« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00224
„WY, KTÓRZY POSPOLITĄ RZECZĄ WŁADACIE…”* czyli spór o Polskę w epoce Jagiellonów

Projekt edukacyjny

Opis projektu

*Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich" wyd. GREG 2004 s.12

Organizator

Projekt organizowany jest w ramach konkursu „Projekt z klasą” w roku szkolnym 2010/2011, zostanie przeprowadzony przez uczniów klasy IIb LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie pod kierownictwem nauczyciela historii mgr Teresy Polenceusz.

Liderzy projektu

 • Michał Czekaj
 • Mikołaj Podkoński

Liderzy zespołów

 • Arkadiusz Karczewski
 • Michał Rosiński
 • Dorian Rzymowski
 • Maciej Tesarski

Partycypanci projektu

 • Krzysztof Abramowski
 • Łukasz Bednarski
 • Natalia Biedrzycka
 • Bartłomiej Błotnicki
 • Agnieszka Cieśla
 • Rafał Giergun
 • Anna Gonta
 • Mateusz Jaszczuk
 • Kacper Karczewski
 • Cezary Karpiński
 • Joanna Mosiejczuk
 • Jakub Pełszyk
 • Grzegorz Piasecki
 • Piotr Piotrowski
 • Sylwia Radziszewska
 • Katarzyna Simoni
 • Robert Uniowski
 • Rafał Waś
 • Grzegorz Wojtyra
 • Michał Wójcik
 • Paulina Ziółkowska

Opis projektu

Projekt ma na celu przybliżyć uczniom naszego liceum sytuację społeczno-polityczną w Rzeczpospolitej w okresie panowania dynastii Jagiellonów, a także ukazanie historii oraz kultury państwa. Młodzież będzie zdobywała doświadczenie w wypełnianiu różnych ról społecznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu. Będzie to także okazja do wykazania się inicjatywą w podejmowaniu wybranych zadań. Myślą przewodnią projektu jest pokazanie zmian i reform dokonywanych w naszym państwie. Na realizację projektu składają się różne formy działalności uczniów:

 1. Konkurs plastyczny „Polska Jagiellonów w moich oczach”
 2. Konkurs korespondencyjny „Organizacja państwa i reformy w Rzeczpospolitej w okresie panowania Jagiellonów”
 3. Galeria „Rzeczpospolita za panowania dynastii Jagiellonów”
 4. Rekonstrukcja posiedzenia Sejmu Walnego w XVI w.

Konkurs plastyczny „Polska Jagiellonów w moich oczach”

Opis konkursu

Konkurs prac plastycznych zostanie przeprowadzony przez uczniów na terenie szkoły. Zadaniem konkursu jest zainteresowanie młodzieży projektem i zachęcenie do udziału w nim szkolnej społeczności.

Dozwolone kategorie prac

 • architektura,
 • stroje,
 • przedmioty codziennego użytku,
 • wydarzenia historyczne.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku (Regulamin_konkursu_plastycznego)

Konkurs korespondencyjny „Organizacja państwa i reformy w Rzeczpospolitej w okresie panowania Jagiellonów”

Opis konkursu

Konkurs korespondencyjny zostanie przeprowadzony przez uczniów na terenie szkoły. Zadaniem konkursu jest zainteresowanie młodzieży projektem i zachęcenie do udziału w nim szkolnej społeczności. Będzie on obejmował pięć pytań otwartych, na które uczniowie będą mogli udzielić odpowiedzi w domu. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplom i nagrodę dyrektora szkoły.

Na dostarczone pytania uczniowie odpowiadać będą w domu przy pomocy dostępnych źródeł historycznych bądź Internetu.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku (Regulamin_konkursu_korespondencyjnego)

Galeria „Rzeczpospolita za panowania dynastii Jagiellonów”

Opis Galerii

Na głównym holu szkoły zostanie zaprezentowana wystawa tematyczna przygotowana przez cztery różne zespoły uczniów.

Wstępne projekty tablic znajdują się w załącznikach

Tablice

Panowanie dynastii Jagiellonów

 • Drzewo genealogiczne Jagiellonów
 • Ważne daty (oś czasu)
 • Unie polsko-litewskie i węgierskie

Polityka rodu Jagiellonów

 • Przywileje szlacheckie
 • Program ruchu egzekucyjnego
 • Konflikty i pakty militarne

Struktura państwa

 • Mapa Rzeczpospolitej
 • Urzędy w państwie
 • Struktura parlamentu

Polska Jagiellonów w moich oczach

 • Graficzne projekty strojów
 • Wyróżnione prace z konkursu

Rekonstrukcja posiedzenia Sejmu Walnego w XVI w.

Idea

Główną ideą rekonstrukcji jest ukazanie mechanizmu sprawowania władzy i przeprowadzania reform w ówczesnej Rzeczpospolitej.

Opis inscenizacji

W szkole zostanie przeprowadzona rekonstrukcja posiedzenia Sejmu Walnego z okresu jagiellońskiego, która zostanie przygotowana przez uczniów klasy IIb. Inscenizacji realizmu nadawać będą wykonane bądź wypożyczone stroje kostiumowe, takie jak: kontusze, szaty królewskie, czepce, żupany i szaty liturgiczne. W rozprawie zawarte będą charakterystyczne dla tamtego okresu elementy posiedzenia sejmowego z uwzględnieniem języka epoki.

W trakcie posiedzenia Sejmu Walnego zostaną przedstawione postacie historyczne tj.:

 

 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Bona Sforza
 • Barbara Radziwiłłówna
 • Mikołaj Rej
 • Jan Kochanowski
 • Stańczyk
 • Krzysztof Szydłowiecki
 • Jan Łaski
 • Piotr Kmita
 • Stanisław Hozjusz
 • Mikołaj Sienicki
 • Piotr Tomicki
 • Hieronim Ossoliński
 • Andrzej Frycz Modrzewski

 

 

Cele projektu

Cele projektu

 • pogłębienie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania państwa i społeczeństwa w okresie panowania Jagiellonów,
 • podniesienie poziomu wiedzy o kulturze i historii Rzeczpospolitej,
 • doskonalenie umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości społeczno-politycznej epoki Jagiellonów,
 • doskonalenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
 • doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł oraz ich analizy,
 • kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego.
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie z zachowaniem obowiązujących norm społecznych,
 • rozwijanie kreatywności w realizacji różnych form projektu,
 • kształcenie postawy tolerancji oraz otwartości na poglądy innych osób,
 • doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

Miejsce i czas realizacji

Harmonogram zadań

Zadanie

Cele

Sposób wykonania

Termin

Wykonawca

Poinformowanie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów o zamiarze przeprowadzenia projektu.

Uzyskanie zgody na przeprowadzenie projektu.

Zainteresowanie uczniów.

Przekazie informacji o możliwości udziału w konkursie „Projekt z klasą” na lekcji historii w klasie IIb.

Sporządzenie listy chętnych.

Przekazanie informacji na Radzie Pedagogicznej.

I połowa stycznia 2011

Opiekun

Teresa Polenceusz

Dostarczenie uczniom wiedzy na temat zasad opracowania projektu.

Zaznajomienie uczniów z zasadami pracy przy projekcie.

 

Przeprowadzenie zajęć z historii o temacie „Metody aktywności uczniowskiej”.

Przeprowadzenia wyborów na lidera/ów przedsięwzięcia.

Opracowanie koncepcji projektu.

Opracowanie kierunku przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie burzy mózgów na temat projektu wśród uczniów IIb

II połowa stycznia 2011

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Ustalenie zasad współpracy z uczniami.

Zachęcenie uczniów do przystąpienia do konkursu „Projekt z klasą”

Przedstawienie kryteriów oceny uczestników biorących aktywny udział w projekcie.

II połowa stycznia 2011

Opiekun

Teresa Polenceusz

Podział uczniów na zespoły.

Przydzielenie zadań dla poszczególnych grup.

Sporządzenie wykazu członków zespołu.

II połowa stycznia 2011

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Ustalenie liderów zespołów odpowiedzialnych za koordynacje pracy.

Usystematyzowanie pracy w grupach.

Przeprowadzenie wyborów na liderów zespołów.

I połowa marca

Analiza pracy grupy.

Monitorowanie postępu rozwoju przedsięwzięcia.

Ustalenie harmonogramu spotkań z liderami poszczególnych grup.

Cotygodniowe spotkania głównych liderów projektu.

W okresie realizacji projektu

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Liderzy zespołów

Arkadiusz Karczewski
Michał Rosiński
Dorian Rzymowski
Maciej Tesarski

Opracowanie koncepcji i regulaminu konkursu plastycznego.

Ustalenie zasad konkursu.

Burza mózgów i rozpisanie koncepcji konkursu.

Wybór kategorii konkursowych.

Sporządzenie regulaminu przez zespół liderów pod patronatem opiekuna projektu.

I połowa marca

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Ogłoszenie konkursu „Polska Jagiellonów w moich oczach”.

Dostarczenie informacji społeczności uczniowskiej.

Przygotowanie i rozwieszenie plakatów informacyjnych.

Upowszechnienie regulaminu na tablicach ogłoszeniowych.

II połowa marca

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Liderzy zespołów

Arkadiusz Karczewski
Michał Rosiński
Dorian Rzymowski
Maciej Tesarski

Opracowanie koncepcji galerii.

Pogłębienie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa w okresie panowania Jagiellonów.

Ustalenie oficjalnego tytułu galerii.

Opracowanie tytułów tablic.

Podział ról między zespoły odpowiedzialne za wykonanie zadania.

Opracowanie szkiców tablic.

II połowa marca

Zaprojektowanie i przygotowanie tablic informacyjnych.

Możliwość wykazania się inicjatywą i wiedzą historyczną.

Rozwijanie współpracy w zespole zgodnie z zasadami norm społecznych.

Pozyskanie potrzebnych informacji z różnych źródeł tematycznych.

Selekcja zebranych informacji.

Graficzne rozplanowanie ułożenia elementów na tablicy.

I połowa kwietnia

Ogłoszenie wyników konkursu „Polska Jagiellonów w moich oczach”.

Przygotowanie tablicy konkursowej.

Nagrodzenie najlepszych prac.

Wywieszenie nagrodzonych prac plastycznych na głównym holu szkoły.

I połowa kwietnia

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Prezentacja tablic na forum szkoły.

Pogłębienie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa.

Zachęcenie gimnazjalistów do wyboru naszego liceum.

Umieszczenie zaprojektowanych elementów na tablicach w głównym holu szkoły.

II polowa kwietnia

Dzień otwarty dla gimnazjów 28 IV

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Liderzy zespołów

Arkadiusz Karczewski
Michał Rosiński
Dorian Rzymowski
Maciej Tesarski

Opracowanie koncepcji i regulaminu konkursu korespondencyjnego „Organizacja państwa i reformy w Rzeczpospolitej”.

Ustalenie zasad konkursu.

Zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.

Burza mózgów i rozpisanie koncepcji konkursu.

Sporządzenie regulaminu przez zespół liderów pod patronatem opiekuna projektu.

II połowa kwietnia

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Opracowanie kwestionariuszu konkursu korespondencyjnego.

Ustalenie zakresu materiału do konkursu.

Pozyskanie informacji z różnych źródeł historycznych.

Ułożenie pytań konkursowych.

Ogłoszenie konkursu korespondencyjnego.

Przekazanie informacji społeczności uczniowskiej.

Przygotowanie i rozwieszenie plakatów informacyjnych

Upowszechnienie regulaminu na tablicach informacyjnych w szkole.

Ogłoszenie wyników konkursu korespondencyjnego.

Upowszechnienie wyników konkursu.

Nagrodzenie najlepszych prac.

Ustalenie koncepcji rekonstrukcji posiedzenia Sejmu Walnego.

Obranie kierunku działań w przygotowaniu rekonstrukcji Sejmu Walnego.

Ustalenie koncepcji posiedzenia sejmu.

I połowa marca

Opiekun

Teresa Polenceusz

Liderzy

Michał Czekaj
Mikołaj Podkoński

Wybór historycznych uczestników posiedzenia sejmu.

Ukazanie historycznych faktów mających miejsce w czasie obrad sejmu ze zwróceniem uwagi na program reform.

Przegląd literatury historycznej.

Dokonanie wyboru charakterystycznych postaci w epoce Jagiellonów.

Sporządzenie notek biograficznych wybranych postaci.

Udostępnienie wykazu postaci dla uczniów

II połowa marca

Przydzielenia ról uczniom.

Przybliżenie uczniom wiedzy historycznej.

Rozdzielenie ról między uczniów.

II połowa marca

Przygotowanie scenopisu inscenizacji.

Przygotowanie uczniów do inscenizacji posiedzenia.

Zapoznanie się z literaturą i przegląd działań wybranych postaci.

Zebranie wypowiedzi wybranych postaci z różnych źródeł historycznych, m.in. kroniki, opracowania, teksty źródłowe.

Rozpisanie dialogów dla każdej z postaci.

II polowa kwietnia

I połowa maja

Przygotowanie strojów i symboli szlacheckich.

Odzwierciedlenie klimatu prawdziwego posiedzenia sejmowego z epoki.

Zakup potrzebnych materiałów do strojów.

Wykonanie elementów strojów szlacheckich i duchowieństwa.

Wypożyczenie dostępnych strojów z teatru szkolnego PARADOX.

I połowa maja

Uczestnicy posiedzenia

Próby inscenizacji.

Utrwalenie dialogów i zachowań podczas inscenizacji.

Dopracowanie błędów aktorskich uczestników.

Spotkania w szkolnej Sali teatralnej.

I połowa maja

Próba generalna.

Finalne dopracowanie posiedzenia.

Spotkanie w szkolnej Sali teatralnej.

II połowa maja

Inscenizacja posiedzenia Sejmu dla uczniów i rodziców w dniu zebrania z rodzicami

Lekcja podsumowująca realizacje projektu

Ewaluacja działań, zebranie opinii wszystkich uczestników projektu

Uczniowie wypełnią ankietę oceniającą projekt i własny w nim udział.

Nauczyciel poprowadzi dyskusję z uczniami oceniającą całość przedsięwzięcia.

II połowa maja

Wszyscy uczniowie klasy IIb pod kierunkiem nauczyciela historii pani Teresy Polenceusz, opiekuna projektu.

 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nagroda w kwocie 3000 PLN z konkursu „Projekt z klasa” organizowany przez wyd. „Nowa Era” zostanie rozdysponowana w następujący sposób

Dofinansowanie wycieczki szlakiem jagiellońskim

Szlak Jagielloński, łac. Via Jagiellonica - szlak turystyczny nawiązujący do dawnego szlaku łączącego stolice państwa polsko-litewskiego. Via Jagiellonica jest jedną z odnóg Via Regia.

Jego trasa ma początek w Krakowie a kończy się na Wilnie, szlak przebiega przez m.in. Wiślice, Sandomierz, Lublin, Brześć i Grodno

Koszt: 2700 PLN

Wypożyczenie potrzebnych strojów

Do rozprawy poza własnymi uszytymi kreacjami potrzebne będą szaty królewskie oraz strój dla królowej Bony i Barbary Radziwiłłówny

Koszt: 300 PLN

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone