« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00032
"Quo vadis homo?"- projekt edukacji teatralnej.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

„ Swoje działanie sceniczne aktor musi podjąć z przekonaniem, że robi rzecz wyjątkową i że musi zrobić to, co zamierzył.

Działać ma z pasją, temperamentem ”

Kierując się przesłaniem złotej myśli :

" Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi odczuć, a zrozumiem" zamierzamy zapoznać tak młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną jak i społeczność lokalną z twórczością literacką

i poezją poruszającą tematykę patologicznych zjawisk tj. alkoholizm, narkomania czy tak nagminnych współczesnie dopalaczy.

Genezą planowanych działań będzie zdiagnozowanie patologicznych zjawisk, na które narażona jest społeczność naszego środowiska, a w szczególności młodzież podatna na wszelkie formy uzyskiwania aprobaty otoczenia oraz wzbudzania jego zainteresowania poprzez kreowanie szokujących, negatywnych wzorców. Formą panaceum na wszelkie formy popadania w niebyt i dążenia do samounicestwienia będzie zredagowanie scenariuszy mających na celu uwrażliwienie na powszechność zjawiska i ukazanie jego apokaliptycznych skutków. Funkcję profilaktyki zapobiegawczej będą pełnić przesłania kierowane nie tylko do młodzieży, ale również rodziców, których dzieci zagrożone są uwikłaniem w poszczególne formy patologicznych zjawisk. W tym celu wzbogacimy program inscenizacji o fragmenty pamiętników i wspomnień ludzi, którym udało się przetrwać gehennę.

W celu zminimalizowania barier, na które napotykają niepełnosprawni o różnym stopniu niedosłuchu wzbogacimy nasze spektakle o etiudy mimiczne oddające treść przesłania mającego zapobiec zjawiskom prowadzącym do samozagłady. Repertuar wokalny oraz choreografia będą miały na celu spotęgowanie wrażeń odbiorców. Niebagatelną rolę odegrają również scenografia i kostiumy przygotowane na tę okoliczność. Aktorzy po pamięciowym opanowaniu tekstu scenariusza, pracy nad interpretacją głosową, mimiką i gestem, w cyklach co dwa miesiące będą prezentować spektakle.

 Formą upowszechniania i dbania o kulturę, tradycję regionu będzie kolportaż zaproszeń na poszczególne spektakle, zamieszczanie plakatów promujących na słupach ogłoszeniowych, gazetkach szkolnych i stronie Urzędu Miasta. Naszym zamiarem jest również poszerzenie grona odbiorców o uczniów gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych poprzez prezentowanie programów profilaktycznych w ich szkołach. W celu udostępnienia tematycznego repertuaru osobom niepełnosprawnym postaramy się również dotrzeć do instytucji sprawujących opiekę nad ludźmi, których dotknęły różnego rodzaju upośledzenia, tak ruchowe jak umysłowe.

Cele projektu

 

Celem projektu jest wzbogacenie repertuaru grupy teatralnej " Tragiko" z Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Grybowie o cykl inscenizacji, mających na celu zapobieganie patologiom społecznym. Miniaturom teatralnym, które będą wchodzić w skład poszczególnych inscenizacji mają towarzyszyć wystąpienia młodych wokalistów tematycznie związane z prezentowaną formą toksycznych zjawisk. Dodatkowym atutem jest angażowanie młodzieży, u której istnieje największe ryzyko zagrożenia poszczególnymi formami patologicznych wzorców. Planowanym rezultatem przedsięwzięcia będzie przestrzeganie przed drastycznymi skutkami popadania w nałogi oraz powielania konsumpcyjnego modelu życia.

 

Miejsce i czas realizacji

 

2011-01-10       2011-02-10 zdiagnozowanie zjawisk patologicznych:

dyskusje, wywiady, ankiety

2011-02-11            2011-02-13 zredagowanie scenariuszy

2011-02-14      2011-03-11 kolportaż zaproszeń, plakaty ogłoszeniowe oraz instruktaż teatralny spektaklu-wystawienie w MDK oraz grybowskich szkołach

2011-03-14   2011-05-06   kolportaż zaproszeń, plakaty ogłoszeniowe oraz instruktaż teatralny drugiego widowiska-wystawienie

2011-05-09    2011-07-10  kolportaż zaproszeń, plakaty ogłoszeniowe oraz instruktaż teatralny trzeciego przedstawienia, ewaluacja projektu

 

Wykorzystanie grantu

Kwotę 2000 zł chcielibyśmy przeznaczyć na zakup kostiumów aktorskich

200 zł na potrzebne rekwizyty

100 zł na scenografię

200 zł na zaproszenia, ulotki i plakaty

300 zł na upominki dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pozostałą kwotą pragnęlibyśmy sfinansować wyjazd i udział

w Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich

KARUZELA MARZEŃ 2011 organizowanym przez

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1,

        32-091 Michałowice. Partner: Zespół Szkół w Raciborowicach.

 

 

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone