« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00041
Gimnazjaliści z Daleszyc na tropach historii - Grunwald 600

Projekt edukacyjny

Opis projektu

          Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach niezwykle pracowicie uczcili przypadającą  w 2010 roku 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. „Grunwald to bardzo ważny fragment tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II nazywał polską pamięcią i tożsamością” napisał w swojej homilii na główne uroczystości grunwaldzkie biskup polowy Tadeusz Płoski, który zginął pod Smoleńskiem, a którego grupa naszych uczniów poznała osobiście.

         1 czerwca 2010 roku, w kontekście ogólnopolskich obchodów sześćsetnej rocznicy wydarzeń grunwaldzkich, rozpoczęliśmy realizację ambitnego, interdyscyplinarnego Szkolnego Projektu Edukacyjnego zatytułowanego „Grunwald 600”. Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań historycznych, literackich, artystycznych, religijnych i językowych przy zastosowaniu nowych technologii i narzędzi elektronicznych. Nasze prace: wiersze, poetyckie refleksje maryjne, rysunki, prezentacje multimedialne, albumy w języku angielskim i niemieckim, montaż słowno-muzyczny, scenariusze 3 sztuk teatralnych, nagranie „Obrazków historyczno-humorystycznych 1 i 2”  w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego i Kabaretu, wywiad na temat związku Jagiellonów ze Świętym Krzyżem oraz pięć materiałów filmowych dotyczących sposobu realizacji projektu i jego zadań można obejrzeć na szkolnej, okolicznościowej stronie internetowej, dostępnej pod adresem : http://daleszycegrunwald.wordpress.com.

          2 grudnia 2010 roku, na uroczystym apelu podsumowano działania I etapu realizacji naszego projektu, które ujawniły niezwykłe zdolności artystyczne naszych uczniów i udowodniły jednocześnie, że historia jest interesującym przedmiotem szkolnym dla wielu młodych ludzi. Spotkanie składało się z części oficjalnej, na którą złożył się montaż słowno – muzyczny, w trakcie którego przypomniano ważne informacje o bitwie, sylwetki: króla Jagiełły i świętej królowej Jadwigi, korzystając z  zapisków mnicha z Jędrzejowa, Jana Długosza oraz z uczniowskich utworów poetyckich, powstałych w trakcie realizacji grunwaldzkiego projektu. Nasz oryginalny scenariusz zawierał elementy nowych technologii: fragmenty prezentacji multimedialnych oraz spoty Tomasza Bagińskiego, słynnego rysownika i animatora. Jak na trwający jeszcze Rok Chopinowski przystało, zabrzmiały fragmenty Marsza Żałobnego i Etiudy Rewolucyjnej  polskiego kompozytora, zagrane przez naszą uczennicę - Klarę Kraj. "Bogurodzicę" - pieśń jednoznacznie kojarzoną z bitwą pod Grunwaldem - wykonała na wiolonczeli uczennica Natalia Gołuchowska. Wielkie zainteresowanie zebranych wzbudziły stylowe kostiumy z Teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach, który w ten sposób bezinteresownie pomógł w realizacji naszego historycznego przedsięwzięcia. Po chwilach powagi i refleksji przyszedł czas na szkolny humor. Kabaret, składający się z równie utalentowanej grupy uczniowskiej, przedstawił „Obrazki historyczno-humorystyczne 2”. Zabawna historia, wyszukany żart, świetnie dopasowana muzyka i ważny motyw literacki – „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza złożyły się na wielki sukces debiutującej grupy.

          Pan Dyrektor Jan Cedro wyraził słowa uznania za ambitne, interdyscyplinarne działania  w projekcie „Grunwald 600”, gratulując niezwykłych pomysłów i twórczej inspiracji historią w tak różnorodnych formach artystycznej wypowiedzi. Pani Dyrektor Małgorzata Kułaga wręczyła nagrody piętnastu laureatom konkursów, zorganizowanych w ramach projektu „Grunwald 600”. Konkursy: quiz historyczny; na najlepszą prezentację multimedialną; na najciekawszy album historyczno-językowy oraz na najbardziej oryginalną pracę plastyczną cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

          Nasze kolejne zadanie, polegające na wyjaśnieniu związków Jagiellonów z Sanktuarium na Świętym Krzyżu zostało zrealizowane podczas styczniowego spotkania z Ojcem Kazimierzem Bielakiem - duszpasterzem pielgrzymów świętokrzyskich.

          Wiedza historyczna, zdobyta w różnorodnych zadaniach, zostanie wykorzystana w kolejnych projektowych czynnościach II etapu naszego projektu. Do końca maja nasi uczniowie będą promować wiedzę na temat wydarzeń grunwaldzkich, postaci historycznych związanych z tym okresem dziejów Polski, doskonaląc poziom znajomości języka angielskiego. W ramach zadań indywidualnych powstanie 30 opisów postaci z obrazów Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem", "Poczet królów polskich" oraz z obrazów innych malarzy. Opisy te będą umieszczane w kąciku "Project Grunwald 600" (Menu) na stronie europejskiej, redagowanej przez uczniów i nauczycieli z Polski, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Czech i Turcji: http://countrythrupainting.wordpress.com/ .Cieszymy się, że będziemy promować nasz szkolny projekt "Grunwald 600" oraz historię i sztukę naszego kraju w Europie.

          W kwietniu planujemy nagranie piosenki o tematyce naszego projektu, opisującej postaci historyczne, wydarzenia lub działania projektowe w języku angielskim.

          W miesiącu maju dokonamy nagrania najładniejszych, szkolnych interpretacji fragmentów "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza, utworów poetyckich związanych z bitwą pod Grunwaldem oraz nagrań instrumentalnych "Bogurodzicy" na fortepianie.

          Pod koniec maja  nagramy filmową prezentację  polskich malarzy, autorów obrazów o tematyce historycznej, zwłaszcza grunwaldzkiej. Uczniowie klasy 2b - przedstawią swoją wiedzę na ten temat w języku angielskim, oprowadzą też po szkonej wystawie, prezentującej prace naszych uczniów (wzorowane na obrazach wybitnych twórców malarstwa europejskiego). 

 

          W związku z tym, że w polu galerii załączników nie możemy zamieścić wszystkich materiałów fotograficzno - filmowych związanych z projektem, gdyż przekraczają one wskazaną pojemność pliku, zachęcamy do wejścia na stronę naszej galerii projektowej, gdzie znajdują się materiały filmowe oraz różnorodne zdjęcia, slajdy, dokumenty, ilustrujące szkolne  zadania  projektowe:  http://daleszycegrunwald.wordpress.com/grunwald-w-mediach/

Cele projektu

        Ogólne cele działania:

 • włączenie się w ogólnopolskie obchody sześćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem;
 • kształtowanie postawy aktywności społecznej wśród naszych uczniów poprzez organizację szkolnych obchodów rocznicy tego historycznego wydarzenia;
 • rozszerzanie zakresu wiedzy na temat  postaci i wydarzeń 1410 roku z zastosowaniem interdyscyplinarnego podejścia do tematu;
 • kształtowanie szacunku dla przeszłości Polski i budowanie świadomości historycznej młodzieży;
 • wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach;
 • odkrywanie uczniowskich talentów;
  Cele szczegółowe
 • podniesienie poziomu wiedzy historycznej poprzez popularyzację wiedzy o bitwie grunwaldzkiej;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach - również obcojęzycznych;
 • wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów);
 • kształtowanie szacunku i zainteresowania literaturą polską;
 • rozwijanie uczniowskich uzdolnień: aktorskich, plastycznych, muzycznych, literackich i językowych;
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej uczniów;
 • stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia albumów, prezentacji, dekoracji i strojów;
 • przygotowanie do tworzenia szkolnych scenariuszy i odbioru sztuki teatralnej;
 • doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole;
 • rozbudzanie aktywności uczniów - zachęcanie do konstruktywnej rywalizacji konkursowej;
 • zdobywanie wiedzy informatycznej i rozwijanie umiejętności w zakresie technologii   komputerowej – obróbki zdjęć, filmu, prezentacji w programach PowerPoint i Movie Maker, zasad budowy i funkcjonowania  okolicznościowej strony internetowej: http://daleszycegrunwald.wordpress.com - z uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa w sieci i poszanowania prawa autorskiego;
 • zastosowanie technik multimedialnych podczas występów podsumowujących projekt;
 • promocja naszych działań w projekcie „Grunwald 600” w Europie na stronach internetowych realizowanych  projektów eTwinning. (Europejska Odznaka Jakości eTwinning dla naszej szkoły za roczny projekt: „My Town in the Old Times” - październik, 2010) oraz  na stronie "Our country through painting" :http://countrythrupainting.wordpress.com/

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest w większości realizowany na terenie szkoły - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Ostatnie działanie I etapu projektu zrealizowano w klasztorze na Świętym Krzyżu. Był to wywiad z duszpasterzem piegrzymów - Ojcem Kazimierzem Bielakiem. Uczniowie zaangażowani w realizację projektu wykonywali stroje do widowiska historycznego we własnych domach. Nawiązali również kontakt z dyrekcją Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - przedstawili założenia projektu i uzyskali zgodę tej instytucji na bezpłatne wypożyczenie stylowych kostiumów dla najważniejszych postaci przedstawienia. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2010 roku i będzie trwał do 10 czerwca 2011 roku. Informacje o postępach w realizacji projektu są umieszczane systematycznie na szkolnej, okolicznościowej  stronie internetowej http://daleszycegrunwald.wordpress.com. Ponadto materiały filmowe, artykuły pojawiały się na stronach europejskich projektów eTwinning (adres http://townoldtimes.wordpress.com) , w lokalnym miesięczniku Głos Daleszycach oraz będą nadal publikowane na stronie: http://countrythrupainting.wordpress.com/ do 15 czerwca 2011.

Szczegółowy opis miejsca, czasu i zadań projektowych:

 1. Maj 2010 –  Opracowanie szkolnego projektu edukacyjnego zatytułowanego Młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach na tropach historii „Grunwald 600” , który przesłaliśmy  na stronę internetową Urzędu Gminy w Daleszycach.
 2. Czerwiec 2010 – Powstała okolicznościowa szkolna strona internetowa: Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach na tropach historii „Grunwald 600”, która stała się źródłem informacji na temat wydarzeń pod Grunwaldem w 1410 roku, postaci historycznych, obchodów rocznicowych, zadań projektowych i dynamicznego przebiegu ich szkolnej realizacji.  Adres: http://daleszycegrunwald.wordpress.com. Jest ona również dostępna w Menu szkolnej strony internetowej http://gimnazjumdaleszyce.edupage.org . Powstały pierwsze uczniowskie utwory poetyckie o bitwie grunwaldzkiej i refleksje maryjne na temat „Bogurodzicy”. Szkolne Koło Teatralne wystawiło „Obrazki historyczno – humorystyczne 1” według autorskiego scenariusza. Przedstawienie nagrano. Nawiązano kontakt z Ojcem Dariuszem Malajką  ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów ze Świętego Krzyża w sprawie projektu „Grunwald 600”, a szczególnie na  temat związków dynastii Jagiellonów ze świętokrzyskim sanktuarium. Otrzymaliśmy zgodę na publikację zdjęć  i wszelkich potrzebnych materiałów ze strony internetowej  klasztoru na stronie naszego projektu.
 3. Wrzesień 2010  –  Na szkolnej stronie internetowej ogłoszono konkursy w ramach działań projektowych „Grunwald 600”:  konkurs na najlepszą prezentację w programie PowerPoint o tematyce grunwaldzkiej; quiz historyczny „Grunwald 1410”; konkurs na najciekawszy album historyczno-językowy w języku angielskim lub niemieckim; konkurs na najciekawszą pracę plastyczną „Grunwald 1410 – moje inspiracje”
 4. Październik 2010 – Około 60 uczniów rozpoczęło przygotowania do udziału w wybranych konkursach i innych działaniach. Nasi szkolni muzycy: wiolonczelistka Natalia Gołuchowska i pianistka Klara Kraj rozpoczęły naukę utworów muzycznych uświetniających  naszą uroczystość. Powstawały prace plastyczne, albumy językowe i prezentacje multimedialne. Powstał również scenariusz widowiska kończącego działania projektowe. W przygotowania bardzo aktywnie włączyła się nasza drużyna harcerska oraz Kabaret Szkolny.
 5. Listopad  2010 – W dniu 20 listopada  pięcioosobowe Jury ogłosiło nazwiska 15 laureatów naszych konkursów. Zakupiono nagrody książkowe o tematyce historycznej, zaprojektowano i wydrukowano stylowe dyplomy. Nawiązano kontakt z Dyrekcją Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; kielecki teatr stał się instytucją wspomagającą nasze działania poprzez  bezinteresowne udostępnienie  profesjonalnych kostiumów dla  postaci m.in. Jana Długosza, królowej Jadwigi, króla Jagiełły. Wykonano ekspozycję prac plastycznych i albumów historyczno-językowych - scenografię do naszego   widowiska. Dokonano montażu materiałów audio-video do zastosowania na spotkaniu podsumowującym projekt.  
 6. Grudzień 2010 - Na uroczystym apelu dokonano podsumowania szkolnego projektu „Grunwald 600”. Spotkanie składało się z części oficjalnej, na którą złożył się montaż słowno - muzyczny, w trakcie którego przypomniano ważne informacje o bitwie, sylwetki: króla Jagiełły i świętej królowej Jadwigi, korzystając z  zapisków mnicha z Jędrzejowa, Jana Długosza oraz z uczniowskich utworów poetyckich, powstałych w trakcie realizacji grunwaldzkiego projektu. Nasz oryginalny scenariusz zawierał elementy nowych technologii: fragmenty prezentacji  multimedialnych oraz spoty Tomasza Bagińskiego, słynnego rysownika i animatora. Jak na trwający jeszcze Rok Chopinowski przystało, zabrzmiały fragmenty Marsza Żałobnego i Etiudy Rewolucyjnej  polskiego kompozytora, zagrane przez naszą uczennicę. Wielkie zainteresowanie zebranych wzbudziły stylowe kostiumy z Teatru Stefana Żeromskiego. Po chwilach powagi i refleksji przyszedł czas na szkolny humor. Kabaret, składający się z równie utalentowanej grupy uczniowskiej, przedstawił „Obrazki historyczno-humorystyczne 2”. Zabawna historia, wyszukany żart, świetnie dopasowana muzyka i ważny motyw literacki – „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza złożyły się na wielki sukces debiutującej grupy. Na tym spotkaniu rozdano uroczyście dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe dla 15 laureatów szkolnych konkursów, realizowanych w ramach projektu „Grunwald 600”. W miesięczniku „Głos Daleszyc” (grudzień 2010) opublikowano artykuł: Gimnazjaliści z Daleszyc na tropach historii -  „Grunwald 600”.
 7. Styczeń 2011 - Ostatnie zadanie to nagranie wywiadu z Ojcem Kazimierzem Bielakiem OMI, duszpasterzem pielgrzymów Klasztoru na Świętym Krzyżu –„ Święty Krzyż – pielgrzymki królewskie”.
 8. Luty - Maj 2011 - Wiedza historyczna, zdobyta w różnorodnych zadaniach zostanie wykorzystana w kolejnych projektowych czynnościach. Do końca maja nasi uczniowie będą promować wiedzę na temat wydarzeń grunwaldzkich, postaci historycznych związanych z tym okresem dziejów Polski, doskonaląc poziom znajomości języka angielskiego. W ramach zadań indywidualnych powstanie 30 opisów postaci z obrazów Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem", "Poczet królów polskich" oraz z obrazów innych malarzy. Opisy te będą umieszczane w kąciku "Project Grunwald 600" (Menu) na stronie europejskiej, redagowanej przez uczniów i nauczycieli z sześciu krajów naszego kontynentu : Polski, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Czech,Turcji:http://countrythrupainting.wordpress.com/ .
 9. Marzec 2011 - Dokonamy nagrania najładniejszych, szkolnych interpretacji fragmentów "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza, utworów poetyckich związanych z bitwą pod Grunwaldem oraz nagrania instrumentalnego "Bogurodzicy" na fortepianie.
 10. Kwiecień 2011 -  Nagramy filmową prezentację  polskich malarzy, autorów obrazów o tematyce historycznej, zwłaszcza grunwaldzkiej. Uczniowie klasy 2b przedstawią interesującą wiedzę na ten temat w języku angielskim; oprowadzą też po szkonej wystawie, prezentujacej prace naszych uczniów,  (wzorowane na obrazach wybitnych twórców malarstwa europejskiego). 
 11. Maj 2011 - Nagranie piosenki o tematyce projektu "Grunwald 600", opisującej w języku angielskim postaci historyczne i nasze działania.
 12. Czerwiec 2011 - Ewaluacja - podsumowanie projektu "Grunwald 600".

    

 

Wykorzystanie grantu

W związku z potrzebą wykorzystania nowych technologii przy realizacji naszego szkolnego projektu "Grunwald 600", naszym wielkim marzeniem jest zakup kamery cyfrowej nowej generacji do rejestrowania nagrań oraz dyktafonu cyfrowego do zapisu wywiadów i recytacji tekstu.  

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone