Projekt nr 00418
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt realizowany jest w szkole zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uczniowie klasy III o specjalności stolarz i klasy III o specjalności kucharz/kaletnik będą poszukiwać informacji i gromadzić je samodzielnie i przy pomocy nauczycieli. Przewiduje się indywidualne konsultacje uczeń-nauczyciel oraz spotkania grupowe, w trakcie których prezentowane będą wyniki pracy uczniów oraz omawiane kolejne etapy projektu.

Działania planowane w trakcie trwania projektu to:

a)      Zebranie informacji i omówienie m. in. następujących zagadnień:

 • oferty pracy i wynajmu mieszkań dostępne w internecie
 • zagrożenia związane z wyjazdem (handel ludźmi, wyzysk, praca przymusowa, zakres działań fundacji LaStrada itp.)
 • zmiany w prawie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, otwarcie zachodnich rynków pracy dla obywateli polskich
 • kraje będące głównym celem wyjazdów obywateli polskich w celach zarobkowych
 • niezarobkowe możliwości pobytu za granicą (np. Au-Pair, wolontariat)
 • branże, w których najłatwiej o zatrudnienie za granicą.

b)      Wycieczki do następujących miejsc:

 • instytucje na terenie Elbląga – Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta i Powiatu Elbląg, zakłady pracy, Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Poradnia Doradztwa Personalnego PIM, Elbląski Park Technologiczny
 • Konsulat Niemiecki w Gdańsku – pogadanka nt. zmian we współpracy polsko – niemieckiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wynikających z tego korzyści i ograniczeń dla Polaków
 • Wycieczka do Berlina (zwiedzanie wybranego zakładu pracy lub hospitacja w szkole partnerskiej – w zależności od możliwości organizacyjnych)
 • korzystanie z bieżącej oferty innych instytucji elbląskich, których działania tematycznie korelują z założeniami projektu.

c)      Prowadzenie dokumentacji internetowej – zamieszczanie informacji o kolejnych etapach projektu na stronie internetowej Ośrodka.

d)      Gromadzenie zdobytych informacji w postaci skoroszytów – indywidualnie dla każdego ucznia.

 

Cele projektu

 1. Zapoznanie uczniów z realiami rynku pracy wybranych krajów europejskich
 2. Zapoznanie uczniów z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z poszukiwania pracy za granicą
 3. Podniesienie świadomości uczniów w zakresie możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej
 4. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 5. Wskazanie praktycznego aspektu nauki języka obcego
 6. Rozwijanie umiejętności odważnego planowania swojej przyszłości i wiary w siebie

Elementy unikatowe

1. Podjęcie trudu realizacji projektu edukacyjnego w szkole zawodowej przy bardzo ograniczonych możliwościach czasowych – obie klasy są ostatnimi rocznikami i, z racji odbywanych praktyk w zakładach pracy, tylko 2 dni w tygodniu są dniami zajęć szkolnych.

2. Podjęcie trudu interdyscyplinarnego wspierania rozwoju młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, kształtowania umiejętności łączenia wiadomości z różnych dziedzin i praktycznego ich zastosowania.

3. Finalizacja projektu poprzez dwa konkretne produkty końcowe:

a)      skoroszyty informacyjne (indywidualnie dla każdego ucznia) – rodzaj skryptu, w którym uczeń w dowolnym czasie po zakończeniu nauki w szkole zawodowej będzie mógł odnaleźć gotowe wskazówki i niezbędne wiadomości istotne przy planowaniu wyjazdu do pracy za granicą, który będzie bezpieczny, dobrze przemyślany i możliwy do zrealizowania z sukcesem

b)      wycieczka do Berlina jako przykładowego miejsca pracy w Europie – część czasu przeznaczona będzie na zwiedzanie miasta, obserwacje ludzi, miejsc, sytuacji, próbę wczucia się w unikalny „klimat” niemieckiej stolicy. Pozostała część czasu zostanie wykorzystana na odwiedziny w szkole, która zgodzi się gościć uczestników projektu i podzielić z nimi swoim doświadczeniem w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży oraz losu absolwentów. W przypadku niemożności znalezienia szkoły partnerskiej będziemy dążyć do zwiedzenia wybranego zakładu pracy, aby naocznie przekonać się o warunkach zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy.

Miejsce i czas realizacji

Cele projektu realizowane będą poprzez podejmowanie działań w szkole i poza nią (Elbląg, Gdańsk, Berlin) w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. 

Wykorzystanie grantu

 • Dofinansowanie kilkudniowej wycieczki do Berlina lub szkolenia dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Nagrody rzeczowe dla uczestników projektu.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Elbląg

Adres szkoły:
Kopernika 27, 82-300
Elbląg

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone