Projekt nr 00215
Odkrywanie Norwida - odkrywanie Łochowa

Projekt edukacyjny

Opis projektu

"Przykryjcie mnie lepiej" - takie miały być ostatnie przed śmiercią słowa Cypriana Norwida. Życzenie to zostało zrozumiane nie tylko dosłownie i wypełnione z nawiązką. Poeta został nie tylko "przykryty", ale wręcz „ukryty". Coś tam się o  nim wie - dzięki Niemenowi, może Kaczmarskiemu, Pustkom czy Stanowi Borysowi. Norwid w szkole? Chyba nie... Raczej nie... Trudny. "Ciemny". "A co to w ogóle za poeta?" (autentyczna opinia lokalnego Eksperta od Wielkich Ludzi). Norwid w Łochowie?! Też coś!

Tak. To jest naprawdę COŚ. Norwid to nasz krajan; po sąsiedzku się urodził i mieszkał. Z mieszkańcami łochowskiego dworu był blisko spokrewniony i zaprzyjaźniony. Informacja o tym trafiła do łochowian nie tak dawno, właśnie mija dziesięć lat od pierwszych na ten temat publikacji. Mamy świadomość, że Norwid jeszcze się u nas nie zadomowił i dlatego w projekcie  zajmiemy się popularyzacją wiedzy o poecie i łochowskim XIX wieku. Za pomocą środków właściwym naszym czasom chcemy odkryć Norwida dla Łochowa i odkryć Łochów dla łochowian.

Projekt ma wymiar interdyscyplinarny (język polski, wiedza o kulturze, historia, zajęcia artystyczne, TIK).

Oczekiwane rezultaty to (1) pogłębiona świadomość uczniów (przede wszystkim LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, gdzie projekt będzie realizowany) i (2) pogłębiona świadomość społeczności lokalnej na temat związków Cypriana Norwida z Łochowem, na temat życia i twórczości poety i przeszłości miasta w XIX w., (3) publiczna obecność licealistów realizujących projekt, (4) wyższe kompetencje uczniów realizujących projekt w zakresie stosowania TIK, (5) wyższa świadomość uczestników na temat zasobów własnych i środowiska lokalnego oraz (6) wyższa samoocena uczestników projektu.

Produktami projektu będą: (1) broszura z wyborem wierszy Norwida i fragmentami niepublikowanych wcześniej wspomnień Łucji Dunin-Borkowskiej o Łochowie z II poł. XIX w., (2) fotokast „Odkrywanie Norwida – odkrywanie Łochowa” (docelowo dostępny przez stronę internetową), (3) konkurs powiatowy dla uczniów gimnazjów na temat związków Cypriana Norwida z Łochowem, na temat życia i twórczości poety i przeszłości miasta w XIX w., (4) montaż poetycko-muzyczny zaprezentowany w Domu Kultury, LO i na życzenie – w innych szkołach i placówkach, (5) wieczornica dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i dwu działających w Łochowie stowarzyszeń emerytów i rencistów, (6) okolicznościowe wydanie gazetki szkolnej), (7) podstrona norwidowska na stronie www szkoły zlinkowana ze stronami Miasta i Gminy Łochów i lokalnych stowarzyszeń.

Opis zadań w powiązaniu z celami szczegółowymi projektu (wskazanymi poniżej w wymaganym polu):

Cel (1). Zadania: Zebranie, uporządkowanie i zapoznanie się z materiałami dokumentującymi związki Norwida z Łochowem. Opracowanie scenariusza fotokastu popularyzującego temat. Przygotowanie zajęć otwartych dla licealistów (z możliwością powtórzenia ich w innych szkołach) wykorzystujących film biograficzny o Norwidzie, tj. opracowanie scenariusza spotkania, karty pracy do filmu i quizu ewaluacyjnego. Opracowanie zadań na potrzeby konkursu dla gimnazjalistów. Rozpisanie plebiscytu na wybór 12-20 wierszy, które powinny się znaleźć w łochowskiej antologii poety. Dokonanie wyboru fragmentów pamiętników Łucji Dunin-Borkowskiej do publikacji. Przygotowanie szpigli wydawnictw (antologii, okolicznościowej gazetki)

Cel (2) Zadania: Wykonanie fotokastu (pełen proces) wg opracowanego scenariusza. Przygotowanie (cyfrowo) antologii oraz okolicznościowej gazetki. Założenie i aktualizowanie podstrony internetowej zgodnie z opisanymi założeniami. Promocja działań w Internecie (Kocham Łochów na Fb).

Cel (3) Zadania: Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami Rzeczpospolita Norwidowska, Ścieżkami Norwida i z Fundacją Norwidowską (informację, publikacje, eksperci). Pozyskanie wsparcia: Miejskiej Biblioteki publicznej, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury, Pałacu Łochów (upowszechnienie dorobku projektu, publiczna prezentacja). Zorganizowanie powiatowego konkursu dla gimnazjalistów – zgodnie z opisanymi wyżej założeniami; wejście we współpracę z gimnazjami (oferta zajęć o Norwidzie, konkursu dla uczniów, udziału w publicznej prezentacji dorobku, wzbogacenia księgozbioru o antologię i okolicznościową gazetkę). Wejście we współpracę z organizacjami społecznymi (oferta wieczornic norwidowskich). Włączenie całej społeczności Łochowa (za pośrednictwem Internetu, portali społecznościowych, poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie) do plebiscytu na wybór wierszy do antologii. Uczestnicy będą mogli typować wiersze poprzez przedstawienie krótkiego uzasadnienia. Najciekawsze – opatrzone danymi autora – wejdą do antologii.

Cel (4) Zadania: Prowadzenie zajęć otwartych wg opracowanego scenariusza w LO oraz co najmniej w jednym gimnazjum na terenie gminy. Koordynacja konkursu o Norwidzie. Zredagowanie wydawnictw i rozpowszechnienie ich. Występy artystyczne (przygotowanie i prezentacja montażu poetycko-muzycznego, wieczornice). Koordynowanie plebiscytu na wybór wierszy do antologii. Promowanie projektu w mediach lokalnych.

Cel (5) Zadania: Podmiotowe zaangażowanie młodzieży w działania na wszystkich etapach realizacji projektu. Analiza zasobów własnych i środowiska przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu; opis zmiany (wnioski zamieszczone na podstronie projektu).

Cele projektu

Cel główny:

20-osobowa grupa uczniów klas I i II LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie w okresie od 1 czerwca do 10 grudnia 2013 r. zintegruje mieszkańców Łochowa i okolic wokół osoby Cypriana Norwida.

Cele szczegółowe:

(1) wzrost świadomości uczniów (przede wszystkim LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, gdzie projekt będzie realizowany) i wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat związków Cypriana Norwida z Łochowem, na temat życia i twórczości poety i przeszłości miasta w XIX w.,

(2) wzrost umiejętności wykorzystania TIK do popularyzacji wiedzy o Norwidzie, jego związkach z Łochowem i przeszłości miasta,

(3) zintensyfikowanie współpracy różnych osób i podmiotów na rzecz budowania lokalnej tożsamości zainicjowane przez realizatorów projektu,

(4) zwiększenie publicznej obecności uczniów LO,

(5) zwiększenie szans bezpośrednich i pośrednich uczestników projektu będących uczniami na lepszy start w dorosłe życie.

Elementy unikatowe

1. Jedyna w swoim rodzaju oś tematyczna (Norwid, jego związki z Łochowem, przeszłość miasta).

2. Sposób realizacji (podmiotowe podejście do młodzieży realizujacej projekt; na każdym etapie angażowana jest społeczność lokalna, nie tylko uczniowie szkoły realizującej projekt).

3. Metodologia gwarantująca interdyscyplinarność (kwerendy, warsztaty w działaniu, w tym z wykorzystaniem TIK, prezentacje artystyczne).

4. Niepowtarzalny produkt (wybór wierszy poety jako efekt plebiscytu wzbogacony o fragmenty pozostających dotąd w rękopisie wspomnień mieszkanki Łochowa żyjącej tu w II połowie XIX w.).

Miejsce i czas realizacji

Miejsce: Łochów: LO, MiGOK, Pałac Łochów, gimnazjum (gimnazja) na terenie Gminy Łochów.

Czas: Od 1 czerwca do 10 grudnia 2013 r.

Wykorzystanie grantu

Doposażenie gazetki szkolnej w peryferia i oprogramowanie do edycji, montażu i miksowania (środki niezbędne do realizacji zadań w projekcie, niemożliwe do pozyskania inną drogą). Dofinansowanie wydania wyboru wierszy i papierowej wersji gazetki szkolnej. Koszty druku sa wysokie. Chcielibyśmy wydać 1000 sztuk broszury, w związku z czym będziemy musieli pozyskać sojusznika, który będzie wspólfinansował przedsięwzięcie.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Sadzewiczowej, Łochów

Adres szkoły:
Wyspiańskiego 18, 07-130
Łochów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone