Projekt nr 00177
Jarmark Kreatywności

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Październik 2014.

Zainicjowanie projektu: rozpowszechnianie informacji na terenie szkoły o planowanym projekcie. Zgłaszanie się uczestników, wspólne ustalanie zasad udziału w projekcie oraz harmonogramu projektu (burza mózgów).

Listopad 2014 - styczeń 2015.

Cykliczne spotkania pojedyńczych uczestników z opiekunem projektu: planowanie i omawianie szczegółów prezentacji. Nauczyciel wspiera i motywuje uczniów, rozwiewa wątpliwości.

Grupowe spotkania uczestników projektu podzielonych na grupy tematyczne (np. osoby śpiewające). Uczestnicy ustalają repertuar wystąpień, sposoby zaprezentowania swoich talentów i prac. Pomimo rywalizacji uczestnicy wspierają się i pomagająsobie wzajemnie.

Styczeń 2015.

Prezentacja kreatywności wszystkich uczestników projektu na organizowanym jednego dnia "Jarmarku Kreatywności". Główną atrakcją imprezy będą występy uczestników  (przewidziane konkurencje: śpiew, gra na instrumentach, prezentacja wlasnych tekstów i utworów muzycznych, recytacja własnej twórczości literackiej, scenki kabaretowe itd.) oraz prezentacja wystaw tematycznych przygotowanych przez uczestników projektu (min: malarstwo, modelarstwo,fotografia). Jury powołane przez dyrektora szkoły ocenia prezentowane pasje i talenty. Również społeczność szkolna ma możliwość głosowania.

Uczestnicy projektu muszą wykazać się nie tylko kreatywnością ale również talentem organizacyjnym oraz umiejętnością pracy w grupie podczas przygotwywania i przeprowadzania imprezy.

Zwieńczeniem pokazów jest wręczenie nagród wyróżnionym osobom. W miarę możliwości Jury będzie się starać nagrodzić wszystkich uczestników projektu, ponieważ każdy talent jest niepowtarzalny, a każda forma kreatywności warta zauważenia.

2015 - dalsze plany.

Zaproszenie zainteresowanych uczniów innych szkół na warsztaty tematyczne organizowane przez uczestników projektu.

Zorganizowanie koncertu charytatywnego przez uczestników projektu dla społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Cele projektu

- rozbudzanie pasji i kreatywności wśród młodzieży,

- uświadomienie młodym ludziom, jak ważne i potrzebne jest w życiu bycie kreatywnym, szukanie i rozwijanie swoich mocnych stron, pasji i talentów,

-przyswajanie umiejętności prezentowania własnej osoby na forum publicznym,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród młodzieży,

- uczenie zdrowej rywalizacji, szacunku dla "przeciwnika",

- wdrażanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej i lokalnej,

Elementy unikatowe

- podnoszenie wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości młodzieży, zwłaszcza tej, która nie odnosi sukcesów mierzonych szkolnymi ocenami,

- wykraczanie poza ramy szkolnych programów nauczania,

- przenoszenie prywatnej sfery życia ucznia (hobby, ulubione zajęcia) na teren szkoły, zacieranie sztywnych granic pomiędzy "tym, co szkolne" a "tym, co prywatne", 

- uświadomienie, zarówno uczestnikom projektu, jak i obserwującym, jak ważne jest w życiu kreatywne rozwijanie własnych talentów i pasji, które nie tylko wzbogacają codzienne życie, ale mogą stać się życiowym celem lub zawodem,

- tutoring rówiesniczy,

Miejsce i czas realizacji

- Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

- październik 2014 - styczen 2015

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na uhonorowanie nagrodami wszystkich uczestników projektu, ponieważ kazda forma kreatywności jest warta nagradzania i wspierania. Forma nagrody ma zachęcić do rozwijania pasji. W miarę potrzeb i mozliwości, najbardziej utalentowani i potrzebujący wsparcia uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodą specjalną (np. zakup/dofinansowanie zakupu instrumentu, farb itp).

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone