« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00034
,,Kraje i ludzie, których poznałem”. Sylwetka patrona szkoły- Arkadego Fiedlera

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Wstęp

Projekt stwarza możliwość poznania sylwetki patrona szkoły, szlaku jego podróży oraz twórczości.Uczniowie mogą się wykazać dużą kreatywnością, samodzielnością i odpowiedzialnością.Realizując powierzone im zadania, uczą się działania w zespole, planowania i organizowania własnej pracy, a także prezentowania i oceniania jej efektów. Kształcą również umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz selekcjonowania zdobytych informacji. 

Cele projektu

Cele:

Uczeń:

 • Zna biografię Arkadego Fiedlera,
 • Czyta i analizuje utwory pisarza,
 • Interpretuje twórczość patrona szkoły,
 • Planuje własną pracę nad realizacją zadań projektu,
 • Korzysta z różnych źródeł informacji,
 • Gromadzi, selekcjonuje i przetwarza zdobyte informacje w celu przygotowania albumu,
 • Prezentuje zebrane materiał,
 • Jest odpowiedzialny za pracę własną i całej grupy,
 • Przygotowuje prezentację multimedialną,
 • Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne,
 • Wykonuje prace plastyczne będące ilustracjami do książek Arkadego Fiedlera/prezentujące opisane miejsca lub poznanych ludzi,
 • Redaguje recenzję "Dywizjonu 303",
 • Wygłasza z pamięci fragmenty utworów Aradego Fiedlera,
 • Opracowuje "Poradnik Młodego Podróżnika",
 • Uczestniczy w wycieczce szkolnej do Puszczykowa,
 • Opracowuje ankietę i jej wyniki,
 • Odczytuje informacje z tekstu i z mapy,
 • Potrafi określić położenie obiektów geograficznych na mapie.

Formy realizacji:

 • Wystawka,
 • Konkursy: ortograficzny, recytatorski, plastyczny, wiedzy o życiu i twórczości,
 • Gazetka ścienna,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Impreza środowiskowa,
 • Montaż słowno - muzyczny,
 • Wycieczka jednodniowa do Puszczykowa,
 • Artykuły do szkolnej gazety,
 • Lekcja wychowawcza,
 • Ankieta.

Zadania do realizacji:

Listopad 2010

1. Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o życiu, podróży i twórczości Arkadego Fiedlera.

a) Sposób realizacji: Opracowanie zadań konkursowych, regulaminu konkursu. Przeprowadzenie konkursu.

b) Sposoby dokumentowania: Regulamin konkursu. Zestaw zadań konkursowych. Protokół z przeprowadzonego konkursu.

2. Święto Patrona Szkoły - apel i prelekcja pana Marka Fiedlera.

a) Sposób realizacji: Apel dla klas I. Prelekcja z udziałem delegacji klas. Część artystyczna. Elementy dekoracyjne - motyle.

b) Sposoby dokumentowania: Informacja na stronie internetowej szkoły, na stronie Urzędu Miejskiego w Dębnie, w prasie lokalnej i w szkolnej gazecie. Fotografie. Informacja w kronice szkolnej.

3. Program artystyczny ,,Świat mnie wabi".

a) Sposób realizacji: Opracowanie scenariusza programu podróżniczego. Przedstawienie podczas Święta Patrona Szkoły.

b) Sposoby dokumentowania: Fotografie z uroczystości. Artykuł na stronie internetowej i w ,,Gimnazjaku". Notatka do kroniki szkolnej.

Listopad/grudzień 2010

 1. Artykuł do szkolnej gazetki ,,Dlaczego warto poznać patrona swojej szkoły ?"

a) Sposób realizacji: Uczniowie redagują pracę pisemną na zadany temat w formie zadania domowego. W szkolnej gazecie zostanie zamieszczony najciekawszy artykuł.

b) Sposoby dokumentowania: Szkolna gazeta z zamieszczonym artykułem. Artykuł przekazany w wersji elektronicznej redakcji szkolnej gazety.

Styczeń 2011

1. Przygotowanie wystawy utworów autorstwa Arkadego Fiedlera.

a) Sposób realizacji: Wystawka książek napisanych przez A. Fiedlera znajdujących się w zasobach bioblioteki szkolnej.

b) Sposoby dokumentowania: Informacje na stronie internetowej szkoły. Fotografie. Artykuł do szkolnej gazety.

2. Opracowanie ,,Poradnika młodego podróżnika".

a) Sposób realizacji: Zredagowanie poradnika, jak zaplanować i bezpiecznie odbyć podróż w egzotyczne miejsce.

b) Sposób dokumentowania: ,,Poradnik młodego podróżnika".

Styczeń/luty 2011

 1. Opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej "Patron szkoły - wzorem dla nastolatka".

a) Sposób realizacji: Opracowanie scenariusza z wykorzystaniem metod aktywizujących. Udostępnienie scenariusza lekcji wychowawczej,

b) Sposoby dokumentowania: Scenariusz lekcji wychowawczej. Lista klas, w których przeprowadzono lekcje według scenariusza.

Luty 2011

1. Wykonanie gazetki ściennej w klasach na temat podróży patrona szkoły:

a) Sposób realizacji: Uczniowie wykonują gazetkę do klasy, którą się opiekują, poświęconą wyprawom Arkadego Fiedlera.

b)Sposoby dokumentowania:  Fotografia gazetki ściennej. Złożenie w teczce materiałów (po zmianie gazetki) i przekazanie osobom odpowiedzialnym za projekt.

2. Stworzenie prezentacji multimedialnej ,,Śladami Arkadego Fiedlera" i udostępnienie jej do wykorzystania na lekcje wychowawcze klas I i III gimnazjum.

a) Sposób realizacji: Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Nagranie jej na płytę CD. Przekazanie do biblioteki szkolnej. Zamieszczenie ogłoszenia w pokoju nauczycielskim o możliwości skorzystania z opracowanego materiału.

b) Sposoby dokumentowania: Płyta CD z prezentacją. Lista klas, które obejrzały prezentację na lekcjach wychowawczych.

3. Konkurs platyczny - wykonanie ilustracji do dowolnej książki autorstwa Arkadego Fiedlera.

a) Sposób realizacji: Uczniowie wykonują ilustrację do książek Arkadego Fiedlera dowolną techniką. Prezentacja prac uczniowskich w gablocie szkolnej.

b) Sposoby dokumentowania: Prace platyczne wykonane przez uczniów.

4. Szkolny konkurs ortograficzny - ,,Mistrz ortografii" (fragmenty dzieł Arkadego Fiedlera).

a) Sposób realizacji: wybór fragmentów książek Arkadego Fiedlera z trudnością ortograficzną w celu opracowania tekstu dyktanda. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu.

b) Sposób dokumentowania: Lista uczniów biorących udział w konkursie. Tekst dyktanda. Protokół komisji konkursowej. Fotografie.

Marzec 2011

1. Wykonanie albumu ,,Kraje i ludzie, których poznałem".

a) Sposób realizacji: Uczniowie przygotowują albumy indywidualnie lub zespołowo. Prezentują miejsca i kraje, które odwiedził i opisał Arkady Fiedler w swoich utworach.

b) Sposoby dokumentowania: Albumy wykonane przez uczniów.

2. Projekt plakatu w języku angielskim ,,Podróże Arkadego Fiedlera".

a) Sposób realizacji: Przetłumaczenie polskich nazw miejsc odwiedzonych przez A. Fiedlera oraz ich opisów na język angielski. Wykonanie plakatu na podstawie faktów z życia Arkadego Fiedlera.

b) Sposoby dokumentowania: Plakaty wykonane przez uczniów.

Kwiecień 2011

1.Szkolny konkurs recytatorski - wygłoszenie z pamięci fragmentów prozy z utworów Arkadego Fiedlera.

a) Sposób realizacji: Opracowanie regulaminu szkolnego konkursu. Ogłoszenie konkursu i opublikowanie regulaminu. Przyjmowanie zgłoszeń. Powołanie komisji. Zorganizowanie konkursu.

b) Sposoby dokumentowania: Regulamin konkursu. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu. Protokół z odbytego konkursu recytatorskiego. Fotografie.

Kwiecień/maj 2011

1.Wycieczka do Puszczykowa dla uczniów zaangażowanych w realizację projektu.

a) Sposób realizacji: Wyjazd uczniów do Puszczykowa. Wizyta w muzeum.

b) Sposób dokumentowania: Karta wycieczki. Lista uczestników. Fotografie. Artykuł do szkolnego dwumiesięcznika.

Maj 2011

1.Przygotowanie ankiety ,,Co wiem o Arkadym Fiedlerze?". Objęcie ankietą uczniów klas II. Opracowanie wyników.

a) Sposób realizacji: Opracowanie ankiety. Przeprowadzenie badania wśród uczniów klas II. Opracowanie i zaprezentowanie wyników.

b) Sposób dokumentowania: Ankieta ,,Co wiem o Arkadym Fiedlerze?". Opracowane wyniki ankiety.

2.Prezentacja efektów realizacji projektu edukacyjnego na holu szkoły.

a) Sposób realizacji: Przygotowanie wystawki przy pomocy zebranej dokumentacji i wytworów pracy uczniów.

b) Sposoby dokumentowania:Wystawka na holu szkoły. Sprawozdanie z realizacji projektu. Informacja na stronie internetowej szkoły.

3. Rozstrzygnięcie konkursów: literackiego, platycznego, na album, na prezentację multimadialną.

a) Sposób realizacji: Wręczenie nagród w konkursach zorganizowanych według projektu podczas apelu,

b) Sposoby dokumentowania: Lista nagrodzonych. Fotografie. Sprawozdanie z realizacji projektu.

Według harmonogramu omawiania lektur z uczniami:

1. Tę książkę warto przeczytać - redagowanie recenzji książki ,,Dywizjon 303".

a) Sposób realizacji: Ćwiczenia w redagowaniu recenzji książki. Zebranie słownictwa przydatnego do napisania tej formy wypowiedzi. Sprawdzenie i ocena prac uczniowskich. Wybór najciekawszej.

b) Sposoby dokumentowania: Zamieszczenie najciekawszej recenzji w szkolnej gazecie. Zapis recenzji w wersji elektronicznej.

Efekty:

a) dla ucznia

- zna sylwetkę patrona szkoły,

- wskazuje miejsca podróży A. Fiedlera,

 - potrafi współpracować w grupie,

- integruje się z uczniami z różnych klas,

- staje się bardziej komunikatywny, kreatywny, otwarty, pewny siebie, odpowiedzialny;

b) dla szkoły

- nawiązanie kontaktu z panem Markiem Fiedlerem,

- pozyskanie książek autorstwa pana Arkadego Fiedlera oraz pana Marka Fiedlera,

- promocja szkoły w środowisku,

- pozyskanie środków na wycieczkę do Puszczykowa; 

c) dla środowiska lokalnego

- pozyskanie kontaktów z mediami, 

- upowszechnienie informacji o możliwościach i osiągnięciach szkoły,

-  promocja i korzystny wizerunek szkoły,

- zainteresowanie szkołą potencjalnych uczniów,

- zaprezentowanie swoich osiągnięć w środowisku. 

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce:

Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Termin realizacji:

listopad 2010 - maj 2011

Koordynator projektu: Wioletta Rafałowicz

Nauczyciel wspierający: Dorota Podbereska

Realizatorzy projektu: uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Pod adresem  http://www.gpdebno.com/artykul/dzien_patrona.html dostępne są: 

 • prelekcja pana Marka Fiedlera,
 • galeria zdjęć,
 • relacja z uroczystości,

natomiast pod adresem  www.gpdebno.pl/download/patron.rar można obejrzeć film z Święta Patrona Szkoły.

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant wykorzystamy przede wszystkim na zakup sprzętu szkolnego, przydatnego nie tylko do realizacji tego jednego projektu:

 1. rzutnika
 2. ekranu
 3. kamery
 4. aparatu fotograficznego.

 Dzięki niemu realizowane zadania będą ciekawsze,  uczniowie bardziej zaangażowani w realizację projektu, a rzeczywistość szkolna nabierze intensywniejszych barw.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone