« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00108
"SZKOLNY NIEDOWIAREK" - czyli eksperymentujemy, aby sprawdzić szkolną teorię.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

„Szkolny niedowiarek” to oferta skierowana do każdego ucznia naszej szkoły. Ma na celu uczynić z uczniów badaczy, nastawić ich na działanie w taki sposób, aby umieli łączyć naukę z życiem codziennym. Motto tego przedsięwzięcia to:

„PRZEŻYTE JEST ZAPAMIĘTANE!”

Projekt obejmuje treści objęte podstawą programową, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cele edukacyjne, czyli nabycie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk przyrodniczych zachodzących w otaczającym świecie oraz na poznanie znaczenia wiedzy w procesach przetwarzania materii przez człowieka.

Geneza przedsięwzięcia:

Wnioski  z analizy egzaminów gimnazjalnych zainspirowały nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do stworzenia projektu, który zadziała podobnie jak plan naprawczy, a dodatkowo uatrakcyjni proces nauczania. Wersja pierwotna zaplanowana była na rok realizacji (2008/2009).  Projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem oraz okazał się tak skuteczny, że realizowany był, jest i będzie w naszej szkole przez najbliższe lata.

Realizacja projektu obejmuje dwa etapy:

1.Stworzenie  propozycji ćwiczeń i eksperymentów (w formie skryptu), które uczniowie będą mogli projektować lub wykonywać wg podanej instrukcji w domu.

2.Realizacja projektu przez uczniów.

Materiały potrzebne do realizacji projektu -Skrypt- są dostępne dla każdego ucznia w pracowniach przedmiotowych, bibliotece oraz w formie elektronicznej na szkolnej stronie internetowej.

Zadaniem uczniów jest projektowanie lub realizacja eksperymentów zgodnie z realizowanym tematem na lekcji, choć wielu zainteresowanych uczniów wybiega dalej z badanymi przez siebie treściami. Zachęca to ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy, co dla niektórych staje się dobrą zabawą. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do tworzenia dokumentacji swojej pracy, która obowiązkowo musi zawierać: instrukcję, hipotezy, obserwacje (łącznie z dokumentację fotograficzną)oraz tezę, czyli wnioski.

Każde działanie uczniowskie, na bieżąco, w ciągu całego okresu realizacji projektu, jest oceniane na podstawie KRYTERIÓW OCENY PROJEKTU w trzech obszarach (zbieranie i opracowywanie materiałów, realizacja eksperymentów (ćwiczeń),prezentacja). Przez to mogą zdobywać dodatkowe oceny z danych przedmiotów.Uczniowie  zawsze są zaznajamiani z kryteriami, znają wymagania, co stwarza im poczucie bezpieczeństwa.

Podczas realizacji projektu zwrócono również uwagę na podniesienie poziomu informatyzacji procesu edukacyjnego. Realizujący projekt uczniowie  kontaktują się z nauczycielami (informacje o ćwiczeniach, konsultacje, odbiór efektów pracy uczniów, informacje zwrotne) drogą elektroniczną, korzystając z poczty emaliowej.

Prezentacje odbywają się na forum klasy, szkoły, a również uczniów i ich rodziców z innych szkół i placówek (np. podczas Dni Otwartch, podczas Festiwalu "Nauki Przyrodnicze na Scenie" UAM Wydział Fizyki w Poznaniu, podczas wymiany Commenius ) w formie pokazów multimedialnych lub uczniowskich pokazów eksperymentów.

Po każdy roku realizacji projektu odbywa się jego ewaluacja. Służą do tego stworzone na początku odpowiednie narzędia, takie jak:ankiety dla uczniów i nauczycieli, analizy porównawcze wyników egzaminów i wywiady z rodzicami. Działanie to pozwala na ciągłą modyfikację przedsięwzięcia i dostosowanie do potrzeb uczniów aktualnie uczęszcających do naszej placówki.

Rekomendacja przedsięwzięcia:

- „Szkolny niedowiarek” jest wartościowym programem, który jest szeroko wykorzystywany i promowany na terenie szkoły i poza nią. 
-Projekt jest tak skonstruowany, że może być realizowany w każdej placówce na poziomie gimnazjum, a nawet wykorzystany na zajęciach dodatkowych, np. kółku przyrodniczym w szkole podstawowej.
- Ważną zaletą projektu jest to, że rozbudza w uczniach chęć do eksperymentowania, badania i rozumienia otaczającego ich świata z wykorzystaniem substancji i metod, które są dostępne dla każdego ucznia w domu. Nowością, która również okazała się trafionym pomysłem jest szeroko zakrojona informatyzacja projektu.
- Uczeń w tym projekcie jest podmiotem. Może on eksperymentować na tyle na ile starczy mu chęci. Wszystkie propozycje są dla niego dostępne, a wykonanie ich jest możliwe w domu.

-Skrypt, który jest najcenniejszym owocem tego przedsięwzięcia wzbogacił warsztat pracy nauczycieli przyrodników, a szczególnie cenne jest to, że jest aktualny na przyszłe lata i cały czas może ulegać modyfikacjom i uzupełnianiu.
-Realizacja tego projektu niewątpliwie uatrakcyjniła proces edukacyjny w naszej placówce i jest godna polecenia innym szkołom.
-Realizacja „Szkolnego niedowiarka” została umieszczona w Planie Pracy Szkoły w standardzie 3 „Działania szkoły służą rozwijaniu twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej”.

 

Cele projektu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

-Podniesienie efektywności nauczania przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

-Zróżnicowanie i uatrakcyjnienie metod nauczania oraz form pracy z uczniem w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

-Rozbudzenie w uczniach  zainteresowań badawczych.

-Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym oraz do wyjaśniania zjawisk zachodzących w naszym otoczeniu.

-Kształcenie umiejętności zwiększających kompetencje uczniów.

-Kształcenie umiejętności komunikacji, ze szczególnym  uwzględnieniem technologii komputerowej.

-Kształtowanie postawy aktywnej; samodzielnego poszukiwania i badania wiedzy, tak, aby uczniowie mogli nabyć umiejętności potrzebne do twórczego funkcjonowania  we współczesnym świecie.

-Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy, odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania oraz umiejętności ich publicznej prezentacji.

-Wyrobienie umiejętności wiązania różnych dziedzin nauki wokół wybranego tematu.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

 

Czas realizacji: rok szkolny 2009/2010, 2010/2011 oraz kolejne lata

Wykorzystanie grantu

Grant pieniężny pragnęlibyśmy wykorzystać na zakup tablicy interaktywnej do pracowni chemicznej. Pracownia ta jest centrum koordynującym realizację tego projektu. Tablica pomogłaby szczególnie przy publicznej prezentacji efektów projektów (dokumentacji uczniowskiej) przy jednoczesnym eksperymentowaniu na stole demonstracyjnym.

 

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone