« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00216
"Solidarność' była kobietą- o żyrardowskim strajku 1981 roku

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Innowacyjny projekt edukacji obywatelskiej z aspektem równościowym zaakceptowany na Wydziale Socjologii UJ w ramach pracy dyplomowej Bożeny Gąsiorowskiej na kierunku Tożsamość Społeczna Płci

Problem: Na podstawie badań edukacyjnych można stwierdzić, że zarówno w treściach programowych nauczania historii jak i wiedzy o społeczeństwie nie ma informacji potwierdzających znaczący udział kobiet w ważnych wydarzeniach społecznych, takich jak np. dzieje pierwszej Solidarności. W związku z tym, że zarówno szkolne podręczniki do nauczania tych przedmiotów jak i ostatnie ogólnopolskie obchody 30. rocznicy Solidarności nie podkreślają stanowczo obecności kobiet w tych zdarzeniach, istnieje zagrożenie utraty pamięci o pełnej ich wersji. Młodzież dotychczas nie jest zbyt skutecznie angażowana w upamiętnianie tego motywu najnowszej historii naszego kraju ani w środowisku lokalnym ani w skali państwowej, dlatego istnieje podejrzenie, że nie posiada wiedzy na temat masowego zaangażowania żyrardowskich kobiet w strajku 1981 roku ani też na temat ich aktywności w działaniach konspiracyjnych stanu wojennego i pierwszych lat transformacji.

W okolicznościach 30. rocznicy wydarzeń strajku robotniczego w1981 roku w Żyrardowie, który był przykładem masowego aktywnego udziału kobiet w niezwykle heroicznym proteście, chcemy zwrócić szczególną uwagę na kobiety mające swój bezsprzeczny udział w walce o godne życie ich rodzin i zmiany na rzecz demokratyzacji naszego kraju w wymiarze lokalnym . Choć w tych przemianach odegrały ogromną rolę, to jednak ich historia i ich ocena tamtych wydarzeń jest mniej słyszalna i widzialna. W publikacjach, artykułach i innych materiałach dotyczących tamtych wydarzeń, rzadko głos zabierają zarówno same kobiety - uczestniczki historycznych wydarzeń, chociaż są wspominane.

Przy projekcie zamierzamy współpracować z Prezydentem Miasta Żyrardów- za pośrednictwem  Stowarzyszenia Nasz Czerwoniak. Planujemy również współpracować z Wydziałem Promocji UM Żyrardów i ze Starostwem Powiatu Żyrardowskiego oraz z lokalnym Oddziałem PTTK i Muzeum Mazowsza Zachodniego - w zakresie pozyskiwania niezbędnych kontaktów oraz promocji projektu i dokumentowania jego efektów oraz z Fundacją Feminoteka, której ekspertka pomoże uczniom opracować informacje pozyskane podczas zbierania wywiadów oraz poprowadzi dyskusję nad odmiennością kobiecych doświadczeń
i sposobu ich opisywania w kontekście udziału kobiet w żyrardowskim strajku
i lokalnej konspiracji pierwszej Solidarności i IPN- em, którego edukatorzy zobowiązali się do nieodpłatnego przeprowadzenia trzech zajęć warsztatowych.

Z lokalną telewizją planujemy współpracować przy realizacji nagrań wywiadów oraz przy tworzeniu dokumentacji obchodów rocznicy strajku.

 Beneficjenci: Beneficjenci: Beneficjentami i beneficjentkami jest cała społeczność lokalna (bezpośrednimi nauczycielki/ nauczyciele, uczniowie/ uczennice, ale pośrednimi również ich rodzice, znajomi, dalsi krewni, którzy się o wydarzeniach organizowanych w szkole dowiedzą od dzieci).

Harmonogram:

Kwiecień 2011

III tydzień: rozpoczęcie projektu, spotkanie z lokalnymi i regionalnymi liderami Solidarności-ekspertami w temacie-oraz autorami wymienionych publikacji przedstawiających żyrardowski strajk 1981 oraz udział kobiet w konspiracji stanu wojennego w Żyrardowie w celu ustalenia, co będzie przedmiotem badań uczestników projektu, z jakimi kobietami, wg wiedzy liderów, będą mogli przeprowadzić rozmowy i od kogo mogą pozyskać pomoc i wsparcie w nawiązywaniu własnych kontaktów ważnych dla tematu: czas na samodzielną lekturę poleconych publikacji;

Maj 2011

 I tydzień: ustalenie harmonogramu wywiadów i ostatecznej zawartości listy nazwisk kobiet, z którymi przeprowadzone zostaną wywiady.

II tydzień: warsztat- „Jak pozyskać respondentkę do wywiadu?” prowadzony przez szkolnego koordynatora projektu.

III tydzień: warsztat „Opowiem ci o wolnej Polsce” prowadzony przez edukatora IPN - dotyczący pracy ze świadkiem historii, układania kwestionariusza pytań.

 IV tydzień: warsztaty - zajęcia praktyczne z kamerą we współpracy z edukatorem IPN pt. "Jak przygotować notację/nagranie wywiadu ze świadkiem historii?"

Czerwiec 2011: przeprowadzenie i filmowanie wywiadów we współpracy z lokalną telewizją.

Lipiec-sierpień 2011: przeprowadzenie i filmowanie wywiadów we współpracy
z lokalną telewizją.

Wrzesień 2011:

I tydzień: montaż, korekta, redakcja pozyskanego materiału-przygotowanie roboczej wersji publikacji zawierającej pozyskane materiały oraz prezentacji multimedialnej zawierającej portrety poznanych kobiet, najważniejsze daty, wydarzenia itp., zdjęcia archiwalne, fragmenty wywiadów.

II tydzień: zajęcia warsztatowe- analiza  zebranych materiałów i dyskusja nad odmiennością kobiecych doświadczeń i sposobu ich opisywania w kontekście udziału kobiet w żyrardowskim strajku i lokalnej konspiracji pierwszej Solidarności.

 

Październik 2011:

12.10.2011 upamiętnienie rocznicy strajku w dniu jego wybuchu organizacją uroczystego spotkania młodzieży władzami miasta i powiatu, przedstawicielami lokalnych i ponadlokalnych organizacji i instytucji, z którymi w projekcie planujemy współpracować  oraz z uczestniczkami tego wydarzenia, respondentkami wywiadów
i innymi zainteresowanymi przedsięwzięciem.

III- IV tydzień: umieszczenie opracowanej przez uczestników projektu informacji
o szczególnych obchodach rocznicy w mediach miasta i ich promocja m.in. w Encyklopedii Solidarności, portalach Historia i media, Kobiety.pl oraz na stronie internetowej miasta w zakładce Historia.

Listopad 2011:

I tydzień: upowszechnienie wywiadów w formie tekstów i filmów oraz prezentacji multimedialnej na stronach wirtualnego Muzeum Historii Kobiet.

II tydzień: ewaluacja projektu i przygotowanie formularza zgłoszeniowego na konkurs MEN Otwarta szkoła w obszarze edukacja obywatelska.

 

Cele projektu

Celem projektu jest zapełnienie tej luki i przypomnienie o fundamentalnej roli kobiet w tych wydarzeniach, przywrócenie ich wkładu w dzieje pamięci naszego społeczeństwa, a także przedstawienie wydarzeń sprzed 30 lat z perspektywy kobiet - uczestniczek. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie następujących działań:

 1. Zachęcenie uczniów i uczennic do zapoznania się faktografią dotycząca strajku 1981 r. oraz aktywnością żyrardowskich  kobiet w działaniach konspiracyjnych stanu wojennego prezentowanych w publikacjach: Adama Leszczyńskiego-Anatomia protestu oraz  Mieczysława Gabrylewicza, Geneza i historia Oddziału Miejskiego  NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie w latach 1980-2005 oraz w innych samodzielnie  poszukiwanych źródłach.
 2. Pogłębienie rozumienia „historii mówionej” i przyjrzenie się jej specyfice zarówno jako źródła, jak i narzędzia badawczego, a także ‘obiektu’ muzealnego w kontekście możliwości wzbogacenia archiwów historii mówionej w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie we współpracy z IPN-em oraz
  z odwołaniem się do istotnych pozycji z przedmiotowej literatury polecanej w tym obszarze oraz przykładów genderowych publikacji opartych na relacjach działaczek krajowych i regionalnych  Solidarności (Shanny Penn, Podziemie Kobiet oraz Szminka na sztandarze, Ewy Kondratowicz).
 3. Przygotowanie z uczniami i uczennicami kwestionariusza pytań pod kątem planowanego do realizacji wywiadu.
 4. Przeprowadzenie ok. 6 wywiadów z uczestniczkami żyrardowskiego strajku(nie tylko z działaczkami Solidarności). Ostateczna lista nazwisk, materiały i kontakty zostaną ustalone podczas spotkania z lokalnymi liderami Solidarności aktywnymi w latach 1980-1989 oraz w wyniku kontaktów e-mailowych i telefonicznych z Ludwiką Wujec i Adamem Leszczyńskim ( autorem publikacji opartej na relacjach uczestników i uczestniczek strajku 1981 r.). 
 5. Przygotowanie ok. czterech 10-minutowych filmów z wywiadami z działaczkami na strony wirtualnego Muzeum Historii Kobiet.
 6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej portrety poznanych kobiet, najważniejsze daty, wydarzenia itp., zdjęcia archiwalne, fragmenty wywiadów.
 7. Zebranie  materiałów do okolicznościowej publikacji planowanej do wydania w następnym projekcie i przeprowadzenie dyskusji nad odmiennością kobiecych doświadczeń i sposobu ich opisywania w kontekście udziału kobiet w żyrardowskim strajku i lokalnej konspiracji pierwszej Solidarności.
 8. Upowszechnienie wywiadów w formie tekstów i filmów oraz prezentacji multimedialnej na stronach wirtualnego Muzeum Historii Kobiet.
 9. Promocję zebranych relacji np., w Encyklopedii Solidarności, portalach Historia i media.
 10. Zorganizowanie szkolnego spotkania z udziałem uczestniczek żyrardowskiego strajku 1981 roku oraz ekspertek organizacji kobiecych i kobiet czynnie zaangażowanych w walkę o przemiany ustrojowe po 1980 roku- w tej kwestii oczekujemy współpracy z Feminoteką (ustalony dotychczas kontakt z z Ewą Milewicz oraz Wiesławą Grocholą ówczesnymi dziennikarkami Solidarności, przygotowującymi informacje z Żyrardowa, wstępny e-mailowy z Adamem Leszczyńskim).

 

Miejsce i czas realizacji

kwiecień 2011-listopad 2011

96 300 Żyrardów Lo im.Stefana Żeromskiego

Wykorzystanie grantu

w ramach dofinansowania pozyskanym grantem przewidujemy

Zaprojektowanie i wydruk 6 plakatów projektowych

Redakcje i wydanie broszury projektu

Zaproszenie na spotkanie autorskie Adama Leszczyńskiego

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone