« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00026
Idziemy na wybory!- nasz świadoma decyzja!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

MŁODZI GŁOSUJĄ!!!

I etap – wybory do samorządu szkolnego

 Od września uczniowie klasy III a wraz z panią Joanną Prychodko, Anną Tylec realizowali projekt edukacyjny, którego celem było zachęcenia społeczności szkolnej do czynnego udziału w życiu publicznym oraz przyjmowaniu prawidłowych postaw obywatelskich.
Zadania realizowane w pierwszym etapie polegały na zbadaniu świadomości wyborczej uczniów naszej szkoły poprzez przeprowadzanie ankiety oraz na działaniach i organizacji wyborów do samorządu szkolnego.

Uczniowie realizowali zadania w sześciu zespołach zadaniowych. Liderem projektu została  Marta Gola.

Dnia 9 września 2010r. na godzinie wychowawczej uczniowie klasy III a przeprowadzili wśród wszystkich uczniów ankietę. Ankieta ta jak wcześniej nadmienialiśmy, miała na celu zbadanie wiedzy uczniów Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie także zostali poinformowani o zasadach ordynacji wyborczej. W badaniu uczestniczyło: klasy I: 93 uczniów, klasy II: 91 uczniów, klasy III: 79 uczniów

Na pytanie I: „Czy każdy obywatel powinien uczestniczyć w wyborach?”

Tak odpowiedziało: 74 uczniów klas I, 69 uczniów klas II i 59 uczniów klas III – co łącznie stanowi 78% pozytywnych opinii związanych z realizacją podstawowego obowiązku obywatelskiego, jakim jest czynne uczestnictwo w wyborach!

Tego dnia także, uczniowie zgłaszali kandydatów do Rady Młodzieżowej

Od tego momentu rozpoczęła się kampania wyborcze. Klasa III a przygotowała specjalne happeningi, na których każdy kandydat zaprezentował swój program wyborczy, a także uczniowie mogli się zapoznać z programami kandydatów poprzez wydane przez nich foldery!

Celem podejmowanych przez nas działań w tym programie, był nie tylko fakt przeprowadzenia wyborów, ale także kształcenie w naszych uczniach prawidłowych postaw, które są nieoddzownym elementem wystąpień publicznych, przełamywanie nieśmiałości oraz propagowanie wspaniałych pomysłów naszej młodzieży na terenie szkoły.

MŁODZI GŁOSUJĄ!!!! 23.09.2010r         Udział wzięło 243 uczniów!

Przeprowadzenie wyborów z zachowaniem procedury wyborczej oraz wyłonieniem składu Zarządu Rady Młodzieżowej zakończył się I etap projektu. Efektem końcowym było nie tylko zrealizowanie wszystkich zadań, ale także produkt końcowy w postaci szczegółowego reportażu zamieszczonego w gazetce szkolnej.

II etap – wybory samorządowe!

Uczniowie zaangażowani w projekt rozpoczęli II etap od kampanii informacyjnej w postaci sporządzonych i umieszczonych w widocznych miejscach plakatów przypominających zasady ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego oraz od zbierania informacji dotyczących wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Następnie przy pomocy nauczyciela zorganizowali spotkanie dla uczniów szkoły z kandydatem na Prezydenta oraz z kandydatką na radną Rady Miasta.

Samodzielnie opracowywali pytania do wywiadów oraz je przeprowadzili z kandydatami, a szczegółowa relację wraz z dokumentacją fotograficzną umieścili w gazetce szkolnej.

Celem tych działań było dostarczenie społeczności szkolnej wyczerpujących informacji o działaniach, jakie zamierzają podjąć oraz zrealizować kandydaci w naszym mieście, a także spowodować podjęcie decyzji o wyborze najodpowiedniejszego kandydata w „prawyborach”, które były efektem końcowym II etapu projektu.

Udział w debacie dwóch najbardziej znaczących kandydatów na urząd Prezydenta Miasta bezpośrednio przybliżył uczniom sposób, w jaki kandydaci realizują podstawowe elementy kampanii wyborczej.

Kolejnym elementem w realizacji projektu było zapoznanie uczniów wszystkich klas z sylwetkami 6 kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Miasta w Dąbrowie Górniczej poprzez bezpośrednią kampanie informacyjną prowadzoną przez uczestników oraz plakaty przybliżające sylwetki kandydatów.

Ostatnia faza projektu polegała na przeprowadzeniu głosowania w „prawyborach” na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza pod hasłem: „Gdybyś już dzisiaj miał prawo zagłosować!”

Głosowanie obyło się w komisji wyborczej zgodnie z przyjętymi procedurami.

Uczniowie przez cały czas trwania projektu przykładają ogromną wagę do prawidłowości postępowania we wszystkich fazach projektu oraz propagują istotę podejmowanych działań związanych z budowaniem świadomości czynnego udziału w życiu społecznym oraz publicznym własnego miasta i kraju.

Podsumowaniem tej fazyprojektu było ogłoszenie wyników „prawyborów”, w których wzięło udział 92% uczęszczających do naszej szkoły uczniów.

Pozostało tylko oczekiwanie na wyniki faktycznych wyborów w naszym mieście!

ETAP III - Dokumentowanie róznorodnymi metodami

W styczniu za pośrednictwem szkolnego radio uczniowie poprowadzili audycję związaną z prezentacją sylwetek osób wybranych do Rady Miasta oraz ząłożeń i planów zwiażanych z rozwojem dzielnicy śródmieście, w której zlokalizowana jest szkoła.

W lutym została przeprowadzana sonda uliczna wśró mieszkańców miasta zwiazana z oczekiwaniami Dąbrowiaków dotyczącymi "przyszłości i rozwoju Mista" pzrez kolejne 4 lata.

Uczniowie wykazali się dobrym przygotowaniem i odwagą związaną z zachęceniem respondentów do udzielania odpowiedzi.

 

Cele projektu

Cel główny:
kształtowanie postawy obywatela aktywnego oraz świadomego swoich praw i obowiązków;

Cele szczegółowe:
- wyjaśnienie znaczenia terminów: komisja wyborcza, sztab wyborczy, kampania wyborcza, frekwencja wyborcza, ordynacja wyborcza;
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki wyborów;
- zrozumienie konsekwencji niskiej frekwencji wyborczej;
- kształcenie umiejętności opracowywania ankiet, redagowania tekstów i przygotowywania reportaży;
- udział w debacie kandydatów na Prezydenta Miasta;
- kształcenie umiejętności opracowywania i przeprowadzania wywiadu z kandydatami do władz miasta;
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz koordynowania działań grupy;

- kształcenie umiejętności przeprowadzania audycji radiowej, sondy ulicznej oraz reportażu filmowego;

 

Miejsce i czas realizacji

miejsce: Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej
czas: 2.09.2010 do 08.04.2011r.

Wykorzystanie grantu

Ewentualny grant zostanie wykorzystany na zakup kamery oraz na organizację wycieczki dla uczniów do Sejmu RP, w celu bezpośredniego poznania pracy parlamentarzystów, gdyż jesienią kolejne wybory.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone