Projekt nr 00434
Żeby zobaczyć i usłyszeć, musisz zamienić hałas w ciszę.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

            Młodzież rzadko stawia zdrowie na pierwszym miejscu. A przecież wiele problemów ze zdrowiem – chociażby otyłość, niedosłuch, czy uzależnienia – zaczyna się już we wczesnym wieku.

Poważnym zagrożeniem dla zdrowia jest hałas panujący w szkołach. Projekt „Żeby zobaczyć i usłyszeć, musisz zamienić hałas w ciszę” uświadamia młodym ludziom problem nadmiernego hałasu, zachęca do poszukiwania jego rozwiązań i podejmowania działań profilaktycznych.

W realizację projektu zaangażowane są  dwie kilkunastoosobowe grupy uczniów z klasy II i III. Odbiorcami są wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1, ich rodzice i pracownicy szkoły.

Oczekiwane efekty:

1. Uczniowie znają poziom natężenia hałasu w szkole i w innych miejscach, w których przebywają

2.Uczniowie potrafią określić negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka, a szczególnie na narząd słuchu

3. Natężenie hałasu w szkole jest mniejsze.

4. Uczniowie zachowują się ciszej.

Cele projektu

Cele ogólne:

1. Budzenie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów

3. Integracja środowiska szkolnego

 

Cele szczegółowe:

1. Wskazanie źródeł hałasu

2. Uświadomienie faktu, że natężenie dźwięku w szkole często przekracza dopuszczalne normy

3. Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

4. Wskazanie hałasu jako czynnika, który osłabia słuch

5. Świadome ograniczanie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu

6. Ograniczenie hałasu w szkole

 

Zadania:

1. Pomiary natężenia hałasu w różnych miejscach szkoły

2. Przeprowadzenie wśród uczniów klas III ankiety „Co wiemy o hałasie?”

3. Zebranie informacji o hałasie ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka

4. Wywiad z pracownikiem AUDIOFONU

5. Badania słuchu u 30 – osobowej grupy uczniów z klas III przeprowadzone przez audiologa

6. Opracowanie materiału edukacyjnego i przekazanie wychowawcom wszystkich klas do omówienia na godzinach wychowawczych

7. Ogłoszenie konkursu na znak graficzny „NIE HAŁASUJ”, wykonanie znaków i rozmieszczenie na korytarzach szkoły  (w trakcie realizacji)

8. Zwrócenie się do dyrektora szkoły z petycją o zmianę dzwonka

9. Uwzględnienie w regulaminie oceniania zachowania punktu dotyczącego zakazu głośnego zachowywania się w szkole

10. Opracowanie i przedstawienie spektaklu słowno-muzycznego dla  uczniów oraz rodziców „Czy wiedzą młodzi, że hałas szkodzi?” ( w trakcie realizacji)

11. Zakup i zamontowanie w szkole dzwonka bezstresowego (do realizacji)

12. Zakup i zamontowanie w sali biologicznej „elektronicznego ucha” (do realizacji)

Elementy unikatowe

v Popularyzacja zagadnień profilaktyki narządu słuchu wśród młodzieży,

v Samodzielnie rozwiązywanie przez uczniów problemów z życia szkoły

v Wykorzystanie nowoczesnych technologii ( aplikacja na smartfon, elektroniczne ucho, bezstresowy dzwonek)

v Współpraca z firmą AUDIOFON, możliwość zbadania słuchu

v Urozmaicone metody pracy, m.in. wychowanie przez sztukę

v Autorskie teksty do spektaklu „Czy wiedzą młodzi, że hałas szkodzi?”

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 1 w Szczytnie od października do maja bieżącego roku szkolnego.

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy wykorzystać na zakup urządzeń realnie wpływających na zmniejszenie hałasu w szkole:

- bezstresowy dzwonek na lekcje i przerwy mógłby zastąpić ostry i nieprzyjemny sygnał alarmowy, co poprawiłoby klimat akustyczny szkoły i pozytywnie wpłynęło na zachowania uczniów.

- urządzenie „elektroniczne ucho” pozwoli kontrolować natężenie dźwięku podczas zajęć lekcyjnych i kształtować nawyk właściwego zachowania się.

Zakup przynajmniej jednego z tych urządzeń będzie dopełnieniem naszych działań, służącym przez wiele lat całej społeczności szkolnej.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie, Szczytno

Adres szkoły:
Kasprowicza 1, 12-100
Szczytno

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone