Projekt nr 00128
Pisanica w obiektywie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ,,Pisanica w obiektywie" jest projektem międzyprzedmiotowym. To odpowiedzieć na zainteresowanie uczniów edukacją informatyczną, fotografią cyfrową, filmem i poznawaniem nowych środków i technik komputerowych w związku z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zespół projektowy składa się z 22 uczniów - klasa II gimnazjum. Młodzież  wybrała temat projektu podczas dyskusji ,,za i przeciw" i utworzyła 4 grupy. Koordynatorem projektu jest p. mgr B. Aleksa - nauczycielka języka polskiego.

Gimnazjaliści podczas realizacji projektu będą pracować  metodami aktywizującymi i innowacyjnymi takimi jak: m.projektu, WebQuest, coaching, mapa mentalna, dyskusja ,,za i przeciw", burza mózgów, e-portfolio, także nowoczesną technologią TIK. Młodzież zamierza wykonać zadania podczas zajęć szkolnych: g. wychowawcza, j.polski, historia, wos, z. artystyczne, z. techniczne, informatyka  oraz pozaszkolnych. Nauczyciele wyżej wymienionych  przedmiotów udzielą im pomocy i wsparcia podczas rozwiązywania problemów.

W trakcie realizacji projektu gimnazjaliści pożytecznie wykorzystają technologię informacyjno-komunikacyjną i wiedzę z przedmiotów humanistycznych w praktyce. Efekt pracy: nakręcą film pokazujący rozwój miejscowości na przestrzeni kilku lat, czyli stworzą błyskotliwy oraz łatwy w odbiorze materiał filmowy promujący Pisanicę w gminie, regionie, w Polsce. Zamieszczą go w mediach i zaprezentują na forum szkoły. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie: uczniowie staną się aktywni, otwarci na działania, kreatywni, twórczy, zmotywowni do nauki, wzrośnie u nich poczucie wartości, poprawi się efektywność pracy zespołowej, osiągać będą lepsze wyniki w nauce, na egzaminie gimnazjalnym; szkoła poprawi efektywność nauczania oraz wzmocni współpracę ze społecznością lokalną; mieszkańcy docenią piękno i walory turystyczne swojej wsi, pozyskają inwestorów, by popegeerowska wieś  mogła się rozwijać, powstaną nowe miejsca pracy,  zatrzyma się pogłębiający się deficyt i postępujący regres społecznej aktywności w zakresie wykazywania się postawą obywatelską i zarazem przedsiębiorczością w życiu publicznym; Polacy dowiedzą się o istnieniu przepięknego zakątka Warmii i Mazur -Pisanicy.

Główne działania uczniów:

 1. Spotkanie organizacyjne opiekuna projektu edukacyjnego
  z uczniami. Ustalenie listy uczniów chętnych do udziału
  w projekcie oraz form i zasad. Złożenie przez uczniów deklaracji udziału w projekcie. Utworzenie zespołów projektowych.
 2. Zdobycie informacji na temat Pisanicy: historia powstania obiektów , rozwój instytucji na przestrzeni lat; przyrost naturalny ludności; tradycyjne potrawy; turystyka; walory wsi (m.coachingu, burza mózgów, mapa mentalna, dyskusja ,,za przeciw”).
 3. Zgromadzenie fotografii jak wyglądała wieś dawniej i dziś (m. e-portfolio).
 4. Nawiązanie współpracy z osobami, które przyczyniają się do rozwoju wsi lub mają ciekawe pasje (m.WebQuest, wywiad, reportaż, dyskusja,  spotkania).
 5. Zdobycie informacji dotyczących realizacji filmu (kurs on-line, wycieczka).
 6. Opracowanie scenariusza filmu, scenopisu, wywiadów, reportaży
  z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (technologia TIK ).
 7. Zaplanowanie i opracowanie informacji koniecznych do prezentacji efektów pracy (kręcenie scen, montaż, dźwięk,  graficzna obróbka zdjęć, narracja, napisy).
 8. Wykonanie filmu i zamieszczenie go w mediach.
 9. Prezentacja efektów na forum szkoły.

Cele projektu

 1. Poszerzenie wiedzy uczniów  na temat Pisanicy.
 2. Uświadomienie wartości miejsca, kształtowanie patriotyzmu lokalnego.
 3. Integracja międzypokoleniowa – współpraca uczniów
  z mieszkańcami wsi w zakresie poszerzenia wiedzy na temat rozwoju  wsi na przestrzeni lat i popularyzowanie jej wśród uczniów i mieszkańców (wywiady, reportaże, spotkania).
 4. Kształtowanie umiejętności uogólniania, argumentowania, uzasadniania, wnioskowania oraz myślenia naukowego podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 5. Kształcenie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, kamerą, aparatem cyfrowym.
 6. Poszerzenie wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej dotyczącej powstania filmu: kręcenie scen, montaż, dźwięk, narracja, graficzna obróbka zdjęć.
 7. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz ich hierarchizacji, analizowania, selekcjonowania.
 8. Kształcenie umiejętności redagowania scenariusza filmu, scenopisu, pisania wywiadu z wykorzystaniem technologii komputerowej (umiejętne formatowanie tekstu, dobieranie rodzaju czcionki według rozmiaru i kształtu, stosowanie właściwych odstępów, wyznaczanie marginesów i justowanie tekstu, dokonywanie jego korekty).
 9. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 10. Kształcenie umiejętności brania udziału w dyskusji, planowania pracy i przyjmowania za nią odpowiedzialności, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych.
 11. Nabycie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy.

Elementy unikatowe

 1. Powstanie film reklamującego Pisanicę -uczniowie z niewielkiej miejscowości mogą pochwalić się efektem swej pracy w Polsce.
 2. Przeprowadzenie w szkole kampanii zachęcającej uczniów
  do głosowania na  projekt ,,Pisanica w obiektywie".
 3. Powstanie elektroniczna galeria fotografii -,,Pisanica dawniej
  i dziś".
 4. Poznanie przez uczniów aktywnych i innowacyjnych metod pracy umożliwiających im sukces.
 5. Zbudowanie emocjonalnej więzi z Pisanicą tzw. ,,małą ojczyzną".
 6. Rozwój zainteresowań gimnazjalistów.
 7. Nabycie nowej umiejętności - omijania osobistych barier
  i ograniczeń  w celu osiągnięcia celu, zauważenie swoich mocnych stron.
 8. Rozwój intelektualny i umysłowy uczniów.
 9. Wzrost efektywności nauczania.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce ralizacji projektu: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisanicy; cyberprzestrzeń, środowisko szkolne i  lokalne

Czas realizacji: Luty - kwiecień 2015

Zamieszczenie filmiku w mediach - czerwiec 2015

Prezentacja na forum szkoły: Festiwal Projektów - czerwiec 2015


Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup kamery i laptopa - narzędzi potrzebnych do realizacji projektu oraz  na dofinansowanie wycieczki do studia filmowego.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone