Projekt nr 00181
Gimnazjum.Aktywacja

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W Gminie Markuszów panuje wysokie bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Młodzi ludzie bezskutecznie poszukują pracy, nie zdając sobie sprawy z tego, że sami mogą być pracodawcami dla siebie, a miejscem ich pracy może być teren gminy, z której pochodzą.

  Potencjałem Gminy Markuszów jest położenie na obszarze ciekawym  pod względem przyrodniczym, krajoznawczym,  historycznym, kulturalnym, etnograficznym, w pobliżu często odwiedzanych przez turystów Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław.  Ponadto w 2013 roku rozpoczęto budowę kolejnej atrakcji dla mieszkańców, ale i przyszłych turystów - zalewu w Kaleniu, jedynego takiego zbiornika wodnego w najbliższej okolicy.

Obecnie nie ma na terenie gminy żadnego gospodarstwa agroturystycznego, w którym mogliby się zatrzymać turyście.   Stąd potrzeba przygotowania 79 uczniów Zespołu Szkół w Markuszowie do świadczenia usług dla turystów w szerokim zakresie , od założenia gospodarstwa agroturystycznego po zapewnienie gościom różnorakich atrakcji. 

Z rozmów z uczniami Zespołu Szkół w Markuszowie  wynika, że nie wiedzą oni jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, napisać biznesplan, postarać się o środki ze specjalnych programów dla młodych ludzi zakładających własny biznes. Ponadto, niewiele wiedzą o swojej gminie, bo tych informacji nie ma w programach nauczania w szkołach, a turyści szukają teraz miejsc, w których zaproponuje się im różne atrakcje – spacery ciekawymi trasami przyrodniczymi, historycznymi , literackimi, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne itp. Gminę Markuszów coraz częściej odwiedzają turyści zagraniczni posługujący się językiem angielskim, niestety młodzi ludzie mają niewielki zasób słownictwa związanego z obsługą turystów, bo na lekcjach języka angielskiego nie wystarcza na to czasu,  a dodatkowych zajęć z języka angielskiego nie ma, z powodu braku funduszy finansowych.

Chcąc zaplanować swoją karierę zawodową związaną z turystyką, trzeba wykazać się kreatywnością, twórczym myśleniem a te umiejętności u młodzieży są rozwinięte w niewielkim stopniu.

Odpowiadając na potrzeby tej grupy młodzieży z terenu Gminy Markuszów, mając na celu  zmniejszenie problemu bezrobocia u przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, w ramach projektu „Gimnazjum.Aktywacja” realizowany będzie :

 Działanie 1 program edukacyjny zakładający udział młodzieży w:

- zajęciach nt. przedsiębiorczości podczas których uczniowie poznają różne rodzaje działalności gospodarczej, dowiedzą się jak zgłosić działalność gospodarczą   do Urzędu Gminy w Markuszowie, jak założyć konto w banku, co to jest strategia marketingowa – jak przyciągnąć turystów do ich gospodarstwa agroturystycznego, nauczą się : pisać biznesplan dotyczący założenia gospodarstwa  agroturystycznego, pozyskiwać fundusze na jego prowadzenie ze środków dla młodych przedsiębiorców, dokonać analizy finansowej ich przedsięwzięcia,

- warsztatach regionalnych podczas których uczniowie  poznają historię Markuszowa, przeprowadzą wywiady z lokalnymi twórcami,  stworzą przewodnik po Gminie Markuszów, przygotują przedstawienie nt. lokalnych tradycji , nakręcą na ten temat film, który udostępnią na stronie internetowej Zespołu Szkół,

- zajęciach nordic walking podczas których młodzi ludzie poznają : historię nordic walking w Polsce i na świecie, zasób ćwiczeń rozgrzewających z kijami i bez, ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające partie mięśni angażowane przy marszach z kijkami, nauczą się techniki chodu z kijkami, przygotują się do marszu po trasach  gminnych , po zróżnicowanym terenie oraz po różnego rodzaju podłożu,

- warsztatach ekologicznych podczas których młodzi ludzie poznają środowisko przyrodnicze gminy, dziedzictwo kulinarne  w tym produkty regionalne i tradycyjne ( stworzą na ten temat prezentację multimedialną, folder), zaprojektują mapę gminy z naznaczonymi ciekawymi miejscami („Małe Bieszczady na Zabłociu”, „Kamienna Górka na Olempinie”), nakręcą na ten temat film, który udostępnią na stronie internetowej Zespołu Szkół,  młodzież stworzy prezentację multimedialną nt. Przyroda Gminy Markuszów , opracuje zbiór przepisów kuchni regionalnej i tradycyjnej, zorganizuje pokaz promujący rękodzieło, produkty tradycyjne, agroturystykę i turystykę wiejską oraz pokaz kulinarny podczas imprezy promującej projekt,

- zajęciach koła turystycznego podczas których młodzież przygotuje wycieczkę pieszą i   rowerową po terenie gminy pod względem programowym ( trasa, ciekawostki turystyczno – krajoznawcze, zagadki, podchody  ) i organizacyjnym ( regulamin wycieczki, bezpieczeństwo ruchu drogowego, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, miejsca postojowe, gry i zabawy, ognisko), nauczy się posługiwać mapą topograficzną i kompasem, zajęcia będą odbywały się głównie w terenie,

- warsztatach kreatywnego myślenia podczas których młodzi ludzie  stworzą kolaże słowne, mapę swoich marzeń, teksty literackie – limeryki, opowieści detektywistyczne, haiku, zajmą się dekorowaniem przedmiotów techniką decoupage , scrapbookingiem tworzeniem okolicznościowych kartek, będą malowali butelki i kamienie, nauczą się haftu matematycznego i tworzenia  wikliny z recyklingu  - umiejętności te mogą im się przydać podczas warsztatów, które kiedyś sami będą prowadzili dla turystów, ponadto na zajęciach opracują trasę spaceru po Markuszowie i okolicach śladami poetów i pisarzy polskich, którzy kiedyś na terenie gminy bywali – pochodzącego z terenu gminy Jana Pocka, ale i Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Kajetana Koźmiana, nakręcą na ten temat film, który udostępnią na stronie internetowej Zespołu Szkół,

- zajęciach z języka angielskiego podczas których młodzi ludzie poznają  słownictwo branżowe sektora turystyki, hotelarstwa i usług, zwiększą umiejętność : prowadzenia konwersacji, negocjacji, prezentacji w języku angielskim, rozumienia języka pisanego: broszur, katalogów, ulotek, pisania listów, faksów, tekstów promocyjnych, staną się  otwarci w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z cudzoziemcami.

Uczniowie biorący udział w działaniach projektu „Gimnazjum.Aktywacja” nabędą nowe umiejętności , poszerzą swoją wiedzę, co wykorzystają w przyszłości w planowaniu swojej kariery zawodowej związanej z rozwojem turystyki na terenie Gminy Markuszów – będą potrafili założyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, zapewnią swoim gościom różnorodne, kreatywne formy spędzania wolnego czasu ( spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking trasami przyrodniczymi, historycznymi, krajoznawczymi, literackimi, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne), będą przygotowani do przyjęcia w swoim gospodarstwie obcokrajowców posługujących się językiem angielskim.

 

Uczniowie biorący udział w działaniach projektu „Gimnazjum.Aktywacja” nabędą nowe umiejętności , poszerzą swoją wiedzę, co wykorzystają w przyszłości w planowaniu swojej kariery zawodowej związanej z rozwojem turystyki na terenie Gminy Markuszów – będą potrafili założyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, zapewnią swoim gościom różnorodne, kreatywne formy spędzania wolnego czasu ( spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking trasami przyrodniczymi, historycznymi, krajoznawczymi, literackimi, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne), będą przygotowani do przyjęcia w swoim gospodarstwie obcokrajowców posługujących się językiem angielskim.

Uczniowie biorący udział w działaniach projektu „Gimnazjum.Aktywacja” nabędą nowe umiejętności , poszerzą swoją wiedzę, co wykorzystają w przyszłości w planowaniu swojej kariery zawodowej związanej z rozwojem turystyki na terenie Gminy Markuszów – będą potrafili założyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, zapewnią swoim gościom różnorodne, kreatywne formy spędzania wolnego czasu ( spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking trasami przyrodniczymi, historycznymi, krajoznawczymi, literackimi, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne), będą przygotowani do przyjęcia w swoim gospodarstwie obcokrajowców posługujących się językiem angielskim.

 

 

 

Cele projektu

Cel ogólny projektu : zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwijanie postaw przedsiębiorczych 79 uczniów Zespołu Szkół w Markuszowie w wieku 13-17 lat.

 

Cele szczegółowe : rozwijanie u młodzieży umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięć w dziedzinie turystyki ,  zwiększenie wiedzy uczniów nt. historii, geografii, kultury,  swojej „małej ojczyzny”, zwiększanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy, zwiększanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim.

Elementy unikatowe

Projekt "Gimnazjum.Aktywacja" jest unikatowym przedsięwzięciem na terenie Gminy Markuszów. Działania uczniów, patrząc z ich perspektywy, dotyczą miejsca im najbliższego - miejsca, z którego pochodzą, są bardzo różnorodne, każdy znajdzie coś co go zainteresuje.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji projektu to Gmina Markuszów, projekt będzie realizowany od stycznia  do czerwca 2014 r.

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na zakup materiałów plastycznych potrzebnych na zajęcia, produktów spożywczych na warsztaty kuchni regionalnej, zestawów nordic walking.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone