« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00188
"Nie trać energii!- przełącz się z nami na tryb oszczędny"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 

Projekt ten jest naszym kolejnym przedsięwzięciem wynikającym z przeświadczenia, że zarówno dziecko zdrowe jaki i przewlekle chore ma prawo do zdobywania wiedzy i udziału w życiu społecznym na miarę swoich możliwości i potrzeb. Szkoła przyszpitalna zaś to miejsce, gdzie w atmosferze zrozumienia i akceptacji dla ograniczeń, uczniowie współpracują na rzecz realizacji wspólnego celu, środowiska lokalnego i przyrodniczego.        

Projekt nasz zakłada czynny udział dzieci i młodzieży na każdym etapie jego realizacji. Planujemy rozpocząć działania od akcji promującej nasz projekt - w Internecie, na stronach IPCZD, stronie ZSS nr 78, na Facebooku, w biuletynie Centrowskim, na stronie Urzędu Dzielnicy, w „Kurierze Wawerskim” i na blogu koordynatora projektu zostaną umieszczone informacje dotyczące projektu, jego głównych założeń.

Następnie razem z uczniami zostanie opracowana ankieta skierowana do pracowników szpitala, nauczycieli,  uczniów i ich rodziców mająca na celu zlokalizowanie źródeł największych strat energetycznych w budynku. Na podstawie wyników I audytu ekologicznego, uczniowie w poszczególnych świetlicach wykonają plakaty informujące odbiorców projektu o zasadach oszczędzania energii w pracy i domu. Plakaty zostaną powieszone w strategicznych miejscach w szpitalu oraz najbliższej okolicy IPCZD- w sklepach i instytucjach. Jednocześnie zostanie ogłoszony wewnętrzny konkurs plastyczny dla świetlic na zaprojektowanie  „Najbardziej Energetycznych Kartek z Ekologicznego Kalendarza”, które to z kolei będą rozprowadzone jako cegiełki przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców podczas II Pikniku Ekologiczno-Naukowego zorganizowanego wraz z Działem Zarządzania Jakością w IPCZD w maju 2011 r. Uczniowie i wychowawcy, którzy przygotują i rozprowadzą największą liczę cegiełek, zostaną uhonorowani specjalnym wyróżnieniem  podczas uroczystości kończących projekt.

              Uczniowie razem z nauczycielami opracują tekst ulotki/broszurki informacyjnej, która to zostanie wydrukowana w liczbie 800 sztuk i rozpowszechniona w szpitalu wśród pracowników, rodziców i dzieci, w szkołach wawerskich oraz  w wybranych punktach Dzielnicy Wawer.

                  W ramach projektu zostaną zorganizowane w naszej placówce warsztaty ekologiczne- ” Ciepło w moim domu”- dla nauczycieli ZSS nr 78 i szkół podstawowych w dzielnicy Wawer- w czasie których, nauczyciele otrzymają pakiety edukacyjne( scenariusze zajęć, poradnik dla nauczyciela, zeszyty ćw. dla uczniów) do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych, przygotowujących dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i  wiedzy ekologicznej, który to konkurs zostanie zorganizowany w naszej placówce. Podczas tych warsztatów przekazane nauczycielom zostaną również plakaty i ulotki do rozpowszechnienia wśród uczniów szkół wawerskich i broszurki informacyjnych dla rodziców oraz pracowników administracyjnych i medycznych IPCZD.

 Warsztaty  ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów podniosą świadomość ekologiczną na temat zasad i potrzeb oszczędzania energii w pracy i gospodarstwie domowym oraz poszerzające wiedzę o znaczeniu odnawialnych źródeł energii. W czasie  warsztatów uczniowie będą w sposób aktywny zdobywać wiedzę o różnych rodzajach energii.

 Odbędą się także lekcje otwarte - z fizyki i geografii, w czasie których uczniowie będą własnoręcznie budować proste obwody elektryczne, poznają zasady działania elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych a nauczyciele w sposób kompleksowy umożliwią im zapoznanie się ze współczesnymi problemami energetyki. Lekcja geografii zostanie przeprowadzona w formie debaty, podczas której uczniowie będą mieli okazje, oprócz poszerzenia wiedzy, poszerzyć swoje umiejętności dyskutowania w oparciu o zasady szacunku i tolerancji wobec zdania drugiego człowieka. Na lekcję zaproszony zostanie pracownik IPCZD, który opowie uczniom o wykorzystywaniu w szpitalu odnawialnych źródeł energii( ogniwa fotowoltaiczne). Zaangażowani zostaną również nauczyciele innych przedmiotów.

 

Dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci uczestniczących na zajęcia w Klubach Kultury w dzielnicy Wawer zostanie zorganizowany konkurs plastyczny dotyczący energii- dzieci i młodzież będą startować w 4 grupach wiekowych, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, dla zwycięzców Burmistrz Dzielnicy Wawer ufunduje nagrody a zwycięskie prace zostaną pokazane w czerwcu 2011 r. na wystawie zorganizowanej w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wawer. Uczniowie ZSS nr 78 i innych placówek wawerskich będą mogli odwiedzić wystawę pod opieką wychowawców i nauczycieli  Dzięki konkursowi chcemy  promować i rozwijać talenty dzieci i młodzieży, wierząc, że każde dziecko odczuwa potrzebę odniesienia sukcesu i szkoła jest miejscem, gdzie może on zostać odkryty.

 

            W  czerwcu 2011 r. razem z Działem Zarządzania Jakością w IPCZD, zostanie zorganizowany II Piknik Ekologiczno- Naukowy dla uczniów ZSS nr 78, placówek wawerskich i społeczności lokalnej. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych pokazach, warsztatach, doświadczeniach i zajęciach plastycznych.

Wydarzenie to będzie oficjalnym podsumowaniem  działań w ramach projektu- "Nie trać energii!- przełącz się z nami na tryb oszczędny" 

 

 PARTNERZY BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Burmistrz Dzielnicy Wawer

Publiczna Biblioteka Dzielnicy Wawer

Fundacja GAP Polska

Realizatorzy Programu „Warszawskie Ciepło” 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Fundacja „Forum Atomowe”

Kluby Kultury w Dzielnicy Wawer

Muzeum Techniki

Organizacje biorące udział w Pikniku( Flogiston, Pozyton, Wydział Biologii AP, Pracownia De margot, Nadleśnictwo Drewnica, BOOM, Koło Naukowe Fizyków i.in.

 

 

Cele projektu

 

Głównym celem tego projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania energii w szkole, pracy i gospodarstwie domowym, wśród uczniów, ich rodziców, personelu szpitala(medycznego i administracyjnego) oraz społeczności lokalnej.  Zwiększenie świadomości ekologicznej pozwoli na określenie źródeł największych strat energii i jak najskuteczniejsze ich zmniejszenie w szkole i budynku szpitala, zwróci uwagę społeczności lokalnej na konieczność zmiany nawyków we własnych gospodarstwach domowych.

Projekt ten ma na celu również integrację środowiska szkolnego z lokalnym, poprzez współpracę przy wspólnym przedsięwzięciu.

Projekt zakłada również:

  • Poszerzenie i dostarczenie wiedzy wśród uczniów naszej placówki, ich rodziców, personelu medycznego i administracyjnego, uczniów szkół wawerskich i społeczności lokalnej na temat konwencjonalnych i alternatywnych źródłeł energii
  •  Odkrywanie i promowanie talentów i zainteresowań uczniów.
  • Wyrabianie przekonania o wpływie każdego człowieka na stan środowiska i zachęcanie do aktywnej postawy w trosce o stan tego środowiska.
  • Promocję ZSS nr 78 na ekologicznej mapie dzielnicy, organizację szeregu działań pozwalającym mieszkańcom Wawra lepiej poznać specyfikę pracy szkoły przyszpitalnej
  • Integrację dzieci zdrowych z chorymi rówieśnikami

 

 

 

 

Miejsce i czas realizacji

Miejscem realizacji projektu jest Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka na terenie którego mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 78- projekt realizowany jest od lutego do czerwca 2011 r.

Wykorzystanie grantu

Grant zamierzamy przeznaczyć na modernizację oświetlenia w jednej z sal lekcyjnych na Rehabilitacji Pediatrycznej- tym samym mamy zamiar podnieśc komfort nauki naszych podopiecznych.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone