Projekt nr 00031
Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz”

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Idea projektu narodziła się w lipcu 2008 roku podczas udziału w II „Przystanku Profilaktyka a Teatr” uczniów II LO - członków Grupy Teatralnej „Azyl” i ich opiekunki, nauczycielki II LO. Organizatorem przedsięwzięcia „Przystanek PaT” jest Impresariat ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr” (od 2010 roku – Profilaktyka a Ty)  Więcej o programie na stronie www.pat.policja.gov.pl
Młodzież pod opieką nauczyciela utworzyła Grupę Lidera PaT przy II LO, która postanowiła zorganizować festiwal profilaktyczny dla gimnazjalistów. Inicjatywa projektu została przyjęta przez II LO, gdyż dawała możliwość propagowania idei profilaktyki, która jest niezwykle istotna w dobie powszechnej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa sieciowego. Profilaktyka stała się jedną z najważniejszych wartości w planie wychowawczym Szkoły. W czerwcu 2009  roku odbył się I Profilaktyczny Festiwal Teatralny „poPaTrz” o zasięgu powiatowym, a w czerwcu 2010 II Wojewódzki PFT, podczas którego projekt otrzymał Certyfikat Programu PaT. Wykonawcą zadania byli Konopniczanie – nauczyciele, uczniowie i absolwenci, szczególnie członkowie Grupy Teatralnej „Azyl” (przygotowali oprawę artystyczną Festiwalu, wystawiali spektakle podczas akcji letniej, uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach). Inicjatywa wychodzi naprzeciw współczesnemu pojmowaniu profilaktyki, która stawia na konstruktywną aktywność, interakcję z odbiorcą, twórcze działania, skupianie się na przyczynach, a nie karaniu za skutki.

Nazwa nawiązuje do skrótu: PaT – Profilaktyka a Ty, a podkreśla konieczność uważnego patrzenia na problemy młodych ludzi. Ideą „Programu artystyczno-profilaktycznego „poPaTrz” jest ukazywać młodym ludziom lepsze oblicze świata i udowadniać na przekór wszystkiemu, że są temu światu bardzo potrzebni.
Chcemy przekonać ich, że wszelkiego rodzaju używki można zastąpić inną – równie (albo i bardziej) wciągającą, która dostarcza ponadludzką dawkę satysfakcji. I która w sposób naturalny stymuluje działanie adrenaliny, nie szkodząc przy tym organizmowi. Jest nią SZTUKA. Sztuka, która nie kryje się w zakamarkach sal wystawowych czy teatrów, sztuka, do której dostęp może mieć każdy i której tworzenie może odmieniać świat każdego z nas. Myślą przewodnią projektu jest hasło „RAZEM możemy WIĘCEJ”.
W projekcie wzięto pod uwagę kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
W projekcie bierze udział młodzież niepełnosprawna z Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Program tworzą następujące działania: konsultacje artystyczne i terapeutyczne dla grup i nauczycieli, warsztaty artystyczne i profilaktyczne, debaty po prezentacji przygotowywanego spektaklu dla młodzieży i dla rodziców, prezentacje festiwalowe podczas wojewódzkiego festiwalu (główne działanie), warsztaty i prezentacje teatralne podczas ogólnopolskiego spotkania społeczności zaangażowanej w profilaktykę, szkolenia liderów i koordynatora.

Cele projektu

- ukazanie jakości życia bez używek, wytworzenie wśród społeczności szkolnej swoistego buforu wobec negatywnych zjawisk społecznych, poprzez udział gimnazjalistów w Festiwalu zarówno w roli aktorów, jak i publiczności.
- propagowanie idei profilaktycznych przez samą formułę Festiwalu, jak też stoiska informacyjne we foyer – np. Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, czy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
- włączanie młodzieży w działania profilaktyczne za sprawą teatru, poprzez samo uczestnictwo w Festiwalu.
- zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży. Organizatorzy mają nadzieję, że przez uczestnictwo w spektaklach teatralnych, w rozmowach we własnym gronie, młodzi ludzie wzajemnie będą sobie pomagać.
- twórcza pomoc osobom uzależnionym, przez pokazanie, że teatr, czy szeroko rozumiana kultura może być „trendy”, że może pomagać w pozbywaniu się codziennych problemów w szkole, w domu (co o używkach sądzą nastolatki).
- propagowanie idei wolontariatu.
-rozwijanie zdolności indywidualnych przez warsztaty przedfestiwalowe, rozmowy z jury w trakcie Festiwalu.
- zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej dramą, poszerzanie horyzontów kulturalnych przez oglądanie różnych form teatralnych wystawianych na Festiwalu.
-  zaszczepienie w młodzieży gimnazjalnej chęci obcowania z kulturą wysoką, jaką niewątpliwie jest atmosfera Teatru, obecna w trakcie teatralnych peregrynacji.
- integracja środowiska miłośników Teatru.

Elementy unikatowe

W związku z występującymi niekorzystnymi tendencjami w zakresie dynamiki zjawisk patologicznych dotykających znacznego odsetka młodzieży na poziomie szkół gimnazjalnych oraz w poszukiwaniu nowych, skutecznych form oddziaływania profilaktycznego organizatorzy kontynuują nowatorską formę profilaktyki wychowania młodzieży poprzez sztukę” realizowaną w formie festiwalu, warsztatów, szkoleń. Z dotychczasowych doświadczeń w obszarze profilaktyki wynika jednoznacznie, że najskuteczniejszą formę przekazu informacji stanowi formuła, w której - młodzi apelują do młodych, zaś rola osób dorosłych sprowadza się jedynie do pobudzenia wrażliwości „zdrowej” części środowiska młodzieży oraz stworzenia warunków jej aktywnego działania na rzecz eliminacji negatywnych postaw.
Dlatego też, aby skutecznie zapobiegać tragediom wielu młodych ludzi dążyliśmy do powstania, właśnie w środowisku młodzieży, jej własnych mechanizmów obronnych. Przestrogi  bowiem kierowane ze strony dorosłych – niestety, często nie znajdują akceptacji w odrębnym świecie wartości młodego pokolenia. Wdrożone przedsięwzięcie jest tak skonstruowane, że to właśnie młodzież przy pomocy opiekuna - na bazie problemów występujących w jej lokalnym środowisku - przygotowuje scenariusz oraz dowolną formę teatralną zawierającą wyraźne przesłanie profilaktyczne.
Po każdym Festiwalu docierają do nas podziękowania za ciekawą formułę, za dobry poziom artystyczny, a przede wszystkim za otwarcie młodym ludziom perspektyw spędzania wolnego czasu.
Niniejszy projekt ma swoją rację istnienia, ponieważ nie należy zawodzić młodych ludzi, którzy przez cały rok przygotowują się do wystawienia spektaklu. Nie należy zapominać o priorytetach – szerzeniu idei profilaktyki w dość nietypowy, bo teatralny sposób, co podnosi jego skuteczność i atrakcyjność.
Na korzyść projektu przemawia także fakt, że wśród gimnazjalistów zrodziło się zamiłowanie do tego rodzaju sztuki, co owocuje uczestnictwem w innych konkursach o tematyce profilaktycznej. Realizacja założeń projektu zainicjowała powstanie wielu nowych młodzieżowych grup teatralnych, które obecnie aktywnie funkcjonują w swoich lokalnych środowiskach, przyczyniając się do wyposażania młodzieży w niezbędną wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień. Udział w programie i w Przystanku PaT  jednocześnie umożliwia grupom dalszy, systematyczny rozwój, przyczyniając się do doskonalenia ich warsztatu artystycznego.

Znaczenie:
- integracja środowiska lokalnego, wytworzenie wśród społeczności szkolnej swoistego buforu wobec negatywnych zjawisk społecznych,
- zainspirowanie młodzieży do niekonwencjonalnego sposobu spędzania czasu wolnego,
- zachęcenie grona młodych ludzi do promocji swojej wiedzy oraz aktorskich umiejętności.
- znaczący wpływ na proces budowy powiatowej strategii działań na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
- istotne wydarzenie kulturalne oraz bardzo ważne forum dyskusyjnym młodzieży o aktualnych zagrożeniach,
- znaczne zaangażowanie kadry pedagogicznej szkół oraz profesjonalne wsparcie środowisk artystycznych,
- powstanie w wielu szkołach gimnazjalnych amatorskich grup teatralnych,
- aktywizacja wychowawców szkół gimnazjalnych na rzecz  profilaktyki i pracy twórczej z młodzieżą,
Do szczególnych elementów unikatowych zaliczyć należy:
- znaczące grono partnerów, którzy zaangażowali się w realizację projektu,
- nawiązanie współpracy ze środowiskiem twórczym: Teatrem Impresaryjnym w Bydgoszczy, absolwentami Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie, co pozwoli nam na dalszy rozwój i doskonalenie projektu w przyszłości, m.in. poprzez organizację profesjonalnych szkoleń i konsultacji dla nauczycieli przygotowujących z uczniami  przedstawienia.

Miejsce i czas realizacji

Działanie będzie odbywało się na terenie Powiatu Inowrocławskiego od 1 kwietnia do 30 września 2012 r. Warsztaty przedfestiwalowe odbędą się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, bądź też na terenie 2 Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego (Jednostka Wojskowa nr 1523), który to dysponuje salą widowiskową (aktualnie w trakcie remontu).
Punktem  kulminacyjnym programu będą Powiatowy Dzień Profilaktyki- 13 czerwca i IV Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal Teatralny „poPaTrz”- 14 czerwca, które odbędą się na deskach Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu i w sali widowiskowej 2 Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego.

INFORMACJE NA BIEŻĄCO: www.teatrazyl.pl

HARMONOGRAM:

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na  udział w warsztatach artystyczno-profilaktycznych podczas VII Przystanku PaT oraz na organizację takich warsztatów w II LO i wyjazdy do teatru dla Grupy Teatralnej "Azyl".

Zapewni to młodzieży, która w projekcie uczestniczy jako wolontariusze, szeroki wachlarz możliwości twórczych i intelektualnych, jak np.:

- udział w muzycznym projekcie profilaktycznym Roberta Osama - pianisty z programu TVP "Jaka to melodia"

- współredagowanie kulturalnego czasopisma pod okiem dziennikarki Elżbiety Golińskiej

- współrealizacja widowisk teatralnych w reżyserii Romana Holca i Katarzyny Kotowskiej

- uczestniczenie w sympozjach tematycznych poświęconych problematyce uzależnień i psychologii rozwojowej

- wyjazdy do teatrów  - poznawanie sztuki dramaturgicznej i reżyserskiej od kuchni

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Inowrocław

Adres szkoły:
Konopnickiej 15, 88-100
Inowrocław

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone