Projekt nr 00149
Odnawialne źródła energii.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Społeczeństwo XXI wieku nie może obyć się bez energii elektrycznej. Bez zapewnienia stałych i odpowiadających jej potrzebom dostaw nie może rozwijać się żadne państwo. To prawda oczywista dla wszystkich. Jednak wiedza na temat energii odnawialnej – sposobów jej wytwarzania i korzyści z jej uzyskiwania oraz wad, o których istnieniu też trzeba myśle szacując zyski zarówno w rozumieniu ekonomicznym jak i ekologicznym - jest słaba.

Realizacja projektu ,,Odnawialne źródła energii” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej powyższego tematu zarówno wśród młodzieży naszego liceum jak i środowiska lokalnego.

Zajęcia z fizyki w szkole wciąż jeszcze są w większości lekcjami odtwórczymi. Mała liczba doświadczeń lub tylko pokazy dla ucznia, nie rozwijają jego kreatywnego myślenia. Dlatego ważnym celem projektu będzie samodzielne zaprojektowanie i wykonanie modelu elektrowni alternatywnej (każda grupa uczniów jeden rodzaj elektrowni) z materiałów dostępnych w codziennym życiu.

Liczba informacji otaczająca współczesnego człowieka jest bardzo duża. Jej źródła: książki, prasa, radio, telewizja, Internet dają nieograniczone możliwości. Człowiek staje przed pytaniem: jak z takiego natłoku informacji wybrać tę, która jest dla nas użyteczna? Chcemy więc nauczy młodzież zdobywać, selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać informacje.

Następny, ale równie istotny, element to umiejętność komunikacji, czyli posługiwania się językiem polskim. Podjęte działania będą miały na celu doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej takiej jak: artykuł prasowy, notatka prasowa, reportaż. Młodzi ludzie podejmą próbę stworzenia narzędzi badawczych, w postaci między innymi ankiety o charakterze sondażowym. Odwiedzą kilka urzędów w powiecie olkuskim i zgromadzą materiały do publikacji prasowej, wykorzystają materiał z sondażu i opublikują teksty adresowane do szerokiego grona odbiorców (szkolna strona internetowa, gazety lokalne). Powstałe filmy, prezentacje multimedialne będą wykorzystywane na dniach otwartych szkoły oraz w kolejnych latach między innymi na godzinach wychowawczych.

Jednym z priorytetów projektu jest kształtowanie umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia, ale jednocześnie umiejętności pracy w zespole. Podkreślić należy, iż projekt „ Odnawialne źródła energii” jest interdyscyplinarny, łączy on we wspólnym działaniu uczniów uzdolnionych humanistycznie i tych, dla których nauki ścisłe nie mają tajemnic.

Obecnie w projekcie uczestniczy pięć zespołów pięcioosobowych z pierwszej klasy o profilu matematyczno- fizycznym.

Cele projektu

 • przedstawienie sposobu uzyskiwania energii słonecznej, wiatrowej i biomasy,
 • określenie stopnia bezpieczeństwa ekologicznego wykorzystywania źródeł energii,
 • przedstawienie skali i sposobów wykorzystania źródeł odnawialnych w Polsce i na świecie,
 • diagnoza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł na terenie Polski,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji i ich przetwarzanie,
 • pokazanie młodym ludziom, że zasady fizyki obowiązują na co dzień w otaczającym nas świecie,
 • wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy
 • kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole,
 • stworzenie możliwości zaprezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych od własnych,
 • stwarzanie szansy twórczego percypowania świata i aktywnego w nim uczestnictwa.

Elementy unikatowe

Sposoby realizacji projektu:

 1. Prezentacja multimedialna ,,Odnawialne źródła energii”.

 2. Budowa modeli elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 3. Ankieta wśród uczniów IV LO, w środowisku lokalnym

 4. Przeprowadzenie i opracowanie wyników sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców powiatu na temat możliwości wykorzystania energii odnawialnej.

 5. Przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielami władz samorządowych powiatu olkuskiego na temat możliwości skorzystania z odnawialnych źródeł energii

 6. Przedstawienie wyników pracy poszczególnych zespołów:

 • Gazetka szkolna

 • Strona internetowa szkoły

 • Prasa lokalna

 • Zapoznanie gimnazjalistów powiatu olkuskiego z projektem i jego wynikami na dniu otwartym szkoły.

Planowane efekty:

- dla szkoły

 • zapoznanie społeczności szkolnej z problematyką dotyczącą odnawialnych źródeł energii, poprzez ekspozycję zdjęć i opisów poszczególnych etapów projektu na gazetce szkolnej nauk ścisłych oraz na stronie internetowej szkoły,

 • efekty pracy grup w postaci prezentacji multimedialnych będą wykorzystane w czasie dnia otwartego dla gimnazjalistów powiatu olkuskiego oraz jako materiał pomocniczy do realizacji lekcji wychowawczych,

 • zachęcenie uczniów do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań,

 • łączenie w spójną całość treści z różnych przedmiotów nauczania,

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym;

- dla środowiska lokalnego

 • przygotowanie uczniów do twórczej pracy, przejmowania inicjatywy,

 • zachęcenie mieszkańców powiatu do wykorzystywania odnawialnej energii i wyzyskania na ten cel środków z funduszy europejskich,

 • wiedza o działaniach szkoły, sukcesach i osiągnięciach uczniów.

Miejsce i czas realizacji

IV Liceum ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu

Marzec 2013 – kwiecień 2014

Wykorzystanie grantu

Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły, która stworzy nowe możliwości uatrakcyjnienia zajęć i podniesie jakość pracy z uczniem.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
IV Liceum Ogólnokształcące "im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Olkusz

Adres szkoły:
J. Korczaka 7, 32-300
Olkusz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone