« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00015
Śladami Dedala - budowa symulatora lotniczego. Nowa Era symulacji lotniczej w Gimnazjum w Sierakowicach.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach jest szkołą wiejską, do której uczęszcza niespełna 700 uczniów. Część z  nich pochodzi z małych wiosek, położonych po kilka – kilkanaście kilometrów od Sierakowic, a sytuacja materialna dużej części z nich jest trudna. Wszystko to sprawia, że uczniowie mają ograniczony dostęp do nowoczesnych i interesujących form kształcenia i nie mogą rozwijać wielu ciekawych zainteresowań.

Z pomocą stara się przyjść Gimnazjum w Sierakowicach pełniące rolę nie tylko ośrodka edukacyjnego kolejnego szczebla po szkole podstawowej, ale aspirujące do pozycji Szkoły Talentów (por. http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-strona-glowna ) - czyli miejsca, gdzie rozwija się realne zainteresowania i wskazuje możliwości realizacji pasji i indywidualnych predyspozycji uczniów. Jedną z form realizacji tych celów jest działalność Koła Symulacji Lotniczych.

Założone w 2007 roku w Gimnazjum w Sierakowicach Koło Symulacji Lotniczych (dalej zwane KSL) oferuje ogólnodostępne zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) dla wszystkich zainteresowanych lotnictwem. Na zajęciach kursanci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej oraz angielskiej frazeologii. W zeszłym roku została nawiązana współpraca z 44 Jednostką Wojskową Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, która jest centralnym ośrodkiem szkoleniowym dla pilotów MW oraz z Kołem Naukowym Lotników na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Warto wspomnieć, że dzięki pracy KSL szkoła posiada absolwenta w Technikum Lotniczym nr 9 w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Dzięki pomocy dyrektora szkoły udało się zbudować skromny kokpit symulatora, na którym uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia praktyczne podczas zajęć. Ma on oznaczenie KSL-1. Jest to jedyny tego typu symulator w gimnazjach w Polsce.

W ramach projektu uczniowie rozbudują symulator o zespół połączonych wyświetlaczy, konstruując w ten sposób panoramiczną kabinę samolotu. Członkowie Koła mieli okazję zapoznać się z symulatorem wojskowym, gdzie mogli przetestować takie rozwiązanie techniczne. Wtedy też w ich głowach zrodził się pomysł zastosowania podobnego rozwiązania u siebie w szkole. W ramach działań uczniowie samodzielnie zaplanują rozbudowę symulatora oraz zrealizują odpowiednie rozwiązania dla uzyskania finalnego efektu, w tym: znajdą niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie i samodzielnie, pod okiem opiekuna, zmontują kokpit do finalnej postaci. Jest to projekt innowacyjny o charakterze badawczym, bazujący w wysokim stopniu na kreatywności uczestników i opierający się na pracy zespołowej. Rozbudowana w ten sposób kabina będzie służyć miłośnikom lotnictwa w kolejnych latach.

Cele projektu

W ramach projektu uczniowie mieliby okazję rozbudować istniejący, bardzo prowizoryczny kokpit, w oparciu o instrumenty pokładowe wzorowane na tych z prawdziwego samolotu. Istnieje szereg firm, które oferują tego typu rozwiązania, niemniej główną barierą w ich dostępności są stosunkowo wysokie ceny. Szkoły, w której realizuje się mnóstwo innych ważnych działań edukacyjno-wychowawczych po prostu na to nie stać.

Dodatkowo sam proces budowy symulatora to doskonała okazja do poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów technicznych. Ponieważ większość informacji dostępnych jest tylko w języku angielskim, rozwijana jest również sfera językowa uczniów.

Rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego, elektroniki i mechatroniki wśród wszytkich uczniów zainteresowanych lotnictwem. Ponadto w dalszym ciągu kontynuowane będzie szkolenie lotnicze zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrekcję programem, co wzbogaca wiedzę z zakresu geografii, matematyki czy fizyki. Dodatkowo rezultatem będzie wzrost samooceny uczniów biorących udział w projekcie, mobilizacja do nauki i zrozumienie wartości pracy zespołowej. Nie bez znaczenia jest fakt, że szkoła zostanie wzbogacona w nowoczesne metody dydaktyczne wypracowane podczas trwania projektu, co będzie w zasadzie wartością dodaną projektu.

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, gdzie KSL posiada swoje pomieszczenie na symulator KSL-1. Miejsce to pełni też funkcję sali wykładowej, gdzie odbywają się cykliczne zajęcia koła. Opracowanie projektu kokpitu oraz jego budowa do funkcjonalnej postaci w oparciu o dotychczasowe rozwiązania wymaga 8 miesięcy czasu. Realizacja rozpoczęłaby się z początkiem września 2011, a zakończyła z końcem kwietnia 2012 roku.

Wykorzystanie grantu

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone będą na zakup części elektronicznych oraz modułów niezbędnych do zbudowania pełnometrażowego kokpitu wzorowanego na realnym modelu samolotu. Niezbędne do tego są między innymi monitory LCD dla reprezentacji graficznej instrumentów pokładowych, dwa komputery stacjonarne dla zbudowania panoramicznego widoku w zakresie 180 stopni, kilka gotowych modułów elektronicznych wraz z oprogramowaniem (MCP, panele radionawigacyjne), wolant oraz sterownice orczyka. Dodatkowo niezbędny jest zakup licencji na kilka specjalistycznych aplikacji do skoordynowania prac jednostek centralnych. Jak najwierniejsze odwzorowanie realnej kabiny pozwoli młodzieży na pełne wykorzystanie wiedzy zdobywanej podczas części teoretycznej kursu i uatrakcyjni proces dydaktyczny. Obecny stan symulatora widać na filmiku dostępnym pod adresem: http://www.csb.danbis.pl/ksl1/ksl1.html .

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone