Projekt nr 00067
OGRÓD (EK ) SZTUKI

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodzieży IV LO. Ma charakter interdyscyplinarny – angażuje młodzież o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach i zainteresowaniach.  Planowane do realizacji zadania w znacznym  stopniu wpisują się w zakres treści  wskazanych w podstawie programowej z języka polskiego ( zwłaszcza w kontekście wymagań do Nowej Matury 2015), WOK – u oraz programu opiekuńczo – wychowawczego szkoły.

Projekt ma zachęcić młodzież do podejmowania działań budujących poczucie własnej wartości, zaspakajających potrzebę ekspresji, budowania więzi interpersonalnych, wzmacniania poczucia przynależności do spłeczności szkolnej i lokalnej, wiarę w możliwość realnego wpływu na rzeczywistość.

Młodzież działa w sekcjach tematycznych: „Sekcja sztuki filmowej”, „Sekcja sztuki słowa”, „Sekcja plastyczna”, „Sekcja  sztuki PR – u”.

Opis zadań sekcji:

„Sekcja sztuki filmowej”

Młodzież realizuje film pt. Klisze pamięci przybliżajacy postać K. K. Baczyńskiego – patrona szkoły. Pomysł oparty  jest na metodzie nazwanej przez młodziez „pączkującą”. Polega na dodawaniu do filmu – matki kolejnych sekwencji scen rozbudowujących treści z różnych etapów życia poety.

Do sekcji zaangażowane są osoby o zainteresowaniach humanistycznych (pisanie scenariuszy, konsultacje historyczne i językowe) i techniczno – informatycznych (zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, umieszczanie materiałów w sieci).

„Sekcja sztuk plastycznych”

Zorganizowanie pokonkursowej wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac w Małopolskim Konkursie Poezja K. K. Baczyńskiego w rysunku, malarstwie i grafice ( w szkolnej Galerii „Na Piętrze”)

Uczczenie rocznicy śmierci W. Szymborskiej w konkursie literacko – plastycznym Pocztówka dla       W. Szymborskiej inspirowanej jej wyklejankami i poezją.

Zorganizowanie spotkania z olkuszaninem Łukaszem Jaroszem – lureatem I Konkursu Poetyckiego im W. Szymborskiej.

Do sekcji zaangażowane są osoby o zainteresowaniach humanistycznych ( piszący teksty literackie, miłośnicy literatury) oraz plastycznych ( prace w różnych technikach ).

 

„Sekcja sztuki słowa”

Powołanie do istnienia szkolnej grupy teatralnej . Przeprowadzenie serii zajęć z kultury żywego słowa. Przygotowanie w przyszłości progrmu artystycznego na miarę możliwości i pomysłowości powstałej grupy.

„Sekcja sztuki PR – u”

Młodzież odpowiada za opracowanie strategii promującej IV LO jako szkoły kreatywnej, otwartej dla ludzi uzdolnionych artystycznie, świadomie uczestniczących w kulturze, chcących przeżywać młodość w sposób aktywny.

Przywrócenie świetności  Galerii „Na Piętrze” (chcemy nadać jej profesjonalny charakter – współczesny design i funkcjonalność). Będzie to miejsce wystawiania prac uczniów, tworzenia instalacji, organizacji spotkań z osobowościami świata kultury, otwartych zajęć tematycznych.

Sposoby realizacji:

 1. Opracowanie planu PR –u.
 2. Opracowanie projektu modernizacji Galerii „ Na Piętrze”.
 3. Opracowanie projektu Galerii w przestrzeni przyszkolnej.
 4. 4.       Realizacja filmu  Klisze pamięci.
 5. Fotoreportaż z realizacji filmu.
 6. Przedstawienie wyników pracy grup projektowych (strona internetowa szkoły, prasa lokalna, ekspozycja szkolna, prezentacja na uroczystościach szkolnych i w dniu otwartym).
 7. Udział w konkursach artystycznych.

Cele projektu

 1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
 2. Angażowanie do wspólnych działań  młodzieży o różnych pasjach i kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 3. Przygotowanie  uczniów do twórczej pracy, przejmowania inicjatywy.
 4. Wzmocnienie poczucia wartości uczniów jako członków społeczności lokalnej.
 5. Przywrócenie świetności Galerii „Na Piętrze” jako miejsca spotkań i wystaw.
 6. Przygotowanie projektu Galerii w ogródku przyszkolnym jako miejsca dostępnego                   w szerszym zakresie dla społeczności  lokalnej.
 7. Ożywienie ducha IV LO jako miejsca przychylnego artystycznym osobowościom.
 8. Podniesienie jakośći kontaktów ze sztuką wysoką i masową.
 9. Kształcenie umiejetności odbioru sztuki przez udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela WOK– u i języka polskiego jako elementów przygotowujacych do Matury 2015.

Elementy unikatowe

 1. Kształcenie umiejętności uczniów w zakresie PR – U.
 2. Stworzenie Galerii (zwłaszcza plenerowej) jako efektu   wysiłków młodzieży.
 3. Łączenie różnych elementów działań – potrzebę ekspresji i budowania poczucia wartości, wzrost świadomości  w odbiorze  i tworzeniu tekstów kultury, otwarcie na środowisko lokalne, poszerzenie w sposób twórczy bazy edukacyjnej, wzrost poziomu estetyki współczesnej szkoły.

Miejsce i czas realizacji

Październik 2013 – grudzień 2014.

Wykorzystanie grantu

Zakup materiałów do wykonywania prac plastycznych,  promocyjnych oraz obsługa funkcjonowania Galerii „Na Piętrze”.

Galeria załączników

Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
IV Liceum Ogólnokształcące im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Olkusz

Adres szkoły:
J. Korczaka 7, 32-300
Olkusz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone