Projekt nr 00121
Niebieski Anioł Kreatywności, czyli drugie życie rzeczy.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Wiek gimnazjalny jest zaliczany przez wielu specjalistów do najtrudniejszych etapów w całym cyklu rozwojowym człowieka. Trudność ta rzutuje w ogromnej mierze na postrzeganie młodzieży gimnazjalnej, między innymi przez pryzmat buntu, niezdecydowania i - co za tym idzie - braku umiejętności pracy grupowej.

Proponowany projekt, oprócz celu głównego związanego z poddaniem refleksji nawyków konsumenckich związanych z użytkowaniem papieru i drewna przez osoby biorące udział w projekcie, ma również na celu zintegrowanie młodzieży zaangażowanej w pracę nad projektem oraz zaproponowanie jej ciekawych, pożytecznych i niebanalnych metod spędzania wolnego czasu.

Założeniem projektu jest przede wszystkim uruchomienie w młodzieży myślenia kreatywnego, które zakłada odejście od szablonowego myślenia. Ponadto osoby biorące udział w projekcie będą przekonywane do wdrażania w życie nowych idei, pomysłów opartych czasami na ryzykownych koncepcjach, ale prowadzących do uzyskania oryginalnych rozwiązań. Chcemy obudzić w ucznnicach i uczniach zdolność do tworzenia czegoś nowego, niepowtarzalnego, własnego, gdyż przyszłość należy właśnie do takich ludzi – ludzi myślących i działających twórczo.

Pretekstem do podjęcia działań w ramach projektu jest temat recyklingu odpadów w Polsce, który, jak doskonale wiemy, znajduje się na etapie in statu nascendi, dlatego wymaga poważnego przyspieszenia wynikającego z zasady zrównoważonego rozwoju. Już od pierwszych etapów edukacji powinno kłaść się szczególny nacisk na tematykę proekologiczną związaną z ochroną środowiska, dzięki której można zmienić postrzeganie przyrody i surowców w naszym życiu. Temat ten chcemy uczynić priorytetem w realizowanym projekcie, a różnorodność i oryginalność działań ma przekonać do refleksji na gruncie indywidualnego wykorzystywania surowców wtórnych.

Projektowi będą przyświecały słowa Jonathana Carrolla: "Anioły naprawdę istnieją. Jeśli pozwolisz im być i nie zabijesz ich".

Tytułowe Anioły pełnią w projekcie rolę kluczową, będą one widoczne na różnych płaszczyznach projektu. Anioł ma być inspiracją, ma dawać energię do działania, rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny sposób. Ponadto sama grupa projektowa ma, niczym anioł stać na straży drugiego, trzeciego życia rzeczy.

Miano Anioła, zarówno w wymiarze przenośnym, jak i konkretnym, rzeczywistym,  zyska przedmiot wytworzony przez grupę.  Anioł będący symbolem nieśmiertelności i sztuki to doskonała metafora dla recyklingowego celu projektu.

Projektowemu aniołowi nadana została barwa niebieska, która w swej bogatej symbolice oznacza między innymi kreatywność.

Nasze działania:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Eco Fashion Day - czyli drugie życie rzeczy!, w których weźmie udział cała grupa projektowa. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez specjalistów ze Stowarzyszenia Kulturalno - Ekologicznego "Filtrator". Podczas tych warsztatów grupa pozna niekonwencjonalne rozwiązania dla pozornie jednorazowych produktów,  zrozumie również, na czym polega zasada 3R (Reuse, Recycle, Reduce; przetłumaczone na język polski oznacza zasadę 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj).

Warsztatom będzie przyświecało przekonanie, że każdy może stać się artystą i stworzyć coś niepowtarzalnego. Na zajęciach wykorzystane zostaną między innymi takie materiały, jak: rolki z papieru toaletowego, gazety, wytłoczki po jajkach, reklamówki, plastikowe butelki, resztki materiałów, stare guziki i zamki błyskawiczne.  Grupa zaprojektuje i wykona stroje, akcesoria ze zgromadzonych odpadów (papierowych i drewnianych).

2) Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywności. Podczas zajęć grupa uczennic i uczniów zaprojektuje oraz wykona anioła z papieru, który wykorzystany zostanie w kolejnym etapie projektu. Grupa zostanie podzielona na podgrupy, które będą miały za zadnie stworzyć konkretną część anioła. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez przedstawicielkę Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Cel zajęć nastawiony jest na  ćwiczenie kreatywności i stworzenie rzeczy luksusowej, która powstanie z makulatury.

3) Zaprojektowanie i stworzenie etiudy filmowej pod okiem specjalisty. W etiudzie wykorzystany zostanie stworzony przez grupę anioł. Anioł będzie głównym rekwizytem w przygotowanej przez grupę inscenizacji. Osoby biorące udział w projekcie, między innymi poddadzą się twórczemu fantazjowaniu,  będą doskonalić pamięć, będą uczyć się wyrażania emocji i uczuć poprzez improwizację. W etiudzie uwiecznione zostaną również działania grupy podejmowane na wcześniejszych etapach projektu (na wszystkich etapach projektu grupie projektowej będzie towarzyszyła kamera i aparat fotograficzny).

Etiuda ma pełnić rolę swoistej namowy do wykorzystywania papieru i drewna w celu nadania im kolejnego życia.

Metody:

- Prezentacja multimedialna jako wstęp do tematu będący inspiracją do wykorzystania w twórczy i estetyczny sposób zgromadzonych materiałów.

- Metoda zajęć praktycznych (manualnych).

- Metody sprzyjające kreatywnemu myśleniu (metody aktywnego uczenia).

- Inscenizacja  – która będzie stanowiła część etiudy.

Cele projektu

- Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości i wrażliwości na kwestie ochrony środowiska wśród osób objętych projektem.

- Uzupełnienie wiedzy na temat recyklingu poprzez aktywność i zaangażowanie w ochronę przyrody.

- Zapoznanie  z problemami występującymi w przemyśle drzewno-papierniczym.

- Poddanie refleksji nawyków konsumenckich związanych z użytkowaniem papieru.

- Przeanalizowanie zachowań konsumenckich w aspekcie globalizacji i zjawiska nadkonsumpcji.

- Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do stworzenia własnego przedmiotu recyklingowego.

- Zaprojektowanie i stworzenie etiudy filmowej zachęcającej do nadawania rzeczom drugiego, trzeciego życia.

Elementy unikatowe

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Ekologicznym "Filtrator" oraz Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.

- Interdyscyplinarny charakter projektu polegający na połączeniu zagadnień i działań  z zakresu ochrony środowiska z elementami z zakresu sztuki oraz teatru.

- Powstanie etiudy filmowej (ukierunkowanej przez specjalistę) obrazującej poszczególne etapy realizacji projektu.

- Tworzenie lokalnej kampanii poprzez dokumentowanie działań projektowych, uczestnicy projektu stają się w ten sposób ambasadorami pozytywnych praktyk związanych z zagadnieniem recyklingu.

Miejsce i czas realizacji

Wrocław, Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu

czas realizacji projektu: 01.03-01.06 2012r.

marzec 2012 - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Eco Fashion Day - czyli drugie życie rzeczy!

kwiecień 2012 - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywności.

maj 2012 - zaprojektowanie i stworzenie etiudy filmowej.

czerwiec 2012 - podsumowanie projektu, prezentacja filmu z projektowych działań.

Wykorzystanie grantu

Fundusze pozyskane w ramach grantu zostaną wykorzystane na organizację warsztatów Eco Fashion Day i warsztatów kreatywności w szkole oraz warsztatów teatralnych.

Zaplanowany jest również zakup nagród dla uczniów biorących udział w projekcie (np. bilety wstępu do wybranej przez grupę galerii sztuki lub teatru, książki tematyczne).

Galeria załączników


Polecamy

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 29, Wrocław

Adres szkoły:
Kraińskiego 1, 50-153
Wrocław

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone