« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00023
Katedra Gotycka

Projekt edukacyjny

Opis projektu


Projekt Katedra Gotycka jest realizowany w klasie gimnazjum dwujęzycznego od 2009 roku. Jego realizacja jest zaplanowana na trzy lata istnienia klasy. Obecnie jesteśmy po części związanej ze zbieraniem materiałów (wycieczki przedmiotowe) i w trakcie ich selekcji i opracowania. Poniżej przedstawiamy fragmenty założeń projektowych (cały dokument w załączeniu)
WSTĘP
 
            Projekt edukacyjny „Katedra gotycka”
jest przedsięwzięciem przeznaczonym do realizacji w klasie gimnazjum
dwujęzycznego w Gimnazjum i Liceum im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Czas
realizacji projektu obejmuje kompleksowo etap edukacji gimnazjalnej (początek w
roku szkolnym 2009-2010, zakończenie 2011-2012). Jego uczestnikami będą wszyscy
uczniowie zespołu klasowego, przy czym stopień i zakres zaangażowania poszczególnych
uczestników będzie zależał od indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań.
Dlatego też cele szczegółowe projektu – jako elementy składowe programów
nauczania poszczególnych przedmiotów – nie zostaną wyodrębnione w projekcie.
Przedstawione zostaną tylko cele ogólne, które będą udziałem wszystkich
uczestników – zawierają się w celach kształcenia zawartych w podstawie
programowej.
 
            Szczegółowy opis projektu znajduje
się w części trzeciej opracowania, natomiast ujmując to w sposób ogólny należy
zwrócić uwagę na następujące elementy. W założeniu „Katedra gotycka” – chociaż
integralnie związana z lekcjami historii, ma być przedsięwzięciem
interdyscyplinarnym, skupiającym kilka przedmiotów – chociaż ich wyodrębnienie
nie zawsze powinno być zauważalne dla uczestników. Obejmować będzie zarówno
zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, organizowane w szkole oraz poza nią. Nie
do przecenienia jest również element integrujący nowopowstałą klasę gimnazjalną
z reszta społeczności szkolnej. W założeniu swoim projekt ma rozwijać wiedzę
oraz umiejętności uczniów, uczyć tego „jak się uczyć samodzielnie’, budować
poczucie własnej wartości oraz zadowolenia z osiągania sukcesów. Ma być również
na tyle atrakcyjny, aby uczniowie uczestniczyli w nim z pełnym zaangażowaniem.
 
            Niezwykle ważnym jest również to projekt
został zaakceptowany przez zespół nauczycielski niezbędny do realizacji
poszczególnych treści oraz etapów powstawania „Katedry gotyckiej”.

OPIS PROJEKTU
            Projekt edukacyjny „Katedra gotycka”
jest cyklem działań przeznaczonym dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum
dwujęzycznego, którego założenia mają wspierać działania edukacyjne i
wokółedukacyjne związane z nowopowstałą klasą. Całość działań składać się
będzie z czterech modułów realizowanych na zajęciach przedmiotowych i
pozaprzedmiotowych w trzyletnim cyklu kształcenia.

            Moduł pierwszy to część teoretyczna
i zarazem wprowadzająca. Jest to moduł początkowy i zarazem najkrótszy. Zawiera
w sobie zapoznanie uczniów z całym projektem. Przeprowadzony powinien być w
taki sposób, aby jak największa liczba uczniów zainteresowała się tematem.

            Moduł drugi zawiera w sobie
zbieranie materiałów, które w kolejnych etapach zostaną wykorzystane do działań
praktycznych. Przewidziana tutaj została zarówno praca indywidualna uczniów w
domu i w szkole, jak i zbieranie materiałów na zajęciach szkolnych oraz wycieczkach
przedmiotowych.

            Moduł trzeci to działania
praktyczne. W trakcie jego realizacji nastąpi selekcja materiału źródłowego,
przeprowadzenie zajęć na różnych przedmiotach, które pozwolą uczestnikom na
uzyskanie odpowiednich umiejętności. Dotyczyć to będzie między innymi warsztatów
informatyczno-medialnych, polonistycznych (felieton, reportaż), historycznych
(dokumentalny film historyczny), językowych i plastycznych. Po uzyskaniu
odpowiednich umiejętności nastąpi druga część modułu praktycznego. W jej skład
wchodzić będą działania związane z budową prezentacji związanej z tematem, obróbka
materiału filmowego i zdjęciowego, praca nad ścieżkami dźwiękowymi, komentarz w
języku polskim i angielskim. Ostatnią fazą części praktycznej jest montaż
filmu, który będzie podsumowaniem materialnym całości działań projektowych.

            Moduł czwarty związany jest z
przygotowaniem prezentacji dla społeczności szkolnej oraz upowszechnieniem
efektów działania.


Cele projektuCELE i UMIEJĘTNOŚCI

 

 

 

 

 

  Jak już wspomniano we wstępie w tej
części opracowania przedstawione zostaną cele całego przedsięwzięcia. Będą one
ujęte w trzech kategoriach – ogólnej (zaznaczone cyfrą rzymską cele kształcenia
na III i IV etapie edukacyjnym), historycznej (cyfry arabskie) oraz
szczegółowej – dotyczących umiejętności interdyscyplinarnych i historycznych. W
opracowaniu nie zawarto celów szczegółowych dotyczących pozostałych
przedmiotów, gdyż tutaj decyzję podejmować będą nauczyciele uczący (pojawią się
one przy ewaluacji projektu). 

 

 


 1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu
       wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk.

 2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
       posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
       problemów.

 3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących
       sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 

 

 

 


 1. Chronologia historyczna.

 2. Analiza i interpretacja historyczna.

 3. Tworzenie narracji historycznej.

 

 

 

 

 


 • Umiejętność samodzielnego uczenia się.

 • Umiejętność planowania pracy.

 • Umiejętność pracy w grupie.

 • Umiejętność zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa
       podczas zajęć pozaszkolnych.

 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz
       wykorzystywania i przetwarzania tekstów.

 • Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym.


 • Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i
       krytycznej analizy informacji.

 • Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi
       technologiami informacyjno

 

-komunikacyjnymi.

 

 • Zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym małej
       ojczyzny, Polski i Europy.

 • Rozpoznawanie „Katedry gotyckiej” jako wspólnego
       elementu kultury zachodnioeuropejskiej.Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany od 1 września 2009 roku do czerwca 2012 roku. W pierwszym roku realizowany był na terenie szkoły oraz w Poznaniu, Gnieźnie, Fromborku i Gdańsku. W roku 2010/2011 materiały fotograficzne oraz filmowe są opracowywane w szkole - efektem będzie prezentacja multimedialna oraz strona internetowa. w ostatnim roku 2011/2012 uczniowie zajmą się promocją projektu w szkolach podstawowych w Śremie.PROGRAM DZIAŁAŃ

 

 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 

MODUŁ


 

 

ROK


 

 

PRZEDMIOT


 

 

DZIAŁANIE


 

 

EFEKTY


 

 

I


 

 

I


 

 

Historia


 

 


 

 

Spotkanie
  inicjujące projekt:


 

    
 • Omówienie projektu

 •   
 • Część prezentacyjna: muzyka średniowieczna,
         film Tomasz Bagińskiego „Katedra”.

 •  

 

 

Zainteresowanie
  uczniów tematem.


 

 

II


 

 

I


 

 

Historia


 

 


 

 


 

 


 

Język
  angielski, historia


 

Historia


 

 

    
 1. Ustalenie harmonogramu prac na
         pierwszym spotkaniu, podanie zakresu pojęciowego.

 2.   
 3. Przygotowanie przez uczniów mapy
         pojęciowej w języku polskim.

 4.   
 5. Przygotowanie przez uczniów mapy
         pojęciowej w języku angielskim.

 6.   
 7. Katedry gotyckie w Internecie –
         zajęcia w szkole.

 8.   
 9. Katedry gotyckie w bibliotece
         szkolnej.

 10.   
 11. Wycieczki przedmiotowe:

 12.  

 

    
 • Śrem kościół farny

 •   
 • Katedra w Poznaniu

 •   
 • Katedra w Gnieźnie

 •   
 • Wycieczka: Frombork – Gdańsk.

 •  

 

 

Efektem
  działań w pierwszym roku pracy powinno być przygotowanie materiału źródłowego
  (mapy pojęciowe, nagrania filmowe, zdjęcia, bibliografia itp.), który będzie
  podstawą do pracy w kolejnych latach realizowania projektu.


 

 

III


 

 

II


 

 

Historia


 

 


 

Język
  angielski


 

 


 

 


 

Informatyka


 

Informatyka,
  historia


 

 


 

Język polski


 

 


 

 


 

 


 

Plastyka


 

 

    
 1. Selekcja materiału źródłowego.

 2.   
 3. Tworzenie prezentacji związanej z
         katedrą.

 4.   
 5. Doskonalenie słownictwa
         angielskiego związanego z katedrą.

 6.   
 7. Ścieżka dźwiękowa w języku angielskim.

 8.   
 9. Warsztaty informatyczno-medialne.

 10.   
 11. Opracowanie materiału filmowego,
         fotograficznego i dźwiękowego.

 12.   
 13. Warsztaty polonistyczne –
         reportaż, felieton.

 14.   
 15. Ścieżka dźwiękowa w języku
         polskim.

 16.   
 17. Wprowadzenie fragmentów esejów
         Zbigniewa Herberta i próba przybliżenia tej formy wypowiedzi uczniom.

 18.   
 19. Plastyka – plakat, projekt okładki,
         projekty zaproszeń na premierę.

 20.  

 

 

Trzeci moduł
  przyniesie wielorakie efekty. Z jednej strony będą to umiejętności, z którymi
  uczniowie zapoznają się i udoskonalą na poszczególnych zajęciach, z drugiej
  natomiast efektem będzie również produkt finalny: film „Katedra gotycka”.


 

 

IV


 

 

III


 

 

Historia


 

WOS


 

 


 

 

    
 1. Przygotowanie premiery
         prezentacji.

 2.   
 3. Działania marketingowe związane z
         premierą

      
  • Informacje na temat filmu na
           szkolnej stronie internetowej

  •    
  • Programy w śremskiej telewizji
           internetowej

  •    
  • Informacje w programie „Okiem
           Józefa”

  •    
  • Patronat medialny w prasie
           lokalnej.

  •    
  • Prezentacja filmu podczas spotkań
           w szkołach – w czasie promocji szkoły.

  •    
  • Wykorzystanie filmu na targach
           edukacyjnych.

  •   

 4.   
    
 5. Prezentacja efektu działań na
         forum szkolnym i pozaszkolnym.

 6.  

 

 

Efektem tego
  modułu będzie umiejętne zaprezentowanie podsumowania trzyletnich działań.


 

Wykorzystanie grantu

Grant byłby pomocny w podsumowaniu całego projektu w czerwcu 2012 roku. Planujemy wtedy wyjazd grupy projektowej do Czech i Austrii lub Niemiec i Francji - trasą europejskich katedr. Wyjazd będzie podsumowanie tzryletniej pracy nad projektem. poza tymśrodki byłyby wykorzystane na zakup płyt oraz materiałów poligraficznych niezbędnych do wydania płyty - bezpośredniego rezultatu całego przedsięwzięcia. Do tej pory udało nam sie pozyskac środki zewnętrzne na wycieczki do Poznania, Gniezna, Malborka, Fromborka i Gdańska.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone