« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00130
CZUWAJ Z TYM, KTO STOKROTKĄ SIĘ ZACHWYCAŁ. INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY, PROMUJĄCY IDEE SKAUTINGU

Projekt edukacyjny

Opis projektu

„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym… Stawiajmy wyzwania”

/Jan Paweł II/

      Inspiracją do stworzenia projektu była kilkutomowa lektura autorstwa Druhny Barbary Wachowicz z serii Wierna rzeka harcerstwa o braterstwie i krwawej służbie Wielkich Znanych i Nieznanych i oby Niezapomnianych Harcerzy…Począwszy od znanej Trójcy Harcerzy – bohaterów Kamieni na szaniec przez Syrenkę warszawską – Krysię Krahelską i walecznego Jędrusia Szwajkerta.

       Motywem opracowania projektu o tej tematyce był również fakt jubileuszu stuletniego istnienia skautingu na ziemiach polskich.

       Projekt jest obszerniejszą częścią składową autorskiego programu realizowanego drugi rok z uczniami (obecnie klasy VI) Kalendarz (Nie)Znanych Uroczystości. Idea programu przyświeca pielęgnowaniu w sposób praktyczny nietypowych dni świątecznych m.in. Dnia Chleba (3 IX), Dnia Muzyki (1 X), Dnia Tolerancji (16 XI), Dnia Bez Przekleństw (17 XII) i wreszcie Dnia Harcerza (22 II.) Prezentowany projekt edukacyjny jest również przygotowaniem do obchodów Dnia Harcerza zwanego inaczej Dniem Myśli Braterskiej pod przewodnim hasłem założyciela skautingu  Roberta Baden Powella i jego żony Olane:

 "Starajcie się zostawić ten świat lepszym niż go zastaliście"

    Projekt ma charakter interdyscyplinarny, korelujący wiedzę z różnych dyscyplin naukowych: historii, języka polskiego, muzyki i plastyki, a także wychowania fizycznego. Interdyscyplinarność projektu umożliwia włączenie się w jego aktywną realizację uczniów całej klasy w zależności od potrzeb, możliwości  i zainteresowań.

       Specyfika pracy w klasie integracyjnej obliguje do stworzenia maksymalnych możliwości realizowania się uczniów pod względem zarówno poznawczym, intelektualnym w duchu integracji, tolerancji i szacunku. To założenie stało się priorytetem w tworzeniu projektu.

         Wprowadzeniem do przedstawienia oraz realizacji projektu było spotkanie przeprowadzone z okazji Dnia Harcerza (22 II) - Czuwaj z Tym, co stokrotką się zachwycał. Służyło ono wywołaniu motywacji oraz rozbudzeniu potrzeb poznawczych i emocjonalnych u uczniów. Osobami współprowadzącymi spotkanie byli uczniowie będący harcerzami w klasie. Spotkanie miało charakter aktywny i twórczy (galeria załączników).

          Szczególne znaczenie w projekcie ma również miejsce na udział w nim nauczyciela. Włączenie nauczyciela do aktywnego realizowania założeń projektu ma na celu identyfikowanie się prowadzącego w znaczeniu i wartości  propagowania idei i założeń jednego z najistotniejszych Ruchów młodzieżowych. Cel ten ma również wymiar emocjonalny i społeczny. Łączy żywym przykładem uczniów i nauczyciela w trudzie pracy i odpowiedzialności nad przyjętym zadaniem. Pracują wszyscy i każdy bez względu na wiek i pełnioną rolę.

          Realizacja projektu związana jest z przyznanie konkretnych zadań dla grup ujętych w następujące kategorie problemowe wynikające z podziału na grupy tematyczne:

 I. SKAUTING OD KORZENI - HISTORIA SKAUTINGU OD GENERAŁA R.S. BADENA-POWELLA DO SYRENKI WARSZAWSKIEJ I DALEJ

II. W KRĘGU ZNANYCH I NIEZNANYCH HARCERZY NIEZAPOMNIANYCH-WIELCY HARCERZE W WALCE O  WOLNOŚĆ

III. JEDEN DZIEŃ  Z AKCJI BOJOWEJ HARCERZA - SPORTOWE ZMAGANIA I SZKOŁA PRZETRWANIA

IV. SKAUTING PĘDZLEM, PIÓREM, NUTĄ I FLESZEM  - HARCERSTWO NA PALECIE TWÓRCZOŚCI

V.  ZDROWE CIAŁO I DUCH - KUCHNIA HARCERZA  - JADŁOSPIS, PRZYGOTOWANIE I  DEGUSTACJA

VI SKAUTING W OCZACH RÓŻNYCH POKOLEŃZADANIE DLA NAUCZYCIELA-REALIZOWANE W OPARCIU O BADANIA ANKIETOWE I SPOTKANIE Z MŁODSZYM I STARSZYM PRZEDSTAWICIELEM HARCERSTWA

 

Cele projektu

„(…) Czy w naszych czasach można pięknie żyć i pięknie umierać? Nie będę w stanie obronić tego świata od znieczulicy. Ale… może już  j e d e n  pamiętający człowiek jest światem?

/fragment wypowiedzi uczennicy/

       Naczelnym celem projektu (a także prognozą jego efektów realizacji) jest promowanie wśród uczniów najistotniejszych ogólnoludzkich wartości: DOBRA, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZACUNKU I SENSU ŻYCIA poprzez gawędę o Wielkich Harcerzach, drogą poznawania arkanów ideologii i tradycji  skautingu oraz praktycznych działań i akcji kierowanych wolą i motywacją serca.

 • Ukazanie znaczenia rzetelnej, uczciwej pracy oraz odczucia „smaku dawania” i pokory „brania”,
 • Ukazanie wartości piękna wolnego świata oraz jego uroku również  w obliczu trudu, ograniczeń i niewygód,
 • Kształtowanie wśród uczniów odporności na trud i życiowe niekorzyści, drogą przykładów,  świadomych decyzji i wyborów,
 • Kształtowanie dumy narodowej- Człowieka – Polaka i patriotyzmu,
 • Rozwijanie potrzeby działań uczniów ukierunkowanych na samorozwój moralny i intelektualny

 

Miejsce i czas realizacji

Data

Forma realizacji

Miejsce

22 II

2011 r.

Spotkanie wprowadzające do realizacji projektu z okazji Dnia Harcerza (22 II) - Czuwaj z Tym, kto stokrotką się zachwycał.

Harcówka szkolna

28 II

2011 r.

Przydział konkretnych zadań grupom (uwęględnienie kwestii zainteresosowań i potrzeb uczniów podczas wyboru tematu pracy), omówienie zasad opracowania projektu, korzystania ze źródeł informacji, kryteriów oceny pracy oraz sposobów jej prezentacji , ustalenie harmonogramu konsultacji z uczniami.

Harcówka szkolna

Marzec

2011 r.

Wycieczka śladami harcerstwa polskiego na terenie Krakowa.

Kraków

Zorganizowanie spotkania z harcerzami pod hasłem:

Płonie ognisko i płoną serca…

Harcówka szkolna

 

 

Kwiecień

2011 r.

 

Prezentacja projektów przez grupy, ocena dokonana przez nauczyciela oraz uczniów

Harcówka szkolna,

stołówka szkolna,

Lasek Mogilski

 

Maj

2011 r.

 

Konkurs dla uczniów z zakresu wiedzy nt. harcerstwa dawniej i dziś - Czuwaj!

Podsumowanie projektu, którego idee będą kultywowane w dalszych latach nauki i pracy.

 

Harcówka szkolna

Czerwiec

2011 r.

Przedstawienie efektów pracy nad projektem rodzicom uczniów podczas wspólnego spotkania.

Sala lekcyjna

 

 

Wykorzystanie grantu

 

 • Zakup mundurków harcerskich dla chętnych uczniów,
 • Organizacja wycieczek- Szlakiem historii harcerstwa polskiego – Kraków i okolice,
 • Organizacja wycieczki do Warszawy – Śladami Alka, Zośki i Rudego, w miarę możliwości spotkanie z prekursorką harcerstwa polskiego- B. Wachowicz.
 • Zorganizowanie aktywnej wystawy (uzupełnianie eksponatów) wraz z warsztatami  pod hasłem: Ocalić od zapomnienia
 • Nagrody dla uczniów w związku z udziałem w konkursie: Czuwaj!
 • Część kwoty zostanie przekazana zgodnie z wolą uczniów na pomoc dzieciom z niepełnosprawnością ruchową w ramach akcji- Gest harcerza

 DZIĘKUJĘ KLASIE VI A S.P. NR 105 W KRAKOWIE ZA ZANGAŻOWANIE I GODNĄ POSTAWĘ HARCERZA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone