Projekt nr 00005
Młodzieżowa szkoła dziennikarstwa

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej takiej jak: artykuł prasowy, notatka prasowa, ogłoszenie, zaproszenie, regulamin, opowiadanie, opis, reportaż, felieton, recenzja i wywiad, a więc umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie zapoznają się z pracą dziennikarską. Będą rozwijali umiejętności korzystania z komputera, pracy w odpowiednich programach, nawiążą znajomości z różnymi ciekawymi ludźmi. Społeczność szkolna będzie na bieżąco poinformowana o tym, co się w szkole dzieje, a szkoła będzie promowana w środowisku lokalnym. Założenia projektu odnoszą się do zapisów znajdujących się w podstawie programowej. Zajęcia umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Stwarzają możliwości zaprezentowania własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych osób poprzez posługiwanie się językiem ojczystym. Uczniowie będą efektywnie współdziałać w zespole lub pracować indywidualnie w sposób skuteczny na gruncie zachowania obowiązujących norm. Ponadto uczestnicy koła będą stosowali w praktyce metody i techniki negocjacyjne. Projekt stwarza szansę twórczego percypowania świata i aktywnego w nim uczestnictwa. Prowokuje do indywidualnej oraz zespołowej refleksji i dyskusji nad tym, co w życiu ważne, a poprzez różnego rodzaju ekspresję sankcjonuje ważność młodzieńczych pytań, dylematów, działań (aprobowanych i docenianych) ważnych społecznie i artystycznie.

 

Cele projektu

 • wydawanie szkolnej gazety ,,Gimnazjak”,
 • przeprowadzenie ankiety wśród gimnazjalistów na temat szkolnej gazety,
 • opracowanie wspomnianej ankiety i jej wyników,
 • dostrzeganie specyfiki formy graficznej gazet i czasopism,
 • wypowiadanie się na tematy związane z edytorstwem,
 • wyjaśnianie znaczenia terminów: łamanie, layout, szpalta, kolumna, stopka reakcyjna, skład, format, wersalik, apla, makieta,
 • projektowanie układu tekstów na stronach szkolnej gazetki,
 • sprawne posługiwanie się dowolnym komputerowym edytorem tekstu,
 • stosowanie poznanych zasad formatowania i korekty tekstów na komputerze,
 • chętne i otwarte wyrażanie swojego zdania na dany temat,
 • praca w zespole z wielkim zaangażowaniem,
 • dbanie o kulturę oraz poprawność językową swoich wypowiedzi,
 • branie odpowiedzialności za podejmowane tematy i wygłoszone poglądy,
 • respektowanie określonych w zespole zasad,
 • konfrontowanie własnych opinii z opiniami innych,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji i ich przetwarzanie,
 • uczestnictwo w Ogólnopolskim Projekcie ,,Junior media”,
 • udział w konkursie ,,JUNIOR W DRUKU”,
 • poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań problemów.

 

Elementy unikatowe

Sposoby realizacji projektu:

 • zespół redakcyjny szkolnej gazety- analiza SWOT,
 • przydział funkcji:

zastępcy redaktora naczelnego, który wyszuka w internecie dodatkowe materiały do gazetki i przydzieli je poszczególnym redaktorom do samodzielnego opracowania,

redaktorów odpowiedzialnych za napisanie w edytorze tekstu krótkich artykułów,

copywriterów, którzy wymyślą zwięzłe, trafne i pomysłowe tytuły artykułów napisanych przez redaktorów,

grafików mających zaprojektować szatę graficzną strony oraz stworzyć na dużym arkuszu papieru szablon z wyznaczonymi polami na teksty, nagłówki, zdjęcia i ich podpisy oraz rysunki,

korektorów odpowiadających za sprawdzenie tekstów, a następnie ich wydrukowanie,

ilustratora, który wykona potrzebne rysunki do artykułów,

fotografa dbającego o dokumentowanie zdarzeń z życia szkoły,

 • ankieta,
 • metaplan dotyczący zaangażowania uczniów w prace zespołu redakcyjnego,
 • analiza formy graficznej zgromadzonych gazet i czasopism,
 • utworzenie słownika terminów dziennikarskich,
 • wydawanie kolejnych numerów „Gimnazjaka”.

Planowane efekty:

- dla uczniów

 • potrafią przygotować ankietę i opracować jej wyniki,
 • zredagują recenzję szkolnej gazety, wskazując na jej zalety i wady,
 • wzbogacą wiedzę  na temat obowiązków ludzi pracujących przy powstaniu czasopism i gazet,
 • sprawnie posługują się dowolnym komputerowym edytorem tekstu,
 • z zaangażowaniem pracują w zespole,
 • dbają o kulturę języka,
 • zredagują artykuły prasowe, felietony, eseje do szkolnej gazety poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • udokumentują zredagowane teksty fotografiami wykonanymi przez siebie,
 • zredagują słownik terminów dziennikarskich, uporządkowany alfabetycznie w formie albumowej,

- dla szkoły

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • wyższe wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego z części „redagowanie własnego tekstu”,
 • uczniowie poszukują niekonwencjonalnych rozwiązań, są aktywni, przejmują inicjatywę,
 • łączenie w spójną całość treści z różnych przedmiotów nauczania,

- dla środowiska lokalnego

 • wiedza o działaniach szkoły, sukcesach i osiągnięciach uczniów,
 • przygotowanie absolwentów do twórczej pracy, przejmowania inicjatywy, tworzenia nowych miejsc pracy,
 • umiejętność pozyskiwania środków z funduszy europejskich,
 • przygotowanie do pracy w określonych zawodach, np. grafika, fotografa, informatyka, dziennikarza, redaktora.

Kryteria oceny:

1 .Właściwe zaplanowanie pracy.

2 .Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.

3. Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu.

4. Dokumentowanie prac nad projektem.

5. Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.

6. Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.

7. Przygotowanie tekstów.

8. Opracowanie graficzne.

9.Wykazywanie się zdolnościami organizacyjnymi.

10. Kreatywność, oryginalność.

11. Systematyczność pracy.

12. Estetyka, walory wizualne szkolnej gazety.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Czas realizacji: październik 2011- maj 2012

 Wielkość grupy: 10-20 osób.

 Sposób prezentacji:

gazetka szkolna „Gimnazjak”, dostępna dla uczniów Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie w formie drukowanej i elektronicznej (www.juniormedia.pl), okazowe egzemplarze przekazane szkołom podstawowym z terenu miasta i gminy Dębno.

 

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant wykorzystamy przede wszystkim na zakup sprzętu szkolnego, przydatnego nie tylko do realizacji tego jednego projektu:

 1. kamery
 2. aparatu fotograficznego.

 Dzięki niemu realizowane zadania będą ciekawsze,  uczniowie bardziej zaangażowani w realizację projektu, a rzeczywistość szkolna nabierze intensywniejszych barw.

 

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera, Dębno

Adres szkoły:
Jana Pawła II 1, 74-400
Dębno

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone