« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00110
"Po dwustu latach w Soplicowie" - gimnazjaliści na teatralnej scenie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Wiodącą rolę w realizacji projektu edukacyjnego pełnią uczniowie klasy II Gimnazjum, którzy do jego realizacji zapraszają zarówno starszych, jak i młodszych kolegów ze Szkolnego Koła Teatralnego. Podyktowane jest to z jednej strony rozmachem przedsięwzięcia, które jest przygotowywane, z drugiej natomiast charakterem naszej wiejskiej, kameralnej placówki, gdzie każdym wydarzeniem żyje cała społeczność szkolna.                                

"Po dwustu latach w Soplicowie" to projekt o charakterze interdyscyplinarnym. Głównym trzonem pracy jest przygotowanie widowiska teatralno - muzycznego opartego na "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, jednak uczniowskie działania zataczają dużo szerszy krąg.

Osoby biorące udział w projekcie pracują w grupach i mają przydzielone następujące zadania:
1) teatralna - wystawienie widowiska wzbogaconego o współczesne motywy muzyczne;
2) scenograficzna - przygotowanie scenografii i organizacja kostiumów teatralnych;
3)historyczna - przygotowanie wystawy broni i mody z epoki Napoleona;
4)literacka - przygotowanie wystawy poświęconej Mickiewiczowi i zorganizowanie konkursu na najstarsze wydanie "Pana Tadeusza";
5)grupa promocyjna - reklama przedsięwzięcia w środowisku lokalnym i w innych szkołach regionu;
6)logistyczna - sprawy organizacyjne związane z dniem wystawienia sztuki, a tym samym podsumowania projektu (rozmieszczenie i kierowanie Gośćmi w Teatrze, organizacja poczęstunku w czasie antraktu itp.).

Opiekę nad pracą wymienionych grup pełni kilku nauczycieli wspomagających. Dzięki temu dziełem żyje naprawdę cała Szkoła, a dzień podsumowania projektu w naszej placówce urasta do rangi wydarzenia roku.

Poprzez nawiązanie w naszym projekcie do tematyki literacko - historycznej epoki romantyzmu mamy zamiar ukazać młodzieży, a dorosłym przypomnieć, sentymentalne piękno tego okresu w polskiej literaturze i historii; pokazać gimnazjalistom, że można wyjść poza krąg nowoczesnych zdobyczy cywilizacyjnych i zachwycić się, zdawałoby się jednocześnie najprostszym, a zarazem najpiękniejszym słowem, które składa się na mickiewiczowską poezję. Mamy też nadzieję na zasianie w wielu młodych sercach ziarna patriotyzmu albo też poruszenia jego zapomnianych pokładów wśród dorosłych.

Pomijając w tym momencie niepodważalne aspekty edukacyjne, chcemy zaprosić w tym dniu zarówno naszych uczniów, jak i wszystkich Gości, do innej, chociaż dla ówczesnych wcale nie łatwej, epoki i do Soplicowa, gdzie przed dwustu laty razem z Napoleonem wkraczała nadzieja na lepszą przyszłość...

Cele projektu

1. Budzenie i pogłębianie wrażliwości oraz postaw szacunku i przywiązania dla ojczystej historii, literatury i sztuki.

2. Kształtowanie postawy przyjmowania odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo narodowe.

3. Wzbogacenie wiedzy na temat charakteru epoki romantyzmu oraz ciekawe przekazanie zdobytych informacji w momencie podsumowania projektu.

4. Rozwijanie wśród młodzieży talentów aktorskich, wokalnych, literackich, reporterskich, plastycznych i organizatorskich.

5. Nabycie umiejętności planowania i konsekwencji w realizacji ustalonych zadań.

6. Rozwój wyobraźni i kreatywności uczniów.

7. Budowanie postawy współpracy i współodpowiedzialności za efekty działań grupowych.

8. Stworzenie okazji uczniom wiejskiej Szkoły do występu na deskach prawdziwego teatru. Poznanie pracy teatru "od kulis".

9. Zapoznanie i włączenie do idei projektu całej szkolnej społeczności.

10. Aktywizacja środowiska lokalnego i uczniów z sąsiednich szkół poprzez ogłoszenie konkursu na najstarsze wydanie epopei A. Mickiewicza i zaproszenie do udziału w podsumowaniu projektu.

11. Systematyczna współpraca ze szkolnymi i lokalnymi mediami w ramach promocji przedsięwzięcia i działań Szkoły.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji projektu:

Gimnazjum im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Miejsce podsumowania projektu:

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

Współpraca z:

- Muzeum im. ks.dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;
- Studio Piosenki Pana Zbigniewa Poliszczuka;
- Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu;
- Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu (kostiumy teatralne);
- Gminą Grudziądz;
- Urzędem Miasta w Grudziądzu;
- Gazetą Pomorską;
- portalem internetowym Moje Miasto Grudziądz;
- lokalną telewizją.

Czas realizacji:

- faza organizacji i przygotowań:

25.02.2011r. - 27.05.2011r.

- realizacja - podsumowanie projektu:

28.05.2011r.

- ewentualne dodatkowe spektakle i wystawa dla zainteresowanych przesięwzięciem pobliskich szkół:

czerwiec 2011r.

Wykorzystanie grantu

W przypadku otrzymania nagrody czulibyśmy się bardzo zaszczyceni i szczęśliwi!

Przyznany grant zostałby przeznaczony na koszty związane z wynajęciem sali teatralnej, wypożyczeniem kostiumów lub też ich uszyciem (zakup materiałów, koszt szycia), przygotowaniem niezbędnych elementów scenograficznych oddających klimat epoki. Sfinansowalibyśmy przejazd uczniów do teatru oraz symboliczny poczęstunek w trakcie antraktu dla całej publiczności. Przygotowanie wspomnianych powyżej wystaw będzie wiązało się też z zakupem materiałów papierniczych, laminatem, drukiem plakatów, zaproszeń, baneru i prospektów poświęconych całemu projektowi, wypożyczeniem sztalug i manekinów. Promocja projektu w środowisku i sąsiednich szkołach również wiąże się z kosztami, zwłaszcza wystawienie dodatkowych spektakli dla uczniów szkół miejskich i Gminy Grudziądz zainteresowanych naszą propozycją. Otrzymane środki finansowe pozwoliłyby nam również na profesjonalne nakręcenie filmu i przygotowanie wystawy fotograficznej z całego przedsięwzięcia.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone