Projekt nr 00324
„Aby Senior brzmiało dumnie!”-wieloaspektowy i interdyscyplinarny projekt o charakterze wolontariatu aktywizujący Juniorów i Seniorów w duchu więzi międzypokoleniowych.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nade wszystko życzę aby coraz silniej [młodzi]
odczuwali smak „dawania”, a coraz słabiej smak brania...”           

                                                /Aleksander Kamiński/

      Działania projektowe nakłaniają do wzajemnego „odczuwania smaku i potrzeby dawania” w płaszczyznach wspólnej aktywności młodzieży, osób starszych i emerytów. Zamysł projektu koncentruje się wokół wzajemnej nauki, zabawie, przygodzie, którą można przeżyć wspólnie z osobami starszymi. Każdy wiek ma swój urok i swoje cele, które realizować można z osobami młodymi, pełnymi pomysłu i kreatywności oraz starszymi będącymi żywym arsenałem doświadczeń i mądrości życiowej. Ta wzajemna nauka daje szansę ustawicznego rozwoju osób w każdym wieku, o różnej sprawności fizyczno-intelektualnej i odmiennych potrzebach. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób starszych, stwarzając okazję włączania ich w pełnowartościowe i aktywne środowisko społeczne.  

     Każdy z nas w swoim życiu cyklicznie zalicza kolejne etapy życia. Każdy zapewne też chciałby czuć się potrzebnym i zauważonym, bez względu na wiek (lecz z jego uwzględnieniem) móc się realizować i działać. Ta siła wewnętrznej energii i młodości potrafi „przechytrzyć” metrykę ujętą w numerze PESEL!

    Dajmy innym  „wiosnę” w „jesieni ich życia”! Zadbajmy o godne ich traktowanie, nie tylko ustąpieniem miejsca w tramwaju, ale właśnie podróżą tym tramwajem na wystawę, do kina lub teatru.

      Inspiracją do zrodzenia się zamysłu działań projektowych poświęconych osobom starszym jest czynny udział babć, dziadków uczniów ZSOI nr 5 w Krakowie podczas festynów rodzinnych, imprez klasowych, grach terenowych, uroczystościach szkolnych oraz ich zainteresowanie i zaangażowanie w proces edukacji i wychowania wnuków.

    Działający aktywnie w szkole od ponad 10 lat Klub Młodego Wolontariusza, wzywa licznymi akcjami do pracy i służby na rzecz Innych w tym osób starszych i potrzebujących. Dlatego też problem aktywnego dialogu z osobami w podeszłym wieku stanowi jeden z priorytetów i zadań Klubu.

    Wspólnie podejmowane działania Juniorów i Seniorów zostały już podjęte i realizowane w formie wycieczki krajoznawczej: Szlakiem zamków małopolskich, spotkań integracyjno-kulturalnych i okolicznościowych (Mikołajki, Wigilia), wyjście do kina, itp. Mamy pomysł na jeszcze rozleglejszą i głębszą działalność dla Innych, ku ich i naszej radości oraz poczuciu bycia potrzebnym.

     Projekt ma zasięg lokalny. Jego Adresatami są chętni do wspólnych działań emeryci (w tym emerytowani nauczyciele, rodziny uczniów, członkowie Klubu Seniora- „Seniorek”, PTTK oraz osoby starsze) wykazujący potrzebę realizowania się, uczenia i dzielenia swoim doświadczeniem i umiejętnościami z młodszą generacją społeczności uczniowskiej. Grupę Juniorów stanowią uczniowie kl. I gim., którzy realizują grupowo zadania wynikające z ich potrzeb, zainteresowań i możliwości. Do realizacji niektórych obszarów włanczamy również innych uczniów z poza klasy zespołu projektowego w celu stworzenie im szansy na realizację, zaistnienie i poczucie bycia potrzebnym.

Hasła wywoławcze przyświecające realizacji projektu to:

 • Młodość w sercu, wigor w ciele!
 • Razem dla Innych, wspólnie dla siebie,
 • „Każde pokolenie chce wierzyć w coś”,
 • Nie liczę wiosen, zliczam kwiaty,
 • „Z młodej piersi się wyrwało…”
 • Wesołe jest życie Seniora!

     Projekt ma charakter wieloaspektowy, obejmuje różnorodną aktywność zarówno uczniów jak i adresatów działań w zależności od potrzeb, możliwości i stanu zdrowia.                                                                         

      Dziedzinami aktywności są m.in.: sport-rekreacja, turystyka, kulinaria, technologia informacyjna, kultura (film, teatr, muzyka- taniec), nauka (m.in.: literatura, języki obce, historia, geografia).

   Przewidzianymi formami działań jest m.in.: wycieczka, spotkania integracyjno- towarzyskie, zajęcia twórcze i rozwijające dla Seniorów (sportowe, komputerowe, taneczne, kulinarne, itp.), lekcje współprowadzone przez Seniorów z zakresu historii (wieczornice-galeria faktu i wspomnienia), konkursy, itd.                              

    Specyfika pracy w szkole integracyjnej obliguje do stworzenia maksymalnych możliwości realizowania się uczniów m.in. pod względem poznawczym, intelektualnym, duchowym i społecznym w duchu integracji, tolerancji i szacunku. To założenie stało się priorytetem w tworzeniu projektu. Uczniowie o różnym potencjale potrzeb i możliwości będą mieli okazję do zaistnienia i realizacji siebie w służbie Innym uczestnicząc w podjętych działań, rozwijając swoje preferencje organizatorskie, umiejętności kierunkowe, zainteresowania i pasje twórcze.

     Istotne znaczenie w projekcie ma również miejsce na udział w nim koordynatora projektu. Włączenie nauczyciela do realizowania założeń projektu w każdej dziedzinie, ma na celu aktywne identyfikowanie się prowadzącego w propagowanie idei i realizowanych wartości.

    Do realizacji działań projektowych włączyli się również nauczyciele wspierający, wspomagajacy organizację i przebieg konkretnego modułu spotkania. Nauczyciele służą merytorycznym wsparciem, sa fachowymi konsultantami i współorganizatorami konkretnego spotkania. Cel ten ma również wymiar emocjonalny i społeczny. Łączy żywym przykładem uczniów i nauczyciela w trudzie pracy i odpowiedzialności nad podjętym zadaniem. Pracują wszyscy, bez względu na wiek i pełnioną rolę.

   Realizacja projektu związana jest z przyznaniem konkretnych zadań dla grup uczniów w zależności od ich możliwości i zainteresowań. Każda grupa ma swojego koordynatora działań, który ściśle współpracuje z opiekunem  projektu oraz nauczycielem wspierającym. Uczniowie pracujący w danej grupie również mają możliwość w zależności od swojej woli wspomagać kolegów z grupy równoległej służyć im pomocą i pomysłami.

    Realizację IV obszarów projektu (w skład w których wchodzą moduły) poprzedza spotkanie organizacyjne Juniorów i Seniorów mające na celu przedstawienie zamysłu  działań projektowych, obszarów zadaniowych, diagnozy potrzeb uczestników oraz ich sugestii odnośnie preferowanych form aktywności.

 Gotowi - Do startu - Start! 

 I. Rozwój 24h!

 1.SENIOR-COLLEGE- nauka podstaw języka angielskiego lub według deklarowanych potrzeb niemieckiego, rosyjskiego dla Seniorów, prowadzona przez nauczycieli języków obcych z pomocą uczniów wykazującymi umiejętności językowe. Opcjonalnie: tradycje i zwyczaje wybranych państw; prezentacje historii, ciekawostek, walorów turystycznych, "perełek" kulturowych; "spacer interaktywny" po wybranych krajach w opracowaniu juniorów (pod opieką nauczycieli wspierających i koordynatora).

2. SENIOR NA MEDAL- zajęcia sportowo-relaksacyjne i usprawniajace dla Seniorów: aerobic, gimnastyka artystyczna dla Pań, ćwiczenia wysiłkowo-sprawnościowe dla Panów, trening relaksacyjny przy muzyce-prowadzenie: uczniowie wraz z nauczycielem wf i opiekunem grupy.

W ramach tego modułu przewidziano również masaże relaksacyjne, pomiary ciśnienia i wydolności wysiłkowej wykonane przez zaprzyjaźnioną ze szkołą fizjoterapeutkę.

Każdy z uczestników otrzyma zestaw ćwiczeń usprawniających oraz wskazówek do indywidualnych ćwiczeń w domu opracowany przez szkolnego rehabilitanta.

 3. E-SENIOR- praktyczna nauka Seniorów podstawowych umiejętności z zakresu technologii komputerowej prowadzona przez nauczyciela informatyki i Juniorów posiadających wystarczające umiejętności z zakresu TI.

 4. SENIOR I JUNIOR NA PARKIECIE- Flash mob taneczny, tańce integracyjne i narodowe.

Prezentacja i nauka tańców integracyjnych Seniorów przez Juniorów pod opieką nauczyciela (KLANZA, Belgijka, itp.). W miarę zainteresowania zabawy taneczne i taniec towarzyski. Prezentacja tańców narodowych przez młodzież uczestniczącą w projekcie SC „Dance with me”-wspólny taniec.

 5. PRZEZ SERCE DO ŻOŁĄDKA- kuchnia Seniora i kuchnia Juniora.

Promocja i degustacja dań, potraw i deserów wykonanych przez Seniorów i Juniorów, wymiana uwag, dzielenie się przepisami, ciekawostkami, a nawet „wpadkami” kulinarnymi,  Carving- sztuka ukryta w owocu- promocja twórczości Seniorów i Juniorów, współpraca z kuchnią szkolną;

 6. KARTA ŻYWEJ HISTORII- I tak bywało… 

Wieczornica poświęcona wspomnieniom Seniorów z lat wojennych, z czasów dzieciństwa i młodości. Zgromadzenie pamiątek, zdjęć tematycznych, wykonanie przez Juniorów wystawy, prezentacji pokazu slajdów ze zgromadzonych materiałów archiwalnych udostępnionych przez Seniorów, udział w dydaktycznych grach historycznych, turniej wiedzy z zakresu historii dla Juniorów- (ocena ekspertów: Seniorzy, nauczyciel historii).

 II. Turystyka i rekreacja

 NA SZLAKU…

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna w wybrane wspólnie miejsce/miejsca dla Seniorów i Juniorów (np. Tyniec-zwiedzanie zamku; Lanckorona-szlakiem średniowiecznych miasteczek Małopolski, Gorlice- szlakiem czarnego złota-zwiedzanie zabytków: kościołów, cerkwi, Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego, skansenu /Szymbark/. Wyjazd połączony z ogniskiem i rozrywkami.

 III. Z kulturką…

Organizacja wyjść do kina, teatru, wystawę zgodnie z zadeklarowanymi potrzebami. Organizacja spotkań integracyjno-rozrywkowo-kulturalnych: Senior się uśmieje!, udział Seniorów w Salonach Artystycznych-Pędzlem, Nutą i Wersem- promocja twórczości poetyckiej, muzycznej, plastycznej, teatralnej uczniów, konkursy senioralne, itp.

 Podczas spotkań uczniowie promują swoje talenty twórcze, pasje, zainteresowania, zachęcają w toku spotkań do twórczej ekspresji Seniorów.

IV. Konferencja- Stop wykluczeniu społecznemu!

 Integracja pokoleniowa-szansą ustawicznego rozwoju młodych i starszych.

Uroczyste podsumowanie działań projektowych-prezentacja podjętych działań, dyskusja i warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego osób starszych,  współpracy w tym zakresie z władzami miasta, głos Seniorów i Juniorów (w miarę możliwości)-przemówienia, refleksje, wysunięcie wspólnych wniosków, opracowanie wstępnych kierunków dalszej pracy).   

Publikacja działań na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM JUNIOROM, NAUCZYCIELOM I TYM, KTÓRZY ZADEKLAROWALI SWÓJ UDZIAŁ I POMOC W PLANOWANYCH DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH. OBY SŁUŻY ONE I NIE NUŻYŁY, OBY NIE REDUKOWAŁY SIŁ I WZMACNIAŁY I OBY NIE BYŁY PRACĄ, LECZ WSPÓLNĄ PRZYGODĄ "ZE SMAKIEM DAWANIA".  


                                                   /koordynator projektu/

Cele projektu

„Razem tworzymy przyszłość”

-„Starszy nie znaczy gorszy”- rozwijanie świadomości wśród młodzieży, że starszy wiek nie wartościuje człowieka i nie umniejsza jego godności,

-Minimalizowanie poczucia pasywności osób starszych, emerytów, rencistów poprzez stworzenie okazji do realizowania się, bycia potrzebnym, ważnym, użytecznym społecznie,

-Kształtowanie wśród uczestników projektu świadomości, że „metryka” nie jest wyznacznikiem granicy społecznej aktywności człowieka, a przybywające lata- to wymiar kolejnej szansy na dalszy rozwój,

 -Szerzenie idei wolontariatu drogą pracy ukierunkowanej na osoby starsze wiekiem,

-Stworzenie szansy na zaistnienie i realizację w działaniach prospołecznych grupie młodzieży o różnym potencjale potrzeb i możliwości zgodnie z zainteresowaniami, przekonaniami i predyspozycjami oraz postawami twórczymi, budowanie poczucia własnej wartości oraz bycia potrzebnym,

-Promocja postaw prospołecznych młodzieży związanych z praktycznym niesieniem pomocy, wsparcia, bezinteresownego dawania (nie poświęcania) na rzecz innych, uczenie szacunku, akceptacji, zrozumienia, empatii,

-Rozwijanie wśród młodzieży przedsiębiorczości i samorządności w zakresie organizowania czasu osobom starszym (spotkania kulturalne, integracyjne, zajęcia rozwijające, wieczornice, wycieczki, wyjazdy, poczęstunki, wyjście do kina),

-Koordynacja działań zespołu nauczycieli i uczniów w imię wspólnego dobra,

-Kształtowanie wśród młodzieży świadomości obopólnej nauki, wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniem osób młodych i starszych, kształtowanie pozytywnych i otwartych relacji, wzajemnej integracji, solidarności międzypokoleniowej,

-Umiejętność rozpoznawania przez Juniorów potrzeb osób starszych oraz pomoc w ich zaspakajaniu,

-Kształtowanie wśród Seniorów poczucia bycia potrzebnym i docenionym przez młodsze pokolenie,

-Umożliwienie grupie Seniorów kontynuowania własnych pasji i realizacji zainteresowań oraz dzielenia się wiedzą pragmatyczną, umiejętnościami i własną filozofią życia z Juniorami,

-Promowanie wśród uczniów najistotniejszych, ogólnoludzkich wartości prospołecznych m.in.: TOLERANCJI, SZACUNKU, INTEGRACJI, WZAJEMNEJ i  BEZINTERESOWNEJ POMOCY oraz ŁĄCZNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ.

 

Elementy unikatowe

 

 • Wieloaspektowość i interdyscyplinarność działań projektowych,
 • Ukierunkowanie działań na osoby starsze, które stają się aktywnymi współtwórcami projektu (służebna rola działań projektowych),
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 • Atrakcyjne formy działań (zajęcia rozwijająco-sprawnościowe, spotkania integracyjno-kulturalne, wieczornice, wycieczka krajoznawczo- turyst., zwiedzanie zabytków, muzeum, ognisko integracyjne, wyjście do kina, teatru, itp.),
 • Możliwość zaistnienia w różnych formach aktywności Seniorów i Juniorów zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami, postawami twórczymi, predyspozycjami,
 • Korelacyjny charakter projektu: integracja międzyprzedmiotowa,
 • Otwarcie się na środowisko lokalne i pozalokalne,
 • Konferencja: Stop wykluczeniu społecznemu!... -upowszechnianie polityki senioralnej w Małej Ojczyźnie (udział Seniorów, Juniorów, nauczycieli, władz samorządowych)
 • Współpraca z instytucjami społecznymi i samorządowymi,
 • Grunt działań projektowych: wolontariat,
 • Wpajanie najistotniejszych wartości ogólnoludzkich, "budowanie człowieka w Człowieku" połączone z pogłębianiem wiedzy i umiejętności, pasji i zainteresowań uczniów w toku konkretnych działań

Miejsce i czas realizacji

Data

Forma realizacji

Miejsce

Listopad 2014r.

Start! Zapoznanie uczniów z zasadami, regulaminem, ideą, koncepcją konkursu Projekt z klasą, procedurą głosowania internetowego. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji wśród uczniów tematyką projektu- projekcja filmików związanych z wcześniej już podjętą pracą na rzecz Seniorów, osób starszych, ustalenie głównego nurtu problemowego projektu, „nowości” w podejmowaniu działań- sugestie uczniów, wybór przez Juniorów obszarów działań, w których chcieliby uczestniczyć w zależności od swoich zainteresowań, umiejętności, itp. 

Sala lekcyjna

Styczeń, luty 2015r.

 a). Nawiązanie współpracy z instytucjami krakowskimi:

-RADĄ DS. POLITYKI SENIORALNEJ,                                                                          -KLUBEM SENIORA "SENIOREK", PTTK,
-MDDPS NR 6 w  Nowej Hucie,                                                                                            -OŚRODKIEM WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH

  b). Spotkanie wprowadzające do realizacji projektu„Aby Senior brzmiało dumnie”. Uczestnicy: Seniorzy i Juniorzy, nauczyciele wspierający. Przebieg: ukazanie koncepcji, celu i form realizacji projektu, omówienie obszarów i modułów spotkań, diagnoza potrzeb uczestników, obszarów ich aktywności, wspólne ustalenia odnośnie realizacji zadań, uzupełnienie i korekta wstępnego planu działań. Przeprowadzenie ćwiczeń integracyjnych, konkursów dla uczestników, rozdanie koszulek z nadrukiem dla Seniorów i Juniorów, poczęstunek.                                                      

c).  Przygotowania uczniów do realizacji konkretnych zadań w zależności od modułu obszaru projektu (uwzględnienie wyników wcześniejszego rozpoznania ich zainteresowań, możliwości, potrzeb i sugestii Seniorów), wybór liderów grup, omówienie sposobów realizacji zadań z koordynatorem projektu i nauczycielami wspierającymi,  ustalenie teminów realizacji konkretnych modułów projektów, sporządzenie listy zakupów potrzebnych materiałów, ustalenie terminów spotkań konsultacyjnych i zasad realizacji zadań projektowych.

                                                                                                                               

 

 

 

 

Sala lekcyjna

  REALIZACJA OBSZARÓW i MODUŁÓW SPOTKAŃ

 

Marzec, kwiecień  2015r.

   

 Obszar: I- Rozwój 24h!                              

W oparciu o rozpoznane potrzeby Seniorów następuje realizacja spotkań, zajęć z omawianego modułu według deklarowanej przez uczestników kolejności. Opis szczegółowy: "Opis projektu".

Klasopracownie szkolne, sala gimnastyczna, siłownia 

Kwiecień  2015r. 

 Wyjście do kina, teatru lub na wystawę zgodnie z ustalonym harmonogramem- obszar III- Z kulturką…

W zależności od formy aktywności

Maj    2015r.

Wycieczka w wybrane wspólne miejsce na terenie Małopolski, zwiedzanie zabytków, uroczysty obiad, w miarę możliwości ognisko integracyjne -obszar: II- Turystyka i rekreacja

W zależności od wybranego miejsca

 

 

Czerwiec   2015r.

 

Piórem, Pędzlem i Nutąudział Seniorów w promocji talentów uczniów- Salonie Artystycznym – obszar III- Z kulturką…

 

 Konferencja: Stop wykluczeniu społecznemu!- Integracja pokoleniowa-szansą ustawicznego rozwoju młodych i starszych, (opis szczegółowy: "Opis projektu")- Obszar IV.

Przedstawienie zbiorczych efektów pracy nad projektem rodzicom uczniów oraz Gronu pedagogicznemu, perspektywa dalszych działań. Publikacja działań projektowych na stronie www. szkoły i w prasie lokalnej.

 

 Świetlica szkolna

 Sala gimnastyczna

 

Wykorzystanie grantu

 • Przekaz ustalonej kwoty zgodnie z wolą Juniorów i Seniorów na zakup produktów żywnościowych osobom starszym- potrzebującym;
 • Zakup koszulek z zamówionym wydrukiem: dla Seniorów: Senior na medal!, dla uczniów: Junior z klasą! (Koszulki obowiązują podczas zajęć, spotkań i wycieczek),
 • Zakup biletów do kina, teatru, wystawę;
 • Poczęstunek dla uczestników projektów podczas organizowanych zajęć i spotkań,
 • Wycieczki: opłaty za transport, zakup biletów- zwiedzanie zabytków, zakup suchego prowiantu, uroczysty obiad;
 • Ognisko: zakup prowiantu;
 • Zakup pamiątek dla Seniorów i Juniorów: długopisów z dedykacją, breloczków, itp. upamiętniających działania projektowe;
 • Konferencja:  zakup niezbędnych materiałów papierniczych, organizacja poczęstunku dla uczestników.                 

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Integracyjne nr 49 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Kraków

Adres szkoły:
Os. Słoneczne 12, 31-957
Kraków

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone