« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00013
WYBIERAM SZKOŁĘ I ZAWÓD

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Coraz trudniej jest w dzisiejszych czasach właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, aby adekwatnie zaistnieć i ulokować się na rynku pracy. Z pewnością nie wystarczy sama edukacja tzn. zdobycie tylko wiedzy i umiejętności ogólnych oraz zawodowych. Uczniowie, mimo, że są świetnie wykształceni często nie wiedza prawie nich temat jak przełożyć swoje zdolności na wybór odpowiedniego zawodu i znalezienia dobrej pracy. Wielu z nich traci życiowe szanse przez złe wybory, nietrafne decyzje i brak umiejętności wejścia i utrzymania się na rynku pracy.

Proces wyboru zawodu i wejścia na rynek pracy to nie problem jednorazowej akcji informacyjnej, lecz lata intensywnej pracy. Zaczyna się on dość wcześnie, już od najmłodszych lat, kiedy kształtowane są nasze postawy do pracy, zdolności i umiejętności. Podejmowane są pierwsze decyzje edukacyjne.

Im wcześniej wspomożemy proces orientacji i poradnictwa zawodowego młodzieży, tym lepsze będą efekty.

Jest wiec absolutnie uzasadnione, by zacząć świadome planowanie rozwoju zawodowego już na poziomie gimnazjum, a nawet szkoły podstawowej.

Autorski Projekt Edukacyjny
został opracowany w celu ułatwienia gimnazjalistom, ich rodzicom dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnej z preferencjami i możliwościami młodzieży, a w przyszłości wyboru, interesującego zawodu. Jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Cele projektu

CELE EDUKACYJNE  PROJEKTU:

 • ułatwienie gimnazjalistom i rodzicom dokonania właściwego wyboru profilu szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kształtowanie właściwej postawy do pracy w wybranym zawodzie,
 • ułatwienie uczniom i ich rodzicom rozpoznania zdolności dziecka i zainteresowań ukierunkowanych na umiejętności zawodowe, a co za tym idzie na wybór swojej przyszłej szkoły,
 •  przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji edukacyjnej i zawodowej,
 • ·nabywanie wiedzy o zawodach poprzez włączanie rodziców do działań informacyjnych na temat wykonywanej przez nich pracy/zawodu,
 • wzbudzanie refleksji i pobudzanie zainteresowania własną przyszłością
 • stwarzanie okazji do połączenia uczniów o rożnych kryteriach zdolności
 • i samodzielności
 • nabycie umiejętności organizatorskich
 • tworzenie szansy wykazania się swoją pomysłowością i inteligencją
 • kształtowanie samodzielności w zdobywaniu informacji oraz wykorzystanie ich
 • w przyszłości podczas planowania kariery szkolno – zawodowej
 • kształtowanie samodzielności planowania własnych działań
 • inspirowanie do myślenia i działania za pomocą odpowiednich informacji i pytań
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikowania się i wspólnego działania
 • nabycie umiejętności pracy projektowej
 • kształtowanie kultury pracy w grupie
 • korzystanie z pomocy instytucji zewnętrznych, współpraca na poziomie lokalnym bądź regionalnym

Miejsce i czas realizacji

MIEJSCE REALIZACJI:

 • Gimnazjum nr 2 w Luboniu
 • teren wybranych, odwiedzanych zakładów pracy i instytucji

 

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU (KARTA PROJEKTU)

1. Temat projektu „Wybieram szkołę i zawód”.

2. Problem: Jak zostać uczniem dobrej, prestiżowej szkoły? Jak zdobyć w przyszłości interesujący zawód?

3. Skład zespołu uczniowskiego:

4. Opiekunowie projektu: Aneta Jankowska-Łukomska, Ewa Frąckowiak

5. Czas trwania projektu: 3 stycznia – 31 marca 2011r.

6. Kontrakt między zespołem uczniowskim a opiekunami projektu:

Uczeń zobowiązuje się do realizacji i aktywnego udziału w projekcie, który trwa od 3.01.2011 do 31.03.2011. Będzie wykonywał(a) i realizawał(a) poszczególne zadania
i etapy wynikające z projektu edukacyjnego

 

Nauczyciel – opiekun projektu zobowiązuje się do aktywnego udzielania pomocy merytorycznej i doradztwa w zakresie działań wynikających z realizacji  zespołowego projektu edukacyjnego.

7. Ocenianie kształtujące. Ocenie podlegać będzie:

- innowacyjność

- zaangażowanie w realizację projektu

- poszukiwanie interesujących, ciekawych przedstawicieli zawodów i zakładów pracy

- samodzielność w zdobywaniu wiedzy i informacji

- samoocena

 


HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

 1. Spotkanie informacyjne:
  • zachęcenie uczniów do udziału w projekcie
  • przybliżenie gimnazjalistom tematu, problemu i  warunków realizacji projektu

2. Przeprowadzenie przez uczniów ankiety wśród rówieśników dotyczącej informacji
z jakimi przedstawicielami zawodów chcieliby się spotkać, porozmawiać i uzyskać informacje (ankieta dla uczniów klas II- III, losowo wybranych).

3. Stworzenie listy zawodów .

4. Lista zadań, sposób realizacji:

1)      Poszukiwanie informacji zgodnie z aktualnymi, osobistymi potrzebami.

W ramach tej pracy uczniowie mogą korzystać samodzielnie ze zgromadzonych materiałów multimedialnych, narzędzi samooceny (kwestionariusze, psychozabawy), programy do wyszukiwania i gromadzenia danych, zasoby  Internetu

2)      Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

3)      Zaproszenie szkolnego doradcy zawodowego, przeprowadzenie prelekcji, przybliżenie procedury i zasad naboru do szkół ponadgimnazjalnych, pomoc uczniom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

4)      Zorganizowanie wizyt w wybranych instytucjach i zakładach pracy.

5)      Udział w Targach Edukacyjnych.

6)      Prezentacja w holu szkoły aktualnego schematu szkolnictwa w Polsce.

7)      Przedstawienie ofert szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania i najbliższej okolicy w oparciu o materiały pozyskane podczas Targów Edukacyjnych
i informacje przygotowane przez młodzież (prezentacja w holu szkoły).

5. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego:

 • prezentacja multimedialna
 • broszury, ulotki z aktualnym schematem szkolnictwa w Polsce
 • informacje o wybranych zawodach

 

 

Wykorzystanie grantu

Uzyskana kwota pomogłaby mi w zorganizowaniu wycieczek do np. zakładów pracy, na pokrycie kosztów dojazdu, na zaproszenie stosownych przedstawicieli zawodów, na nagrody dla uczestników projektu.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone