liceum podczas Targów Edukacyjnych, Drzwi Otwartych.

Przygotowanie i zgłoszenie projektu budżetu obywatelskiego dotyczącego wsparcia rozwoju szkolnego radia.

Przygotowanie oferty programowej na następny rok szkolny. Zaplanowanie szkoleń , promocji i castingów dla nowoprzyjętych koleżanek i kolegów z przyszłych klas pierwszych.

Wykorzystanie grantu

Podstawowe wyposażenie studia emisyjnego Radia Dwudziestka Trójka. Pochłonie największą część grantu.

Szkolenia  których nie można prowadzić nieodpłatnie lub wykraczają poza kwalifikacje nauczycieli. np. prawa autorskie, profesjonalna obróbka dźwięku i technika mikrofonowa będą finansowane z grantu zupełnie wyjątkowo gdyż ich koszt znacznie przekracza wysokość grantu.

Nagrodzenie uczestników projektu koszulkami firmowymi Radia szkolnego.

Zajęcia ze specjalistami emisji głosu i dykcji.

Dojazdy i zakwaterowanie grup na szkoleniach, wizytach w studiach radiowych i firmach nagłośnieniowych.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera, Łódź

Adres szkoły:
Piłsudskiego 159, 92-332
Łódź

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone