Metoda projektu na stałe zagościła w szkole

Nowa Era zapewnia nauczycielom, dyrektorom oraz wychowawcom kompleksowe wsparcie w przygotowaniu oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych.

Program „Projekt z klasą” stworzyliśmy dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poznać i włączyć do swoich działań metodę pracy projektem. To wyjątkowa pomoc szczególnie dla nauczycieli gimnazjum, którzy zostali zobligowani do przeprowadzenia projektu edukacyjnego przez nową podstawę programową. Na stronie www.projektzklasa.pl umieściliśmy komplet materiałów, które pomogą zapoznać się z tą metodą pracy, zaplanować działania, a także skutecznie przeprowadzić projekt edukacyjny.

Projekt gimnazjalny – tu znajdziesz potrzebne informacje i gotowe materiały
Jeśli nie pracowałeś wcześniej z uczniami metodą projektów, w prosty sposób przekażemy Ci wszystkie podstawowe informacje na ten temat. Natomiast jeśli korzystałeś w przeszłości z tej metody, dowiesz się czy musisz wprowadzić jakieś zmiany w sposobie pracy, aby Twoi uczniowie opracowali projekt prawidłowo, zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu.
Czytaj dalej »

Zobacz, co mówią przepisy
Określenie szczegółowych warunków realizacji projektu wiąże się z dostosowaniem statutu szkoły do nowych przepisów. Gimnazja powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania należy uwzględnić kryteria oceny uczniów za udział w projekcie edukacyjnym. Informacja o udziale ucznia w projekcie oraz jego temat zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Czytaj dalej »

O zadaniach nauczyciela i dyrektora gimnazjum

I. Zadania dyrektora:

Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną musi określić szczegółowe warunki realizacji projektu.

Jakie informacje powinny się tam znaleźć?

1. Co to jest projekt edukacyjny i kto ma obowiązek w nim uczestniczyć?
2. Na jakich warunkach można ucznia zwolnić z obowiązku realizacji projektu?
3. Jakie są cele kształceniowe projektu?
4. Z czyjej pomocy mogą korzystać uczniowie podczas realizacji projektu?
5. Do kiedy nauczyciele mają czas na złożenie u dyrektora tematów projektów?
6. Do kiedy dyrektor ma obowiązek ogłosić tematy projektów?
7. Na jakich zasadach i w jakim terminie uczniowie zgłaszają się do realizacji poszczególnych projektów?
8. Jak ma wyglądać karta realizacji projektu?


II. Zadania nauczyciela:

Rozporządzenie definiuje projekt edukacyjny jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Co to konkretnie oznacza?

Cel projektu musi być zagadnieniem problemowym, czyli stanowić konkretny problem, na który uczniowie w toku realizacji projektu będą mieli znaleźć rozwiązanie.
W realizacji projektu musi uczestniczyć zespół uczniów (pod opieką nauczyciela), nie może to być zadanie indywidualne.
Projekt musi być realizowany zgodnie z planem. Oznacza to, że przed jego rozpoczęciem należy stworzyć harmonogram konkretnych działań, a później krok po kroku je realizować.
Rozwiązując problem, uczniowie muszą stosować różnorodne metody.

Rozporządzenie pozostawia w gestii nauczyciela, czy zakres tematyczny projektów będzie obejmował wybrane treści z podstawy programowej, czy będzie wykraczał poza te treści. W dużej mierze zależy to od możliwości potencjalnych uczestników projektu.

W ramach realizacji projektu uczniowie muszą podjąć następujące działania:
1. Wybrać temat
2. Określić cel projektu
3. Zaplanować etapy jego realizacji
4. Wykonać zaplanowane działania
5. Publicznie przedstawić rezultaty projektu

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego zatwierdzonych wcześniej przez radę pedagogiczną.


Co jeszcze na stronie www.projektzklasa.pl?

Aktualności
– informacje o nowościach na stronie, warsztatach, spotkaniach
Czytaj dalej »

Konkurs
– tu ogłaszamy nowe konkursy dot. metody projektu oraz prezentujemy laureatów zakończonych edycji
Czytaj dalej »

Metoda projektu
– znajdziesz tu porady i praktyczne wskazówki potrzebne na każdym etapie realizacji projektu, a także wzory gotowych dokumentów do pobrania
Czytaj dalej »

Biblioteka projektów
- to cenne źródło inspiracji w postaci bazy gotowych projektów edukacyjnych przedmiotowych jak i interdyscyplinarnych
Czytaj dalej »
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone