Projekt nr 00133
"Żelazny most"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt powstał z myślą o uczniach objętych nauczaniem historii na poziomie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 60 w Podkowie Leśnej.
Treści kształcenia, zawarte w Projekcie, mają uzupełniać i wzbogać materiał nauczania wynikający z obowiązującego programu powszechnej edukacji historycznej, przewidzianego dla liceum ogólnokształcącego (zawarty w Podstawie programowej kształcenia ogólnego).
Decyzje o zakresie wykorzystania tych treści, wymiarze czasu przeznaczonego na zapoznanie uczniów z określonym zagadnieniem, a także o doborze form i metod pracy dydaktycznej – ostatecznie podejmują nauczyciele historii z obu liceów, odpowiedzialni za wdrożenie Projektu, w drodze wzajemnego porozumienia, po konsultacji z pracownikami Instytutu Historii UJK w Kielcach i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz, ewentualnie, w razie potrzeby – z kustoszami muzeów: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi Oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie i Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Stanowiska wszystkich zainteresowanych stron powinny wynikać z dążenia do wspólnego wypracowania możliwie najefektywniejszego sposobu realizacji celów kształcenia, określonych w programie powszechnej edukacji historycznej i statutach placówek muzealnych.

Cele projektu

1. Poznanie dziejów dwóch największych starożytnych ośrodków hutnictwa żelaza na obszarze „Barbaricum”: w Górach Świętokrzyskich (zwłaszcza w okolicach Nowej Słupi) i na Mazowszu (zwłaszcza w okolicach Pruszkowa).
2. Poznanie warunków życia, kultury materialnej i duchowej ludności zamieszkującej centralną i południową część ziem polskich w środkowej i schyłkowej fazie epoki żelaza, w okresie kultury przeworskiej (III/II w. p.n.e. – V w. n.e.).
3. Poznanie stanowisk archeologicznych z okresu kultury przeworskiej w rejonie Staszowa i Podkowy Leśnej.
4. Poszerzenie i pogłębienie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat kontaktów Imperium Rzymskiego z ziemiami polskimi w okresie od III/II w. p.n.e. do V w. n.e.
5. Poszerzenie i pogłębienie posiadanej przez uczniów ogólnej wiedzy historycznej oraz rozwijanie ich myślenia historycznego dzięki wykorzystaniu potencjału edukacyjnego różnych instytucji, szczególnie szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących), szkół wyższych (Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) oraz muzeów (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi Oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie i Muzeum Archeologicznego w Warszawie).
6. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności dokonywania przez uczniów samodzielnej oceny oraz rekonstruowania faktu lub zjawiska historycznego na podstawie różnych źródeł.
7. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności dostrzegania przez uczniów zależności między rozmaitymi dziedzinami życia społecznego oraz powiązań losów „Małej Ojczyzny” (w aspekcie politycznym, gospodarczym, kulturowym, historii wojskowości) z dziejami państwa i narodu polskiego oraz historią powszechną (z naciskiem na ich wymiar europejski).
8. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania przez uczniów zdobytej wiedzy, zwłaszcza w zakresie: wdrażania ich do samodzielnego wysiłku poznawczego, wyrabiania u nich nawyku utrwalania i archiwizowania danych naukowych (z wykorzystaniem technologii cyfrowej) oraz potrzeby promocji regionalnych wartości kulturowych, zarówno w kontaktach oficjalnych (instytucjonalnych), jak i prywatnych.
9. Wykorzystanie treści nauczania do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz moralnego uczniów, z położeniem nacisku na kształtowanie postawy łączności z dziedzictwem poprzednich pokoleń; postawy tolerancji i poszanowania względem innych społeczności lokalnych i ich spuścizny dziejowej; postawy emocjonalnego, a jednocześnie wyważonego – nacechowanego racjonalizmem, krytycyzmem, otwartością i samodzielnością w myśleniu – stosunku do historii regionalnej, z odrzuceniem wszelkich form i przejawów fanatyzmu, nienawiści rasowej oraz totalitaryzmu.
10. Wzbudzanie u uczniów poczucia szacunku wobec wartości i znaczenia lokalnego dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie.
11. Skuteczne zarządzanie jakością kształcenia w kontekście przygotowywania uczniów do rozpoczęcia i rozwijania kariery naukowej na dalszym etapie edukacji w szkole wyższej (zwiększenie efektywności nauczania historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej typu licealnego, w kontekście lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z historii i podjęcia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, oraz stała wymiana doświadczeń w tej dziedzinie między liceami).
12. Integracja różnych dziedzin wiedzy.

Elementy unikatowe

 

1. Jest oryginalny.
2. Stwarza uczniom warunki do wszechstronnej edukacji historycznej.
3. Wykorzystuje potencjał (ludzki i materialny) różnych instytucji: szkół średnich i wyższych oraz muzeów.
4. Pozwala połączyć wysiłek umysłowy z fizycznym, nawiązując w ten sposób do starożytnego modelu kształcenia - kalokagatii.
5. Pozostawi na długi czas namacalne dowody realizacji w postaci replik pieca dymarskiego postawionych w Staszowie i Podkowie Leśnej.

Miejsce i czas realizacji

Miejsca realizacji projektu: Staszów, Podkowa Leśna, Nowa Słupia, Święty Krzyż, Pruszków, Warszawa.

Projekt ma być realizowany w 3-letnim cyklu kształcenia, począwszy od roku szkolnego 2014/2015.

Wykorzystanie grantu

1. Organizacja wycieczek i warsztatów naukowych.
2. Budowa makiet i dioram.
3. Stworzenie dokumentacji naukowej (materiałów poglądowych, zapisów video) z realizacji Projektu.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard.Stefana Wyszyńskiego, Staszów

Adres szkoły:
11 Listopada 3, 28-200
Staszów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone