Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00013
„Nasze kompetencje szansą na sukces” Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Zdrowie to najważniejsza rzecz w życiu. Niestety nie jest to aż tak oczywiste, gdy się ma naście lat. Niewłaściwe odżywianie, brak ruchu, stres i używki to zjawisko często występujące wśród młodzieży. Program projektu i  podjęte przez nas działania służą promocji aktywności fizycznej, prawidłowego sposobu odżywiania oraz wskazują szkodliwy wpływ używek  na organizm człowieka. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie dowiedzą się, dlaczego złe odżywianie spędza sen z powiek dietetykom i ustalą, jaki wpływ na ten proces ma człowiek.

Etapy

1.Pomysł na projekt - burza mózgów na lekcji wychowawczej. Obejrzenie materiałów zgromadzonych przez nauczyciela otrzymanych od organizatora ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy”. (szkoła została zgłoszona  na stronie organizatora projektu, by otrzymać dostęp do bezpłatnych materiałów merytorycznych opracowanych przez ekspertów; celem włączenia szkoły do  programu jest edukacja i propagowanie wiedzy o pochodzeniu, składzie i jakości produktów spożywczych, zdrowym żywieniu, zasadach niemarnowania żywności oraz promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia).Zgłoszenie szkoły do organizacji projektu" Śniadanie daje moc"

2.Ustalenie celów projektu i jego harmonogramu - wspólne opracowanie i omówienie z uczniami podejmowanych działań.Nauczyciele ze swojej strony będą poszukiwać sponsorów podejmowanych akcji.

3.Podział uczniów na grupy – przydzielenie zadań:

I grupa- plansza na dużym  formacie - dekalog zdrowego stylu życia, znalezienie ćwiczeń ruchowych i ich zaprezentowanie i omówienie,przygotowanie zaproszeń dla gości Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych.

II grupa- plansza na dużym  formacie- piramida zdrowego odżywiania, przygotowanie przez uczniów  prezentacji multimedialnej dot. promocji zdrowia,wspólne ustalenie menu i przebiegu Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych.

III grupa- wykonanie plakatów nt. zdrowego odżywiania i stosowania używek, przygotowanie projektu programu naukowo-artystycznego  na  Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne

IV grupa- pomysły na zakup zdrowych  produktów służących do przygotowania kanapek (menu na 5 spotkań sobotnich z zakresu programu profilaktycznego,oraz na realizację śniadania w ramach włączenia się szkoły do programu edukacyjnego: Śniadanie Daje Moc), organizacja w szkole spotkania wszystkich uczniów w celu zaprezentowania osiągnięć poszczególnych grup  - pierwsza forma prezentacji dokonań uczniów podczas realizacji projektu. Drugą formą prezentacji będą zorganizowane Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarnych.

Wszystkie grupy włączają się w przygotowanie Międzynarodowych  Mistrzostw Kulinarnych, które będą uwieńczeniem realizacji projektu a zarazem drugą formą prezentacji dokonań uczniów.

4.Wspólna ocena pracy każdej z grup, ewaluacja, omówienie trudności.

Podczas realizacji projektu będą odbywać się:

 •  spotkania  konsultacyjne na temat zdrowego odżywiania poszczególnych grup ludności ze szczególnym uwzględnieniem zasad żywienia młodzieży w okresie dojrzewania ,

 • prezentacja wybranych ćwiczeń ruchowych i ich wpływu na funkcjonowanie organizmu,

 • prezentacja filmu dot. promocji zdrowia oraz przygotowanej przez uczniów  prezentacji multimedialnej.

 • rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów promocyjnych, akcja plakatowa nt. zdrowego odżywiania i stosowania używek.

 • organizacja wspólnego śniadania pod patronatem programu "Śniadanie daje moc" (8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou - współpraca z rodzicami uczniów - zaangażowanie rodziców i  ich wsparcie w zakresie wyposażenia  dzieci tego dniaw potrzebne produkty na wspólne śniadanie)
 • ogłoszenie konkursu plastycznego na temat używek zagrażających życiu – grudzień 2016.

 • udział uczniów w sobotnich spotkaniach profilaktycznych – wspólne wyjścia na basen, spacery, wspólne przygotowywanie kanapek.

 • Zorganizowanie i udział w Międzynarodowych  Mistrzostwach Kulinarnych.                                                                            Przebieg Mistrzostw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W konkursie uczestniczą drużyny sześcioosobowe  (3 osoby z grupy wiekowej 12-13 lat oraz 3 osoby z grupy wiekowej 14-16 lat) z kilku krajów europejskich min. Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec i Polski. Uczniowie ZSS nr 8 w Katowicach goszczą u siebie uczniów szkół specjalnych z partnerskich miast Katowic - Miszkolca, Koszyc , Ostrawy,  Kolonii  oraz kolegów z innych katowickich szkół specjalnych.  Wszystkie szkoły spotkają  się w restauracji  „Europa" w Katowicach, która udostępni swoje podwoje uczniom niepełnosprawnym intelektualnie. Każda drużyna przedstawi występ  ( w dowolnej formie np. etiuda teatralna, prezentacja multimedialna, plakat itp.). Podczas 15 minutowego występu drużyna przedstawi ogólne informacje o swoim kraju oraz kuchni swojego kraju lub  regionu,  przepis na potrawę regionalną ( format A4), który będzie stanowił część wspólnie tworzonej Książki Kucharskiej.

 • Zadania konkursowe będą składały się z dwóch części: starsi uczniowie przygotują potrawę według podanego przepisu oraz zapewnionych przez organizatora produktów, młodsi przygotują nakrycie i dekorację stołów.  Na młodych kucharzy będą czekały przygotowane stanowiska - na każdym niezbędne produkty i oryginalny przepis na wybraną potrawę, w którym kolejność czynności zilustrowana będzie także  obrazkami oraz fartuszki, czepki i  gumowe rękawiczki. W konkursie nie ma przegranych - wygrywają wszyscy.

  Noclegi w szkolnym schronisku  i wyżywienie zagranicznych gości będzie  sponsorował  Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice.

  Po zakończonej rywalizacji zaprosimy naszych gości do wspólnej zabawy przy muzyce. Zaś w  drugim dniu wizyty umożliwimy kolegom z miast partnerskich poznanie naszego miasta - wspólnie wybierzemy się do Wojewódzkiego Parku i Ogrodu Zoologicznego, Śląskiej Biblioteki Terapeutycznej, Muzeum Miasta Katowic.

Cele projektu

 • Główny cel projektu

  -zainteresowanie uczniów kulinariami  jako umiejętnościami  pożytecznymi, wykorzystywanymi  w życiu codziennym;

  -wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach – poprzez doskonalenie sprawności manualnej, czynności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków, poprzez dostarczanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania;

  -rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi - poprzez naukę współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów, podporządkowywanie się regułom wynikającym np. z zasady bezpieczeństwa;

  -wprowadzanie uczniów w świat wartości estetycznych poprzez naukę kulturalnego podawania, spożywania potraw, nakrywania do stołu, czerpania radości ze wspólnego biesiadowania przy wspólnym stole;

 • Cele szczegółowe:

 • zdobywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i twórczego rozwiązywania problemów;

 • integracja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
 • zapoznanie z kulturą innych narodów, promocja regionu śląskiego
 • wdrażanie do stosowania się do zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań;
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD;
 •  rozwijanie samoobsługi oraz sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami,
 • kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się;
 • nabywanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych;
 • rozwijanie kreatywności i ciekawości poznawczej;
 • tworzenie warunków sprzyjających dzieleniu się wiedza z innymi;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz sukces całego zespołu;
 • przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe;
 • integracja uczestników projektu i zachęcenie do dalszych inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych.
 • rozwijanie szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych;
 • radości uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości.

   

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe projektu to między innymi:własnoręczna i samodzielna praca nad przygotowaniem potraw i kanapek, wykazanie się pomysłowością w działaniu. Ciekawą częścią jest także stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej, plastyczne prace uczniowskie,i programy artystyczne o kraju i regionie.Jednak najważniejszą wartością o charakterze unikatowym jest organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych - będzie to jedyna taka impreza na Śląsku mająca na celu integrację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Polski, Czech, Węgier, Niemiec.

Miejsce i czas realizacji

ZSS nr 8 w Katowicach, Restauracja Europa, miejsca odwiedzane przez uczniów i gości Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych,miejsca wycieczek w ramach spotkań profilaktycznych

Wykorzystanie grantu

Otrzymany   grant    chcielibyśmy    wykorzystać  na organizację Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych, zakup pamiątek dla naszych gości.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Specjalne Nr 25, Katowice

Adres szkoły:
Szkolna 5, 40-006
Katowice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone