Projekt nr 00153
Stalag Wollstein

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Gra miejska "Stalag Wollstein"

W ramach projektu chcielibyśmy opracować i przeprowadzić kolejną grę terenową, tym razem dotyczącą historii wolsztyńskiego stalagu, czyli obozu jenieckiego z okresu II wojny światowej.  Dziś tak często przekonujemy się, że już niewiele osób wie o istnieniu Stalagu XXI C/H Wollstein. Obóz ten powstał w 1939 roku, początkowo na terenie zabudowań folwarcznych majątku Mycielskich. Później był rozbudowywany. Powstawały kolejne sektory. Łącznie powstały 3: sektor A, B i C. Obóz istniał do stycznia 1945 roku. Obecnie zachowały się jeszcze niektóre zabudowania z sektorów: A i B. Po wojnie większość obozowych baraków rozebrano. Na terenie sektora C wybudowano osiedle mieszkaniowe.

Postanowiliśmy powrócić do tematyki  II wojny światowej, której poświęcone były dwie pierwsze gry zorganizowane przez koło historyczne z Zespołu Szkół  Zawodowych. Dotychczas były one skierowane do młodzieży z szkół ponadgimnazjalnych. Być może warto byłoby zorganizować pierwszą grę otwartą, w której mogliby uczestniczyć wszyscy, osoby zainteresowane, pasjonujące się historią.

Etap I. Przygotowania

Przeprowadzenie każdej „naszej” gry poprzedzały zazwyczaj  kilkumiesięczne przygotowania.  Zadania stojące przed organizatorami gry postanowiliśmy wyszczególnić w następujących punktach:

1. Zebranie materiałów, informacji dotyczących historii obozu jenieckiego, odtworzenie mapy obozu, identyfikacja istniejących jeszcze obiektów z rolą jaką pełniły na terenie obozu.

2. Opracowanie  regulaminu,  scenariusza gry i zadań oraz  projektu plakatu informującego o jej organizacji.

3. Ustalenie  zasad współpracy z instytucjami wspierającymi  organizację gry. Od kilku lat korzystamy z pomocy Muzeum Regionalnego i po raz kolejny liczymy na współpracę z tą instytucją.

4. Przygotowanie młodzieży z koła historycznego do odegrania ról poszczególnych postaci.

5. Zaplanowanie poszczególnych punktów zadań na trasie gry.

6. Uzyskanie funduszy na cele organizacyjne, zakup nagród, dyplomy itd.

 

Etap II. Przeprowadzenie gry

Na wyznaczonej trasie gry uczniowie zmierzą się z zadaniami z dwóch etapów:

1. W jenieckim obozie

2. Ucieczka z obozu

Po otrzymaniu map, wskazówek, przypomnieniu regulaminu patrole wyruszą na trasę gry. Grę zakończymy na terenie Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, ogłaszając wyniki rywalizacji.

 

Etap III. Przygotowanie relacji z przebiegu gry

 

Przygotowanie prezentacji w formie reportażu filmowego.


Cele projektu

 

1. Zapoznanie z historią miasta w czasie okupacji niemieckiej.

2. Poznanie dziejów obozu jenieckiego Stalag Wollstein XXI C/H.

3. Pokazanie ciekawych miejsc, obiektów na terenie miasta oraz ich znaczenia  i roli jaką pełniły w przeszłości.

4. Rozwijanie kreatywności wśród uczniów, umiejętności pracy zespołowej.

5. Kształtowanie szacunku dla dziejów własnego regionu.

6. Wzbudzenie zainteresowania historią regionalną.

 

Elementy unikatowe

Unikatowość projektu wynika z samej specyfiki gier miejskich. W grach miejskich to miasto pełni rolę planszy. Uczestnicy gry tworzą kilkuosobowe patrole. Tak jak bohaterowie gier przemierzają wytyczoną trasę, na której odnajdują wskazówki, spotykają historyczne postacie, zmierzają się z postawionymi im zadaniami. W zależności od opracowanego scenariusza sami decydują o kolejności podejmowanych zadań lub muszą odbyć z góry ustaloną trasę gry. Gry miejskie są również szansą na lepsze poznanie historii miasta, szansą na zobaczenie ciekawych, często nieznanych dotąd miejsc, poznanie ich znaczenia i roli w przeszłości.

Gry miejskie pozwalają również organizatorom gier - młodzieży, która odgrywa poszczególne role, na zapoznanie się z rekonstrukcją historyczną. Młodzież sama przygotowuje swoje ubiory, starając się aby były one wierne tym z danej epoki. Uczniowie mogą również zapoznać się z sposobem prowadzenia badań historycznych. Przeprowadzenie samej gry często poprzedzają wielomiesięczne poszukiwania materiałów, pamiątek, eksponatów związanych z daną tematyką.

Jest to więc atrakcyjna forma połączenia nauki z zabawą. Połączenie pracy zespołowej z rywalizacją między patrolami. Ważny jest również sam scenariusz gry, zróżnicowane zadania i konkurencje. Wszystko zależy od pomysłowości organizatorów. Wiele niestety również od pogody, która potrafi znacznie popsuć radość z organizacji oraz uczestnictwa w grze.


Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniami z naszej ostatniej gry  w serwisach EduTuba ( program „Ślady Przeszłości”, projekt „ W XIX – wiecznym Wolsztynie”)  i YouTube ( http://www.youtube.com/watch?v=s5gK2aj0AaY&feature=youtu.be).

Dzięki nim można najlepiej przekonać się o unikatowości naszych gier oraz ogromnym zaangażowaniu organizatorów.

Miejsce i czas realizacji

Wolsztyn, marzec – wrzesień  2013 r.

Ze względu na ogromną pracę jaka nas czeka, rozważamy możliwość realizacji gry dopiero w kwietniu 2014 roku.

 

Wykorzystanie grantu

 

Dotacja zostałaby przeznaczona na zakup nagród dla 3 zwycięskich zespołów, poczęstunek dla uczestników gry, materiały papiernicze do przygotowania kart zadań, wskazówek oraz dyplomów potwierdzających uczestnictwo w grze.  Być może konieczne będzie wypożyczenie strojów/ kostiumów z epoki lub nawiązanie współpracy z grupą rekonstrukcyjną. Liczymy się także z kosztami wstępu na teren Skansenu oraz wynajęcia odpowiedniej sali, w której nastąpi rozpoczęcie gry.

O ile pozostałyby nam jeszcze fundusze, chcielibyśmy przeznaczyć je na zakup pomocy dydaktycznych do sali historycznej. Bardzo zależy nam na wyposażeniu pracowni w tablicę multimedialną.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn

Adres szkoły:
Kusocińskiego 1, 64-200
Wolsztyn

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone