Projekt nr 00009
"Wyczuj puls Mazowsza"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 

                    Realizacja projektu- „Wyczuj puls Mazowsza”- odpowiada na społeczną potrzebę dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, do uczestnictwa w zajęciach takich samych jak ich zdrowi rówieśnicy, dostosowanych jedynie do możliwości psychofizycznych dziecka hospitalizowanego. Przygotowując się do realizacji projektu dokonaliśmy badania ankietowego wśród uczniów ZSS nr 78 oraz uczniów okolicznych szkół, co do ich wiedzy na temat regionu, w którym przebywają z racji leczenia bądź też mieszkają i uczą się- wyniki ankiety wskazały, że wiedza o kulturze, przyrodzie i historii Mazowsza wśród ankietowanych wymaga poszerzenia i usystematyzowania. Po konsultacji z władzami IPCZD udało nam się również wspólnie ustalić sposób, w jaki jednocześnie można poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły poprzez zapewnienie uczniom udziału w zajęciach terenowych w bezpiecznym i funkcjonalnym miejscu  oraz zagospodarować tereny zielone na terenie szpitala, dotychczas niewykorzystane- tak powstał pomysł budowy ścieżki edukacyjnej, pokazującej walory przyrodnicze Mazowsza a jednocześnie umożliwiającej dzieciom hospitalizowanym, ich rodzicom, personelowi szpitala, uczniom szkół wawerskim i okolicznym mieszkańcom bezpośredni kontakt z przyrodą, relaks i odpoczynek wynikający z kontaktu z naturą.

                       Realizację projektu „Wyczuj puls Mazowsza” rozpoczniemy od ogłoszenia konkursu plastycznego na nazwę i logo ścieżki przyrodniczej, której budowa na zielonych terenach IPCZD jest integralną częścią całego projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród  uczniów ZSS nr 78 oraz  placówek wawerskich - konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu 2012 r., a nagrody zostaną ufundowane przez Urząd Miasta St. Warszawy- Biuro Ochrony Środowiska. Zwycięska praca zostanie umieszczona na tablicach edukacyjnych wchodzących w skład ścieżki oraz materiałach, które będą promować projekt - koszulkach, kubkach itp. rozpropagowanych następnie wśród uczestników projektu. Jednocześnie uczniowie pod opieką nauczycieli biologii, przyrody i geografii przeprowadzą wywiady z ogrodnikami pracującymi na terenie IPCZD, na temat gatunków drzew i krzewów typowych dla Mazowsza, występujących w otoczeniu szkoły i w obrębie ścieżki przyrodniczej, oraz tych, które zostaną posadzone wraz z leśnikami z Nadleśnictwa Celestynów - informacje te, przygotowane w postaci krótkich opisów, znajdą się na tabliczkach umieszczonych wiosną 2012 r. przez uczniów, przy poszczególnych gatunkach. Uczniowie na lekcjach informatyki, przyrody i biologii przygotują „Ekologiczne paszporty” dla opisanych przez siebie gatunków, w formie prezentacji multimedialnych-w „Ekologicznych paszportach”, na bieżąco w następnych miesiącach, będą odnotowywane zmiany, jakie zajdą w życiu poszczególnych gatunków - np. w zależności od pory roku.

                   W styczniu i lutym 2012 r. zamierzamy dokonać konsultacji z przedstawicielami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz pracownikami Fundacji „Trakt” nad treścią i wyglądem tablic edukacyjnych, które umieścimy na ścieżce dydaktycznej - naszym zamiarem jest, aby ścieżka ta była maksymalnie przygotowana do korzystania z niej przez dzieci m.in. słabo widzące i niewidome, dlatego też chcemy, aby wszystkie tablice były opisane alfabetem Braille’a. Przyrodę Mazowsza przybliżymy odbiorcom projektu, organizując prelekcję w sali widowiskowej dla naszych podopiecznych i ich rodziców oraz personelu szpitala, jako spotkanie z edukatorami z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Prelekcja zakończy się krótkim przedstawieniem ekologicznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli ZSS nr 78 oraz konkursem wiedzy o lasach Mazowsza. Zaznajomieniu pacjentów (zwłaszcza tych, którzy nie mogą opuszczać oddziałów z uwagi na stan zdrowia) z różnorodnością przyrodniczą naszego regionu służyć będzie również cykl warsztatów przeprowadzonych przez wykładowców i studentów Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach- te „Wędrujące laboratoria przyrody” będą składały się z części teoretycznej i praktycznej, uczniowie m.in. obejrzą pod mikroskopami makrofaunę wód Mazowsza. Cykl warsztatów przyrodniczych zakończy się w czerwcu 2012 r.- uczniowie przygotują poster podsumowujący działania na warsztatach. Uczniowie, którzy uzyskają zgodę władz oddziału, w maju 2012 r. wezmą udział w wycieczce do Rezerwatu „Na Torfach”, aby podczas bezpośredniej obserwacji poznać walory przyrodnicze najbliższej okolicy.

                     Działaniami w ramach projektu „Wyczuj puls Mazowsza” zamierzamy również poszerzyć wiedzę i zaktywizować naszych podopiecznych w odbiorze dawnej i współczesnej kultury Mazowsza. Służyć temu będą zarówno cykliczne warsztaty prowadzone przez twórców ludowych wykorzystujących tradycyjne materiały takie jak wiklina czy wełna, do przygotowania prac pokazujących Mazowsze w kulturze. Kulturę Mazowsza przybliżą uczniom również warsztaty w wykonaniu „Pracowni De Margot”, gdzie dzieci poznają np. wycinankę mazowiecką w technice decoupage, będącą ekologicznym sposobem na wykorzystanie różnorodnych odpadów – zajęcia warsztatowe będą prowadzone zarówno dla dzieci hospitalizowanych w IPCZD jak i ich zdrowych rówieśników - dzięki temu chcemy integrować środowisko uczniowskie oraz kształtować postawy koleżeńskie. Wszystkie prace wykonane przez dzieci podczas tych warsztatów zostaną zaprezentowane w galerii w IPCZD oraz w galerii „Elektron” należącej do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Podsumowaniem części projektu poświęconego kulturze Mazowsza będzie zorganizowanie wycieczki do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, podczas której dzieci wezmą udział w lekcji muzealnej poświęconej m.in. wycinankom kurpiowskiej i łowickiej. Wraz z nauczycielami historii uczniowie ZSS nr 78 przygotują również wystawę poświęconą najważniejszym zabytkom Mazowsza.

                    Mając na celu rozwijanie i promowanie talentów dzieci i młodzieży z ZSS nr 78 oraz innych placówek oświatowych w Dzielnicy Wawer przeprowadzimy konkurs plastyczny: „ W mazowieckiej kapsule czasu” mający pokazać zmiany, jakie zaszły w naszym regionie na przestrzeni wieków- zarówno przyrodnicze jak i kulturalno-historyczne. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas, zorganizowanego po raz drugi- II Pikniku Ekologiczno-Naukowego, w czerwcu 2012 r. Podczas Pikniku odbędzie się oficjalne otwarcie ścieżki dydaktycznej,- przewodnikami po ścieżce będą tego dnia uczniowie ZSS nr 78, przygotowani przez nauczycieli ZSS nr 78. W czasie Pikniku nastąpi spotkanie współtwórców projektu, środowiska szpitalnego, lokalnego- zostanie zorganizowana wystawa prac plastycznych oraz prac wykonanych podczas warsztatów artystycznych. Aby zintegrować środowisko lokalne ze szpitalnym – zostanie zorganizowana przyrodnicza gra terenowa ,w której wezmą udział zgłoszone drużyny z naszej placówki oraz chętnych z Dzielnicy Wawer- każda drużyna będzie liczyła 5 osób i pod opieką jednego nauczyciela, będzie rywalizować o miano- „ Odkrywcy Mazowsza”

                 W ramach projektu nauczyciele biologii, geografii i przyrody, nauczania zintegrowanego i przedszkolnego oraz wychowawcy zajęć pozalekcyjnych, na podstawie walorów ścieżki przyrodniczej, opracują cykl scenariuszy zajęć terenowych z kartami pracy, również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i przeprowadzą zajęcia w terenie na podstawie tych scenariuszy, w okresie od maja do września 2012 r( z racji tego, że jesteśmy placówką całoroczną- realizacja zajęć terenowych pozalekcyjnych jest możliwa w czasie wakacyjnym). Scenariusze te planujemy wydać we wrześniu 2012 r. w specjalnej publikacji promującej działania projektowe i razem z folderem opisującym ścieżkę przyrodniczą( wydanym dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie) - zostaną przekazane wszystkim placówkom oświatowym w dzielnicy Wawer, do wykorzystania przez nauczycieli, w czasie zajęć terenowych na ścieżce przyrodniczej.

                    Na bieżąco będzie prowadzona promocja projektu, zarówno w lokalnych czasopismach- np. „Kurier Wawerski” czy „Linia Otwocka” i gazetach przyrodniczych, gazetkach szkolnych wydawanych w ZSS nr 78, jak i na stronach internetowych Urzędu Miasta, IPCZD, ZSS nr 78 oraz partnerów projektu. Uczniowie ZSS nr 78 przygotują na lekcji informatyki prezentację multimedialną promującą dokonania w ramach projektu, która zostanie przekazana wszystkim instytucjom współpracującym podczas projektu i umieszczona na ich stronach internetowych. Materiały do publikacji będą opracowywane przez uczniów pod opieką nauczyciela języka polskiego.

                   Zdobyta wiedza o kulturze, historii i przyrodzie Mazowsza oraz umiejętności uzyskane podczas szeregu zajęć warsztatowych przyczynią się do zwiększenia zainteresowania tym regionem a realizacja ścieżki przyrodniczej poszerzy ofertę edukacyjną i uatrakcyjni prowadzenie zajęć w terenie nauczycielom i uczniom ZSS nr 78 i innych szkół w dzielnicy Wawer. Poprzez aktywną realizację działań projektowych, włączenie odbiorców do prac na każdym etapie realizacji projektu - rozwiną oni swoje kompetencje w zakresie samokształcenia- będą planować swoją pracę, realizować poszczególne zadania itp. Nauczą się jak planować działania w związku z nasadzeniami roślinnymi, poznają tajniki wielu gatunków roślinnych i zwierzęcych typowych dla Mazowsza, nauczą się układać i przeprowadzać ankietę, organizować warsztaty, redagować artykuły do gazet, tworzyć prezentację multimedialną, wykonać poster podsumowujący warsztaty, będą monitorować zmiany w przyrodzie i dokonywać ich analizy oraz na ich podstawie wyciągać wnioski. Poszerzą również swoje umiejętności w zakresie komunikacji- podzielą się swoją wiedzą podczas przygotowywania „Ekologicznych paszportów” poszczególnych gatunków drzew, nauczą się jak w zwięzły i klarowny sposób redagować artykuły do gazetek, teksty zaproszeń, podziękowań i dyplomów, teksty do prezentacji multimedialnych, rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne również poprzez „odegranie” roli przewodnika po ścieżce przyrodniczej oraz podczas przedstawienia ekologicznego, poświęconego przyrodzie Mazowsza. Kształtowanie zaś umiejętności współpracy w grupie, pozwoli na realizację wszystkich zakładanych celów projektu.

Cele projektu

 

Cele główne:

 

 • Poszerzanie wiedzy na temat regionu Mazowsza- przyrody, kultury i historii
 • Wzbogacenie bazy edukacyjnej poprzez budowę ścieżki przyrodniczej na terenie Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"

Cele szczegółowe:


 • Kształtowanie zainteresowania najbliższym regionem i podniesienie świadomości w zakresie historii, kultury i przyrody miejsca, gdzie dzieci przebywają z racji hospitalizacji czy też miejsca zamieszkania
 • Poznanie gatunków flory i fauny, typowych dla regionu Mazowsza
 • Zagospodarowanie terenów zielonych należących do IPCZD
 • Zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć z wykorzystaniem poszczególnych elementów ścieżki przyrodniczej, dostosowanej do potrzeb dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 • Aktywizowanie uczniów-pacjentów poprzez nowe formy działalności twórczej
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 • Angażowanie w zadania całej społeczności szkolnej i szpitalnej
 • Wzmacnianie w odbiorcach projektu, poczucia wspólnoty podczas dążenia do wyznaczonego celu
 • Rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży
 • Integrowanie środowiska szpitalnego z lokalnym
 • Promowanie działalności szkoły jako lokalnego centrum aktywności ekologicznej  

Elementy unikatowe

Powstanie pierwsza w Dzielnicy Wawer, tak rozbudowana przyszkolna ścieżka przyrodnicza, w skład której wejdą:

- tablice edukacyjne,

- światowidy przedstawiające najczęściej występujące drzewa i krzewy na Mazowszu 

- ogródek meteorologiczny,( do którego wyposażenie przekaże Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

- ścieżka zmysłów z wypełnieniem w postaci szyszek, kory, nasion, tak, aby odbiorcy projektu mogli bezpośrednio dotknąć darów przyrody i doświadczyć jej przez bezpośredni kontakt.

- śródleśna łąka, na której uczniowie wraz z nauczycielami, wiosną 2012 r. zasadzą rośliny, tak aby stała się ona domem dla wielu organizmów;

 - ławki i wiaty edukacyjne.

Ścieżka zostanie w pełni dostosowana do potrzeb dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Tablice edukacyjne zostaną opisane alfabetem Braille'a, uczniowie będa poruszać się po ścieżce po specjalnie przygotowanym podeście z oparciami. Z walorów ścieżki będą mogli korzystać uczniowie i ich nauczyciele z innych szkół w dzielnicy Wawer- naszym marzeniem jest, aby stała się ona miejscem lokalnej integracji i działań proekologicznych, aby w ciągu tygodnia służyła jako miejsce zajęć terenowych a w weekendy "tętniła" rodzinnym życiem. 

Miejsce i czas realizacji

Miejscem realizacji projektu "Wyczuj puls Mazowsza" będzie teren Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w Dzielnicy Wawer- zarówno budynek , w którym m.in. ma swoją siedzibę Zespół Szkół Specjalnych nr 78, jak i tereny zielone    wokół Instytutu, na których powstanie ścieżka przyrodnicza

Czas trwania projektu- 6.II - 30.IX. 2012 r.

 

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy wykorzystać na realizację dzielnicowej imprezy plenerowej w czerwcu 2012 r.- II Pikniku Ekologiczno-Naukowego   ( m.in. wynajęcie namiotów prezentacyjnych, sceny wraz z nagłośnieniem, przygotowanie plakatów promujących Piknik, realizację gry terenowej).

Organizacja takiej imprezy z jednej strony pozwoli na udział w niej  naszym uczniom- pacjentom, którzy często z powodu swoich schorzeń, nie biorą udziału w podobnych inicjatywach w swoim środowisku, z drugiej zaś strony- da mozliwość pogłębienia integracji naszego środowiska szpitalnego z lokalnym- wspólnie będziemy uczyć się i bawić podczas Pikniku.

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Warszawa

Adres szkoły:
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone