« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00255
Od Pradoliny do Moreny Czołowej

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Dzięki współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu (kujawsko-pomorskie) ze szkołą Kolegium Europejskie w Krakowie (małopolskie) dwukrotnie w ramach projektów braliśmy udział w warsztatach geograficzno-językowych na terenie Tatr i Sudetów (więcej na stronie szkoły www.zspsamostrzel.edu.pl w zakładce projekty grantowe).  Prowadzone warsztaty przez nauczycieli KE: panią Annę Krzemińską-Kaczyńską-nauczycielkę geografii w j. angielskim i native speaker’a Hugh Biltona były dla nas nie lada wyzwaniem i zaowocowały dobrymi wynikami w nauce zarówno z geografii jak i języka angielskiego. O efektach naszej pracy można przeczytać w książce www.book.annakrzeminska.pl

Czując niedosyt podejmujemy nowe wyzwanie. Tym razem terenem naszych badań jest obszar zlodowacenia Północnopolskiego. W ramach realizacji projektu zamierzamy:

 • zorganizować cztery wycieczki rowerowe po Pojezierzu Krajeńskim w celu rozpoznawania form krajobrazu polodowcowego (Dolina Noteci, sandry, morena czołowa- Dębowa Góra, typy jezior polodowcowych),
 • kontynuować współpracę z Kolegium Europejskim w Krakowie z wykładowym językiem angielskim, w celu rozwijania umiejętności geograficzno- językowych ,
 • zorganizować  warsztaty geograficzno- językowych, prowadzone bezpłatnie przez panią Annę Krzemińską- Kaczyńską- nauczycielkę geografii w języku angielskim,
 • prowadzić słowniki tematyczne z uwzględnieniem form krajobrazu polodowcowego,
 • wykonać makietę jako pomoc dydaktyczną, przedstawiającą formy krajobrazu młodo- glacjalnego,
 • nawiązać współpracę z Czytelnią Gminnej Bibliotece w Sadkach-korzystanie z pomieszczeń i dostępu do komputerów,
 • zorganizować dzienny i nocny marsz na orientację dla uczniów naszej szkoły,
 • wcielić się w rolę przewodników: umiejętne czytanie map topograficznych, planowanie wycieczek, orientacja w terenie za pomocą kompasu, wyznaczanie azymutu,
 • rozpoznawać walory przyrodnicze regionu- rezerwat Borek (Lilia Złotogłów), Rezerwat Czapli,
 • Wykonać wystawę fotograficzną w gablocie na korytarzu naszej szkoły oraz w Bibliotece Gminnej w Sadkach dla mieszkańców naszej gminy,
 • przygotować i przedstawić  prezentację multimedialną dla mieszkańców naszej gminy w Czytelni Gminnej Biblioteki w Sadkach,
 • zorganizować wraz z KE w Krakowie intensywne warsztaty  geograficzno-językowe  na Pojezierzu Mazurskim (rozpoznawanie form terenu Dylewska Góra, Wzgórza Szeskie, typy jezior polodowcowych).

Te marzenia jesteśmy w stanie spełnić przy pozyskaniu środków finansowych. Byłaby to kolejna niezapomniana lekcja geografii.

Głosując na nasz projekt przyczyniasz się do realizacji naszych marzeń!

 

 

Cele projektu

 Cele projektu Od Pradoliny do Moreny Czołowej:

 • Kształcenie umiejętności orientowania się w terenie,
 • Rozpoznawanie form krajobrazu polodowcowego,
 • Potrzeba aktywnego spędzania czasu i zdobywania wiedzy w myśl zasady „Zobaczyłem- zapamiętałem, wykonałem- zrozumiałem”,
 • Korelacja międzyprzedmiotowa (geografia i j.angielski),
 • Zapoznanie i zachęcanie do nauki języka obcego jako głównego narzędzia porozumiewania się,
 • Umiejętna współpraca w zespole,
 • Ponadto uczniowie wykonają we własnym zakresie T-shirty z logo projektu.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • potrafi zorientować mapę w terenie za pomocą obserwacji obiektów i kompasu,
 • wyznacza azymut geograficzny w terenie i na mapie,
 • potrafi odszukać obiekty w terenie, maszerując na azymut,
 • odczytuje wysokość bezwzględną na podstawie mapy i potrafi obliczyć wysokość względną,
 • potrafi zaprojektować wycieczkę,
 • potrafi wykonać prezentację w PowerPoint,
 • bez trudu rozpoznaje formy krajobrazu polodowcowego,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • potrafi kontaktować się w języku angielskim z kolegami z KE w Krakowie,
 • przyswoi wiedzę geograficzną w języku angielskim,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych,
 • potrafi wykonać pomoce naukowe w postaci makiety,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić nocny i dzienny bieg na orientację.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji: 

Samostrzel - miejscowość położona w urokliwej pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej; Dębowa Góra; Więcbork; Pojezierze Pomorskie i Mazurskie.

   Rozpoczęcie projektu: 25.03 2011

Zakończenie projektu: 17.06.2011

Harmonogram projektu:

Marzec 2011

_ rozpoczęcie projektu oraz omówienie i przydział zadań

_ wykonanie koszulek z tytułem projektu

_ praca z mapą topograficzną

_ wycieczka rowerowa: Samostrzel- Rezerwat Borek (unikatowa roślinność lilia złotogłów)- Stawy

Nadnoteckie (krajobraz przekształcony przez człowieka)- Samostrzel (Pałac Bnińskich)

_ podczas wycieczki uczniowie wykonują przydzielone zadania, efekty swojej pracy referują na

kolejnym spotkaniu

Kwiecień 2011

_ nawiązanie kontaktu z Gminną Biblioteką w Sadkach- ustalenie spotkań, dostęp do Internetu

_ nawiązanie kontaktu z nauczycielką geografii w j. angielskim p.Anną Krzemińską- Kaczyńską i

uczniami drogą on-line i ustalenie zasad współpracy

_ przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów geograficzno- językowych przez panią Annę Krzemińską

nauczycielkę KE w Krakowie

_ wycieczka rowerowa na Morenę czołową Dębowa Góra 193 m n p m- opracowanie planu wycieczki,

sporządzenie szkicu i obliczenie rzeczywistej odległości na podstawie mapy topograficznej,

wyznaczenie azymutu, wykonywanie zadań geograficznych zgodnie z kartą pracy ,rozpoznawanie

materiału naniesionego przez lądolód

Maj 2011

_ opracowanie harmonogramu i wycieczka rowerowa wzdłuż pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej

(fauna i flora, działalność człowieka- wydobywanie torfu, tama na rzece Noteć)

_ wycieczka rowerowa, trasa wycieczki: Samostrzel- Wiele- Więcbork (geneza jezior polodowcowych)

_ wykonywanie makiety jako pomocy dydaktycznej na podstawie zgromadzonych informacji podczas

odbytych wycieczek terenowych

_ opracowanie zadań, wyznaczenie trasy na podstawie mapy topograficznej na dzienny i nocny bieg

na orientację

Czerwiec 2011

_ przeprowadzenie konkursu: dzienny i nocny bieg na orientację

_ wystawa fotograficzna w Gminnej Bibliotece w Sadkach

_ warsztaty geograficzno- językowe na terenie Mazur wraz z młodzieżą z Krakowa (jest to realne

jeżeli otrzymamy dofinansowanie)

_ spotkanie podsumowujące z rodzicami w naszej szkole i w Bibliotece Gminnej w Sadkach dla mieszkańców Gminy – prezentacja multimedialna z wykonanych zadań. 

 

 

 

Wykorzystanie grantu

Sposoby wykorzystania grantu:

Nagrodę pieniężną przeznaczymy na intensywne warsztaty geograficzno-językowe na Mazurach, zorganizowane wraz z uczniami i nauczycielem KE w Krakowie. Celowo wybieramy ten teren, aby uczniowie mogli naocznie zobaczyć zasięg zlodowacenia północnopolskiego i rozpoznać formy krajobrazu młodoglacjalnego (jeziora rynnowe, morenowe, moreny denne, czołowe) oraz rozwinąć zainteresowania językowe poprzez kontakt z młodzieżą z Krakowa, biegle władającą j. angielskim.

 

 

 

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone