Projekt nr 00142
Na przekór mediom

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Młodzi z natury są asertywni i ciągle mówią "nie!". Tak jest i tym razem - sprzeciwiamy się złym informacjom. "Nastolatek okradał starsze osoby", "Narkoman w szkole" to tylko niektóre nagłówki z gazet. Dlaczego nie mogłyby brzmieć: "Młodzi na rzecz profilaktyki", "Młodzi z modą na życie bez uzależnień"? Zależy to tylko od dziennikarzy. Mamy już nieco doświadczenia w pisaniu i w działaniu w twórczej profilaktyce, więc chcemy podjąć się tej trudnej misji - zaproszenia mediów do współpracy na rzecz profilaktyki. Ciężko zaczynać dzień od złych informacji. Dlaczego nie stworzyć własnych, pozytywnych artykułów i wespół z prawdziwymi redaktorami umieszczać je w prasie?

Grupa zawiązała się 1 września 2012 roku wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego 2012/2013. Tworzy ją młodzież, którą podjęła naukę w klasie medialnej. Wybrali ten profil świadomie- połączyła ich pasja fascynacji mediami i pragnienie nie tylko bycia ich odbiorcą, ale i współtwórcą. 

Nie jesteśmy też pozostawieni sami sobie - mamy deklarację wsparcia naszych działań przez członków Teatru AZYL działającego w II Liceum Ogólnokształcącym i prowadzonego przez Danutę Łazur. Nasza wychowawczyni  i starsi uczniowie naszego liceum mają już doświadczenie w pracy z grupą, zdobyte w pracy wolontariackiej (Program „Profilaktyka a Ty”, WOŚP, Caritas), jak i w tworzeniu projektów (coroczny - od 2009 - projekt artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz”- laureat poprzedniej edycji "Projektu z klasą", co jest dla nas wielkim zaszczytem).

Głównym tematem projektu „Na przekór mediom” jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełniejszego wykorzystywania nowoczesnych technologii dla dalszego rozwoju i wpływu na kształtowanie świadomego odbiorcy i współtwórcy nowych mediów, które mogą przez propagowanie dobrych wzorców szerzyć  modę na zdrowy styl życia.Projekt w innowacyjny sposób wykorzystuje narzędzie jakim jest wolontariat. Traktujemy go bowiem jako sposób realizacji własnych pasji i zainteresowań. Marzeniem wielu młodych ludzi uczestniczących w projekcie jest zostać kiedyś profesjonalnym dziennikarzem, reportażystą, publicystą, operatorem kamery itd. Przyszło nam do głowy, że skoro w przyszłości chcemy zajmować się tym zawodowo, to najlepszym sprawdzianem jest zobowiązanie się do podobnej pracy w skali „mikro” już teraz, bez wynagrodzenia, ale z odpowiedzialnością, wszak liczy się doświadczenie. 

Zakres, metody działań: 

1. Dziennikarstwo internetowe- gazeta,  fotografia cyfrowa, radio i telewizja w internecie.

Dodatkowo powyższe zagadnienia uzupełniane będą treściami z prawa prasowego, autorskiego oraz etyki medialnej i równości szans.  

Warsztat wstępny będzie dotyczył ważnych kwestii- równości szans, komunikacji i prezentacji oraz etyki i prawa prasowego. Przeprowadzą go wolontariusze z fundacji i koordynator-magistrant dziennikarstwa w UWM w Olsztynie i kulturoznawstwa w UW w stolicy. Warsztaty pracy zespołowej dla młodych dziennikarzy będą  prowadzone metodą warsztatową.  Różni je status prowadzących warsztaty. W przypadku warsztatów prasowych i radiowych prowadzącymi będą wolontariusze – młodzi praktycy, z którymi posiadamy dobry kontakt dzięki wcześniejszej organizacji prasowej i radiowej obsługi projektu „poPaTrz”. Warsztaty telewizyjne i internetowe przeprowadzą zawodowi dziennikarze. Najpierw dla wszystkich będzie warsztat teoretyczny. Następnie uczestnicy projektu wybiorą  określony typ dziennikarstwa, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Pozostałe działania opierają się na metodzie praktycznej – uczestnicy dysponując miejscem, wyposażeniem, materiałami mają do wykonania zlecone zadania z warsztatów praktycznych. Projekt w fazie przygotowawczej jest zarządzany przez 7-osobową grupę. Jednak w poszczególne działania chcemy włączyć naszych rówieśników i osiągnąć ogólną  liczebność współpracowników tworzących podstawy działalności centrum do 30 osób. Wymienione działania wymagają systematycznego zaangażowania, np. przy  przygotowaniu panelu. Ponadto wszyscy wspólnie rozwiązujemy problemy, wyznaczamy kierunki działalności dzięki uczestnictwu we wspólnych spotkaniach, stosując przy tym demokratyczne reguły. W projekcie wykorzystane zostaną również inne metody (np. metoda projektów, pokaz, prezentacja, burza mózgów, dyskusje, gry dydaktyczne, metoda metaplanu, analiza SWOT, ale będą one częścią pracy warsztatowej, stąd nie sposób ich realizacji przedstawić dokładnie).

Cele projektu

Celem projektu „Na przekór mediom jest zmniejszenie różnic kompetencyjnych między nadawcą a młodym odbiorcą przekazu medialnego oraz wzmocnienie kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży, tak aby miała mozliwość wpływania na rzeczywistośc, propagując pozytywne działania, dobre idee, przywracając znaczenie autorytetom.

Rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji spowodował niewyobrażalną szybkość przekazu informacji oraz nieograniczoność jej objętości. Stała się ona podstawą wiedzy i działania, towarem decydującym o postępie technicznym i wzroście gospodarczym. Powszechność dostępu do różnych informacji i ich “swobodny przepływ” stanowią, zwłaszcza dla młodzieży, zagrożenie ulegania różnym, często niepożądanym wpływom, w związku z tym należy uczyć młodych ludzi umiejętności selekcji i analizy informacji przekazywanych przez media.

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez młodzież podczas realizacji projektu, pozwolą jej na aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Szybko ucząca się i otwarta na nowoczesne środki komunikacji społecznej młodzież uzyska możliwość przekazywania swojej wiedzy młodszym użytkownikom (rodzeństwu, kolegom) i  dorosłym (szczególnie w kręgu osób najbliższych – rodzice, krewni, znajomi). Ułatwi to komunikację międzypokoleniową, zwiększy poczucie własnej wartości młodzieży.

Zajęcia wpłyną również na ogólny rozwój osobowości i wiedzy (podstawy komunikowania i prezentacji, pozyskiwanie informacji, poznanie zasad funkcjonowania mediów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność poprawnego i logicznego formułowania problemu oraz prezentowania go w słowie i druku).

Młodzież zdobędzie również umiejętności praktycznego posługiwania się nowoczesnym sprzętem i technologiami, zwłaszcza z wykorzystaniem internetu i urządzeń audiowizualnych, a więc:

- pozyskiwanie potrzebnych informacji poprzez internet (wydarzeń medialnych, ofert pracy, materiałów naukowych itp.),

- zasady przygotowywania stron internetowych,

- programy radiowe i video w internecie – praca ze sprzętem radiowym i telewizyjnym,

- zdjęcia w internecie - fotografia cyfrowa, 3D,

- wykorzystywanie internetu w zdalnym nauczaniu (e-learning),  

Elementy unikatowe

W trakcie warsztatów młodzież zapozna się z zasadami tworzenia profesjonalnej, pożytecznej dla innych informacji dziennikarskiej, którą można publikować zarówno w Internecie, jak i w prasie, radiu i telewizji. Wierzymy, że nasz internetowy blog – forma komunikacji ze społecznością powiatu inowrocławskiego – skłoni do dyskusji o dzisiejszych mediach, o możliwości włączenia ich z sukcesem w twóreczą profilaktykę.

Zakładane rezultaty projektu:

- wyposażenie 30 uczestników spotkań warsztatowych w wiedzę i umiejętności z zakresu działalności grup nieformalnych tj.: komunikacji w zespole, rozwiązywania konfliktów,

 - wyposażenie 30 uczestników spotkań warsztatowych dla młodych dziennikarzy w nowe umiejętności - poszerzanie znajomości technik składu, montażu materiałów prasowych przez Uczestników,

- stworzenie zaplecza dla działalności młodzieżowych warsztatów medialnych i innych inicjatyw młodzieży,

 -przeprowadzenie samodzielnie przez młodzież ok. 10 spotkań zespołu medialnego,

- zorganizowanie 1 panelu dyskusyjnego o roli nowych mediów,

- zorganizowanie 1 wycieczki do redakcji wojewódzkich  mediów,

 -  utworzenie 1 strony internetowej zarejestrowanej  w Sądzie Okręgowym w  Bydgoszczy.

 -  tworzenie bloga o wybranej przez Grupę tematyce, na którym pojawiać się będą  artykuły zgodne   z gatunkami dziennikarskimi poznanymi w trakcie projektu.

 - nawiązanie trwałej współpracy z mediami lokalnym-„Gazetą Pomorską”, „Radiem Gra” i  kadrą naukową, np. WSG w Inowrocławiu, UMK w Toruniu i UWM w Olsztynie w celu wspierania  młodych adeptów nauki o mediach.

 - prezentacja wypracowanych materiałów na V Wojewódzkim Profilaktycznym Festiwalu Teatralnym „poPaTrz”, na VIII Ogólnopolskim Przystanku PaT (spotkaniu młodych  ludzi, którzy promują w swoich środowiskach twórcze działania)

W zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z funkcjonowaniem różnego typu dziennikarstwa uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę i umiejętności w następującym zakresie:

- poszerzanie znajomości technik składu, montażu materiałów,

- otwarcie medialne, umiejętność obycia się z kamerą, mikrofonem, dyktafonem.

- zrozumienie zasad funkcjonowania mediów.

Od tych zagadnień chcemy przejść do tematów związanych ze współpracą zespołową w ramach warsztatów i spotkań, tj:

- jaką częstotliwość spotkań przyjmujemy, znaczenie regularności i punktualności w pracy zespołowej,

- jak się porozumiewamy, pracując nad cudzymi i własnymi tekstami, komunikaty “ja” a komunikaty “ty”, rozwiazywanie konfliktów,

 - nasze wspólne cele – co chcemy osiągnąć jako zespół, marzenia a rzeczywistość, profesjonalizm a amatorska zabawa.

Chcemy wytworzyć w uczestnikach pozytywną postawę wobec wolontariatu, który może być również sposobem na realizację własnych pasji i zainteresowań, a nie tylko wykonywaniem czynności narzuconych przez korzystającą z naszej pracy organizację.

Spotkania grup warsztatowych pozwolą nabyć  takie umiejętności jak zarzadzanie czasem, współpraca zespołowa. Nagrania, spotkania robocze oraz sama organizacja panelu i wycieczki wyposażą uczestników w umiejętność samodzielnej organizacji przedsięwzięć  kulturalnych.

Dyskusje w ramach regularnych spotkań roboczych pozwolą w sposób praktyczny nabyć umiejętność  wyrażania swoich poglądów, a przede wszystkim przysłużą się kształtowaniu postawy samorządnej – gotowości do brania na siebie odpowiedzialności za przedsięwzięcia realizowane na arenie społecznej, tolerancji dla odmiennych postaw, poszanowania woli większości.

 Edukacja medialna nie ogranicza się do kwestii dostępu do mediów, ale przede wszystkim dotyczy rozwijania kompetencji obywatelskich, społecznych, komunikowania się, przedsiębiorczości i inicjatywności oraz uczenia się, określanych w dokumentach UE jako kompetencje kluczowe, niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem i znalezienia dobrego zatrudnienia. Warto przypomnieć, że Parlament Europejski w Rezolucji z roku 2008 rozszerzył listę kompetencji kluczowych o kompetencje medialne. Poprzez nasz projekt chcemy również przekazywać pozytywne wartości bliskie młodym ludziom zaangażowanym w działalność społeczną i obywatelską. Będziemy promować nietuzinkowe osoby, działania, pomysły w zakresie twórczej profilaktyki. Chcemy pokazać, że w młodzieży jest największy  potencjał. Efekty naszej pracy - wydawana gazeta ma być platformą dialogu, zachętą do otwierania się i szukania nowych, wspólnych dróg rozwoju i mieszkańców naszego powiatu. Pragniemy nauczyć się świadomego używania narzędzi medialnych, gdyż bardzo ważne jest uświadomienie odpowiedzialności społecznej i krytyczny odbiór mediów.

Projekt przyczynia się do wyrównywania szans młodzieży z różnych środowisk i o różnym statusie społecznym. Stwarza  szansę młodzieży, która ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie mogłaby w takim stopniu rozwijać swoich zainteresowań (ze względu na brak sprzętu, miejsca nagrań). Projekt przybliży też  kulturę medialną  lokalnej społeczności i przyczyni się do większego uświadomienia korzyści i zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, otwarcia na działanie podejmowane przez ludzi z pasją, którzy zamiast karać chcą zapobiegać. Jest to pod tym względem próba przeniesienia dobrych praktyk funkcjonowania takich przestrzeni w krajach Europy Zachodniej.

Media powinny stać się ważnym partnerem w twórczej profilaktyce - to jest element unikatowy, ale na pewno do zrealizowania wg zasady "razem możemy więcej".

 

Miejsce i czas realizacji

Czas trwania projektu- 8 miesięcy-w tym faza przygotowawcza- miesiąc (kwiecień 2013 r.), realizacja- 7 miesięcy (maj- listopad 2013).

Na miejsce realizacji projektu wybraliśmy klasę lekcyjną w naszej szkole - II LO im. M. Konopnickiej, bo jest ona naszą naturalna przestrzenią, do której mamy ciągły dostęp, a jednocześnie niewykorzystywaną w godzinach popołudniowych. Szkoła otwarta jest do godz. 20., a po godz. 15. zamiera w niej życie. Uzyskaliśmy zgodę Dyrektora Szkoły, dla którego też ważne jest ożywienie lokalnej społeczności dzięki przedsięwzięciom realizowanym w naszej placówce. Zwrócimy się także się do Fundacji Ekspert Kujawy, o której wiedziemy, że ma doświadczenie w realizowaniu unijnych projektów i dysponuje zapleczem miejscowym oraz osobowym, mogącym udzielić nam wsparcia. 

Inne czynności przygotowawcze:

 • Podział obowiązków w grupie inicjatywnej- określenie odpowiedzialności za wybrane przedsięwzięcia.
 • Utworzenie grupy odpowiedzialnej za kontakty z mediami, a także widoczności projektu w jego trakcie, jak i po zakończeniu.
 • Stworzenie grupy odpowiedzialnej za „Medialny Panel Dyskusyjny”  – spotkanie starszej i młodszej młodzieży z zawodowymi dziennikarzami i ekspertami od Nowych Mediów.
 • Nawiązanie współpracy z ośrodkiem  akademickim, np. z Bydgoszczy (WSG)  Torunia (UMK), Olsztyna (UWM), podpisanie listu partnerskiego.
 • Poznawanie treści programowych przewidzianych w programie kształcenia w klasie medialnej – fundament do dalszych projektowych działań.

Faza przygotowawcza projektu zostanie dokończona po przyznaniu dofinansowania.

Wdrażanie działań merytorycznych projektu potrwa 7 miesięcy i obejmie:

 • 06.05.2013 – początek projektu
 • Zarejestrowanie strony internetowej projektu i założenie bloga poświęconego sposobom i konsekwencjom korzystania z Internetu.
 • Pierwsze teoretyczne spotkaniem grupy projektowej. Tematyka warsztatu wstępnego to: komunikacja i prezentacja, etyka zawodu dziennikarza, równość szans.
 • Zakup dyktafonu i wypożyczenie kamery w celu wykorzystania na warsztatach
 • II spotkanie teoretyczne z instruktorami – dwugodzinne
 • częściowa ewaluacja – podsumowanie spotkań teoretycznych
 • III spotkanie grupy warsztatowej z instruktorami– praktyczne- dwugodzinne
 • Spotkania grup warsztatowych – praktyczne – czerwiec (grupy realizują zlecone zadania związane z bezpieczeństwem w sieci, z funkcjonowaniem i odbiorem przekazu internetowego)
 • przygotowanie materiałów promocyjnych programu: 7-8.06.2013 r. - Prezentacja materiałów projektowych podczas V Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego „poPaTrz”
 • Wycieczka medialna do Bydgoszczy – czerwiec
 • Częściowa ewaluacja – podsumowanie spotkań praktycznych- lipiec
 • Lipiec 2013 – Prezentacja działań na VIII Ogólnopolskim Przystanku PaT
 • Wybór miejsca i podjęcie działań organizacyjnych panelu  – sierpień/wrzesień
 • IV spotkanie grupy warsztatowej- analiza działań z instruktorami prowadzącymi warsztaty -wrzesień;
 • V spotkanie grupy warsztatowej- warsztaty doskomnalące- październik;
 •  PANEL –prezentacja materiałów i dyskusja - listopad
 • 30.11.2013 - Podsumowanie medialne – całościowa ewaluacja projektu
 • 01.12.2013 r. – zakończenie projektu.

Czas między spotkaniami grupy warsztatowej wykorzystywany będzie przez Uczestników na wykonywanie zadań zleconych przez Instruktorów. Grupy będą realizować  konkretne zlecone zadania związane z bezpieczeństwem w sieci, z funkcjonowaniem i odbiorem przekazu internetowego. 

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w trakcie realizacji projektu dzięki regularnym spotkaniom grupy uczestników. Podstawowym narzędziem ewaluacji będzie dyskusja osób zaangażowanych w realizację projektu oraz analiza działań. Chcielibyśmy również stworzyć publikację  w formie edukacyjnej płyty DVD zawierającej materiały wypracowane podczas warsztatów, do wykorzystania przez pedagogów i wychowawców w następnym roku szkolnym.

 

Wykorzystanie grantu

Środki zdobyte w ramach projektu pomogą nam rozszerzyć treści przewidziane w programie, choćby przez zapraszanie merytorycznych gości (instruktorów), pracę na profesjonalnym sprzęcie, zapoznanie się "od kuchni" z pracą w mediach (wycieczka) czy, finalnie, pozwolą na aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów w lokalnej społeczności (panel, blog). 

Na warsztaty przeznaczymy ok. 800 zł, 400 zł. na dyktafon, 600 zł. na wycieczkę do Torunia lub Bydgoszczy- do siedziby mediów wojewódzkich, 200 zł. na organizację Panelu.

Szkoła ani nasi rodzice nie są w stanie zapewnić nam tylu dodatkowych mozliwości rozwoju umiejętności medialnych i społecznych, więc zdobycie grantu na pewno doda nam skrzydeł i otworzy na nowe inicjatywy. Warto w nas zaiwestować, bo na pewno nie chcemy uprawiać fikcji, mamy dobrą energię, potrzebna nam tylko narzędzia:), które właśnie zapewni grant.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Inowrocław

Adres szkoły:
Konopnickiej 15, 88-100
Inowrocław

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone