Projekt nr 00582
„OSZCZĘDZAJĄC Z WYOBRAŹNIĄ – SPEŁNISZ MARZENIA”

Projekt edukacyjny

Opis projektu

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Głównym problemem Polaków jest niewielka wiedza na temat możliwości, jakie posiadają w zakresie gospodarowania swoimi finansami. Wynika to przede wszystkim z braku chęci zdobycia informacji na temat oferty sektora finansowego. Mimo jego dynamicznego rozwoju, powszechnej obecności internetowych i mobilnych płatności oraz dużej dostępności produktów finansowych – nadal spora część Polaków woli posługiwać się gotówką. Lokowanie finansów w korzystnych inwestycjach, czy operowanie wirtualnym pieniądzem mimo wszystko stanowi rzadkość. Nadal czujemy niewielką potrzebę zdobywania szerszej wiedzy w zakresie tego, jak umiejętnie gospodarować pieniędzmi. To, uniemożliwia nam robienie opłacalnych inwestycji. Co więcej, taki przykład dajemy młodszemu pokoleniu. Zapewne z tego względu najmłodsi wolą przechowywać gotówkę w domowych skrytkach i mieć do niej natychmiastowy dostęp „w razie czego”, niż inwestować ją na koncie oszczędnościowym, czy lokacie.[1]

 Współczesny rynek pracy wymaga od młodych ludzi umiejętności społecznych (m.in. komunikacyjnych, pracy w grupie, autoprezentacji) przydatnych w przyszłym życiu zawodowym. Wszelkie badania prowadzone m.in. przez organizacje pracodawców i wiodące ośrodki akademickie pokazują, iż są one uważane obecnie za najważniejsze kompetencje zawodowe osób wkraczających na turbulentny rynek pracy. Umiejętności kluczowe, takie jak: postawa przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej, inicjatywność, zaradność oraz z tym związane umiejętności obywatelskie kształtują się od najmłodszych lat.

 Młodzież wiejska wychowuje się w środowisku stwarzającym specyficzne bariery i utrudnienia. Słabsza kondycja finansowa szkolnictwa na wsi, odległość od szkoły, większy zakres obowiązków w domu, a przede wszystkim brak jakiejkolwiek dodatkowej oferty edukacyjnej, kulturalnej, czy sportowej, mogącej wpływać na rozwój zainteresowań i osobowości młodzieży z terenów wiejskich, to czynniki mające ogromny wpływ na istniejącą lukę edukacyjną pomiędzy wsią i miastem[2].

Biorąc także pod uwagę środowisko, w którym żyją uczniowie Gimnazjum
w Świerzawie, trudne warunki na rynku pracy, dużą skalę bezrobocia, niską wiedzą praktyczną w dziedzinie ekonomii i problem ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, chcemy zająć się problemami związanymi z ich przyszłością. Proponujemy uczestnikom projektu zajęcia, które pozwolą im poznać swoje cechy charakteru, słabe i mocne strony, opracować dalszą drogę edukacyjną ze wskazaniem na kierunki ekonomiczne. Im wcześniej młodzi ludzi zaczną poważnie rozpatrywać różne aspekty życia dorosłego, tym łatwiej odnajdą się nim. Rozsądnie wybrany zawód pozwoli im znaleźć pracę, co w konsekwencji zapobiegnie wykluczeniu społecznemu. Po za tym znając proste zależności fizyczne szczególnie dotyczące wykorzystania energii w życiu codziennym, możemy w łatwy sposób znaleźć oszczędności, za które będą mogli przeznaczyć na wycieczkę na uczelnie wrocławskie. Zatem koniecznie należy uwrażliwić i wdrożyć uczniów już od najmłodszych lat do sposobów oszczędzania energii w aspekcie ekonomicznym. [1] www.zafinansowani.pl

[2] „Na własne konto” – założenia projektu edukacyjnego realizowanego przez FUNDACJĘ „POLSKA WIEŚ200”

2. Cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji szeregu działań, które podzielone zostały na trzy fazy:

I FAZA - cykl szkoleń, warsztatów które odbywać się będą w Gimnazjum w Świerzawie, w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum zakwalifikowanych do udziału w projekcie z podziałem na trzy tematyczne moduły:

 

  • PODSTAWY EKONOMII (poszerzenie wiedzy z zagadnieniami związanymi z bankowością elektroniczną, sposobami oszczędzania i lokowania pieniędzy). Oprócz zajęć obowiązkowych każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do poszerzania wiedzy i umiejętności we własnych zakresie wykorzystując e-lerning.
  • „KOŃCZĘ GIMNAZJUM I CO DALEJ? – czyli jak osiągnąć życiowy sukces” (Określenie celów życiowych i umiejętne wybranie dróg do ich realizacji),
  • „FIZYKA w  EKONOMII” (jak możemy oszczędnie i rozsądnie gospodarować energią).

II FAZA 

 

Druga faza będzie obejmować:

 

  •  Zorganizowanie konkursu na zaprezentowanie swojej ścieżki edukacyjnej – zawodowej z wykorzystaniem różnych form, np.: prezentacja multimedialna, mapa, film, itd., dla uczniów gimnazjum biorącej udział w projekcie. Tematy autoprezentacji:  „Moja przyszłość w moich rękach”.
  • Przeprowadzenie warsztatów przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej dotyczących świadomego wyboru zawodu i możliwości dalszego kształcenia w szkołach średnich o profilu ekonomicznym.
  • Zorganizowanie wycieczki na wykłady połączone z pokazami doświadczalnymi: na Uniwersytecie Wrocławski:
-  wycieczka - 12.05.2015 r.Uniwersytet Wrocławski – „CYRK FIZYCZNY” – zajęcia warsztatowe na wydziale FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ
- Przejazd tramwajem po wrocławskich ulicach,
- Uniwersytet Wrocławski – „Ziemia i jej miejsce w Układzie Słonecznym” – zajęcia warsztatowe w Planetarium w Instytucie Astronomicznym.
- Zwiedzanie Wrocławia – zabytki kultury polskiej
- Udział w cyklu 3 warsztatów (3 x 15 uczniów) prowadzonych przez studentów Politechniki Wrocławskiej w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Akademia Wynalazców” im. R Boscha” oraz przystąpienie do konkursu na prototyp wynalazku.  
 

III FAZA

 

Trzecia faza projektu będzie obejmowała rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą autoprezentację (zwycięzcy będą prezentować przygotowane materiały podczas Galii wręczenia nagród i certyfikatów, na którą zaproszeni zostaną rodzice i przedstawiciele władz lokalnych), rozdanie nagród i dyplomów dla jego uczestników. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat (Załącznik 1) uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu „OSZCZĘDZAJĄC Z WYOBRAŹNIĄ – SPEŁNISZ MARZENIA”. W tej fazie podsumujemy nasze działania, pozwoli to na wyciągnięcie wniosków do pracy w następnym roku szkolnym.


 

 

Cele projektu

Cele szczegółowe projektu to:
uczeń wie i rozumie dlaczego należy oszczędzać,
uczeń pozna różne formy oszczędzania,
uczeń pozna oferty banków skierowane do nastolatków (konto bankowe, karty płatnicze, lokaty bankowe, kredyty, GPW...)
uczeń potrafi podejmować decyzje dotyczące gospodarowania swoimi środkami finansowymi,
uczeń potrafi zaplanować zarówno swój budżet, jak i budżet rodzinny,
uczeń określa korzyści płynące z planowania budżetu,
wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki poprzez zajęcia laboratoryjne (fizyka praktyczna w doświadczeniach w aspekcie ekonomicznym),
określenie celów życiowych i umiejętne wybranie dróg do ich realizacji,
rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości,
wzrost poczucia odpowiedzialności uczniów gimnazjum za powierzone im zadania,
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego,
wykorzystanie dla potrzeb własnych różnych technik informatycznych, w tym: laptopa, tablicy interaktywnej: (redagowanie pism urzędowych, prezentacji multimedialnych, tworzenie broszur, sposoby wyszukiwania informacji, ogłoszeń itp.).

Elementy unikatowe

Projekt łączy  wiedzę i umiejętności uczniów nabyte w trakcie nauki z kompetencjami niezbędnymi do dalszego funkcjoonowaniu w życiu dorosłym.

Poprzez realizacje projektu uczniowie dowiedzą się:

1. w jaki sposób generować oszczędności poprzez wykorzystanie zagadnień z fizyki (gospodarowanie energią),

2. jak można pomnażać (inwestować) zgromadzone oszczędności,

3 jak planować swoją przyszłość, opracują indywidualną mapę KARIERY ZAWODOWEJ, otoczeni będą fachową opieką specjalistów.

 Z pewnością unikatowe będą zajęcia warsztatowe na uczelniach wrocławskich, przystąpienie także do konkursu na prototyp wynalazku (możliwość realizacji własnego pomysłu na wynalazek), podróżowanie w sposób niekonwencjonalny, tradycyjny na zajęcia (nie autokarem pod uczelnię, ale za pomocą komunikacji miejskiej, ogromne znaczenie w nabywaniu kompetencji społecznych).

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji projektu i jego zasięg:

Projekt realizowany będzie w Gimnazjum w Świerzawie, zaś swoim zasięgiem obejmie młodzież zamieszkującą obszar Miasta i Gminy Świerzawa (województwo dolnośląskie). Zatem grupę docelową będą stanowić uczniowie zamieszkujący: miasto: Świerzawa oraz wieś: Sokołowiec, Rząśnik, Stara Kraśnica, Dobków, Rzeszówek, Nowy Kościół. Będą oni odbiorcami bezpośrednimi projektu (40 uczniów z różnych klas). Stopa bezrobocia w gminie osiąga wielkość ok. 30 %[1].Fakt ten ma przełożenie na niski status społeczny lokalnej społeczności. Uczniowie pochodzą  z terenów popegerowskich,  dotykanych często przez różne klęski żywiołowe, jak np.; powódź 2012. Dzięki projektowi wspólne działania uczniów przyczynią się do integracji zespołu z różnych klas, poprzez włączenie się w działania o tematyce związanej z edukacją ekonomiczną. Zaplanowane działania pokarzą uczniom możliwość osiągania sukcesu na obranej ścieżce edukacyjnej w aspekcie ekonomicznym. 

Pośrednimi odbiorcami projektu będą rodzice, nauczyciele oraz pozostali uczniowie Gimnazjum w Świerzawie. Uczniowie, którzy zrealizują projekt będę często pierwszymi doradcami rodziców przy wyborze np. konta bankowego, wdrożą rodziców do umiejętnego i bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, wskażą możliwości oszczędzania.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: [1] www.swierzawa.pl – serwis miasta i gminy Świerzawa

Każdy z uczestników podpisze zobowiązanie do uczestnictwa w projekcie oraz za zgodą rodzica wyrazi zgodę na opublikowanie swoich danych na potrzeby projektu. (Załącznik). Nabór do udziału w projekcie odbędzie się poprzez sporządzenie ogłoszenia, decyduje kolejność zgłoszeń uczniów i dostarczenie podpisanej zgody przez rodzica lub opiekuna na udział w projekcie. Wśród zgłoszonych uczniów gimnazjum przeprowadzona zostanie ankieta. Na podstawie wyników ankiet zostanie wyłoniona grupa 40 uczniów, którzy bezpośrednio będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych opisach w w/w projekcie edukacyjnym. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie m.in.:

-  niski stan podstawowej wiedzy ekonomicznej,

-  niski stan wiedzy w zakresie wyboru zawodu, określaniu własnych cech osobowości,

- status społeczny ucznia, np.: bezrobotni rodzice, niskie dochody w rodzinie, trudności w nauce.

Wykorzystanie grantu

Przeznaczenie wnioskowanego dofinansowania.

  1. Wycieczki na zajęcia warsztatowe na Uniwersytet Wrocławski (koszt przewozu, przejazdu po mieście, = 927,50 zł
  2. Zakup nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów = 1 072,50 zł
  3. Gdy projekt zostanie podwójnie nagrodzony ( w głosowaniu i zostanie doceniony przez JURY) to kolejne 2000 zł wydamy na pomoce  do wykonywania doświadczeń  z fizyki.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone