Projekt nr 00196
"POD WSPÓLNYM NIEBEM". Wielokulturowa rodzina w globalnej wiosce - dialog międzykulturowy.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła podjęła nowe wyzwanie związane z przeprowadzeniem  projektu kulturowego opartego na zagadnieniach wielokulturowości, tolerancji, jak i prawach człowieka. Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży czym jest kultura.Zwraca także uwagę na to czym są stereotypy i jak należy je obalać.

Uczniowie muszą sobie zdawać  sprawę, jak żyć w ramach  demokracji, a czym  demokracja już nie jest. Istotnym elementem edukacji jest także ukierunkowanie młodzieży na zaznajomienie jej z tym jakie zachowania powodują, że stajemy się mało tolerancyjnymi i dlaczego tak jest. Szkoła ma obowiązek zapewnić każdemu uczniowi miejsce przyjazne do nauki, tj. nie tylko odpowiednie sprzęty typu ławka i krzesło, ale atmosferę sprzyjającą zdobywanie wiedzy, również wiedzy o kulturze, globalizacji, czy prawach człowieka. W dzisiejszych czasach, kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej obserwujemy zjawisko tak zwanej luźnej migracji ludności. Tak więc każdy może żyć, pracować czy studiować w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Stąd też znajomość elementów kultury jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w danej kulturze społeczności, i że nie należy kierować się wiedzą opartą na stereotypach. Nawet w ramach konkretnej społeczności mamy nieraz do czynienia z mieszanymi małżeństwami i spotykamy się z przejawami braku zrozumienia z powodu różnic w praktykach religijnych, różnic w obowiązkach dnia codziennego  związanych z indywidualną tradycją kulturową, czy z powodu koloru skóry.

Nie do rzadkości należy zauważanie pierwszych przejawów braku tolerancji wśród młodzieży. Widzimy, że młodzież nie współpracuje ze sobą, ale często rywalizuje, ‘wytyka odmienność’ typu „czarnuch”, „rudy(a)”, itd. Tego typu zachowania są pierwszym krokiem do braku akceptacji i sygnalizują stosowanie postaw świadczących o dyskryminacji – braku tolerancji. Nauczyciele muszą bowiem pamiętać, że szkoła ma obowiązek nie tylko nauczać, ale i wychowywać w duchu równości i tolerancji. Muszą więc oni mieć zatem na celu przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym prawa innych, prawa które są tożsame z prawami związanymi z życiem w grupie, społeczności, jak i kształtowaniem prawidłowych reakcji interpersonalnych, itd. Brak tolerancji może prowadzić do agresji, jak i działań niemoralnych – nieetycznych. Musimy również zdawać sobie sprawę z faktu, że brak tolerancji może także doprowadzić do aktów przemocy i innych form naruszania, a wręcz łamania prawa.

W praktyce  projekt ten ma zapobiegać dyskryminacji i uczyć tolerancji w oparciu o zagadnienia podkreślające dziedzictwo kulturowe różnych państw. Ma on jednocześnie wzmacniać postawy PRO-EUROPEJSKIE przez uwzględnienie globalizacji tak powszechnego zjawiska w zjednoczonej Europie, ale i na świecie.  Naszym zadaniem jest uczyć bazując na dobrych przykładach wynikających  z naszej kultury i korzeni, jednocześnie wskazując na praktyki organizacji Europy, jak i o zasięgu światowym, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych (w tym UNESCO) w walce z niesprawiedliwością wynikającą z uprzedzeń, stereotypów a tym samym wychowywac w duchu poszanowania praw człowieka i innych kultur.

 

Cele projektu

Cele główne :

 1. Ograniczenie zasięgu zachowań i wpływu postaw moralnie wątpliwych, które mogą mieć pejoratywne konsekwencje dla poszanowania praw i wolności innych, łamanie zasad kulturowych;
 2. Wykluczenie zachowań moralnie niezgodnych z normami życia społecznego  i prawami człowieka;
 3. Wzmocnienie aksjologicznych podstaw wychowania i prospołecznych postaw uczniów;
 4. Doskonalenie umiejętności znajomości języków obcych;

Cele szczegółowe:

 1. Uświadomienie czym są prawa człowieka i „obalanie” stereotypów i mitów związanych z różnicami między ludźmi, czy to narodowościowymi, czy też religijnymi;
 2. Wskazanie na różnice kulturowe, styl życia, religię i różne uwarunkowania geograficzne wpływające na życie ludzi;
 3. Rozpowszechnienie idei praw człowieka i przedstawienie co zawierają poszczególne prawa:
 • prawo do życia;
 • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
 • prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
 • zakaz stosowania tortur, poniżającego traktowania lub karania;
 • zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
 • zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
 • zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych;
 • problem teorii gender przedstawianej jako ideologii zakłócającej życie pewnych grup społecznych;

 Zaprezentowanie praw osobistych KAŻDEGO CZŁOWIEKA:   

 • dobrego życia;
 • rzetelnego sądu;
 • decydowania o swoim życiu;
 • prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka;
 • szczęścia;
 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w środowisku lokalnym jak również w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej;
 2. Zmniejszenie liczby negatywnych wpływów grup destrukcyjnych i agresywnych zachowań  wśród młodzieży;
 3. Uwrażliwienie na potrzeby do wolności i bycia tolerowanym przez  innych, jak i zapobieganie  ewentualnym kontaktom  z grupami destruktywnymi propagujacymi np. nazizm;
 4. Przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym zasady życia grupowego, kształtowanie prawidłowych reakcji interpersonalnych na terenie szkoły, naszej małej ojczyzny - regionu, Polski, Europy i świata, jak również w ramach współpracy międzynarodowej poprzez wyczulenie młodzieży na różnice kulturowe wynikające z różnych uwarunkowań społecznych;
 5. Współdziałanie szkoły ze środowiskiem, organizacjami rządowymi i poza rządowymi podniesienie rangi instytucji zwalczających zjawiska dyskryminacji i promujących godny styl życia, UNESCO, rzecznik praw dziecka itd.

Korzyści dla ucznia:

 • umiejętność prowadzenia dialogu na różnych płaszczyznach kulturowych;
 • poznanie różnorodności kulturowej w Europie i na świecie;
 • poznanie różnorodności kulturowej w obrębie tego samego społeczeństwa;
 • umocnienie tożsamości narodowej, europejskiej jak również światowej;
 • zrozumienie czym jest tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym;
 • zdobycie umiejętności polegającej na postrzeganiu świata, np. każdy jest inny, wszyscy są równi;
 • wykształcenie świadomości społeczeństwa globalnego;
 • umocnienie i rozwój zdolności zachowań tolerancyjnych i demokratycznych w społeczeństwie wielokulturowym;
 • poznanie świata nie tylko przez pryzmat własnej kultury;
 • umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji międzynarodowej;

Elementy unikatowe

Unikatowe w projekcie jest połączenie dwóch typów kultur germańskich tj. niemieckiej i amerykańskiej z kulturą słowiańską i żydowską. Autorki jako pierwsze podjęły się wykorzystania elementów kultury żydowskiej w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 • miejscowość Neudorf (Niemcy)

Czas:

 • rok szkolny 2013/2014
 • rok szkolny 2014/2015

Wykorzystanie grantu

 1. Wyposażenie pracowni
 2. Dofinansowanie udziału młodzeży w licznych imprezach kulturalnych
 3. Dofinansowanie wyjazdu za granicę
 4. Dofinansowanie wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, Kielce

Adres szkoły:
Śniadeckich 9, 25-366
Kielce

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone